Δήλωση συμμόρφωσης με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334 L63

Η “ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΙΔΗΣ”, ως δικαιούχος του ιστότοπου “www.kavala-portal.gr”, και εφεξής καλούμενη ως “Kavala Portal”, δηλώνει την πλήρη συμμόρφωση της με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334 L63 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018, η οποία αφορά μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο. Το παράνομο περιεχόμενο είναι εκείνο που παραβιάζει την εθνική, την ευρωπαϊκή ή τη διεθνή νομοθεσία και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους χρήστες, στους πολίτες, στις επιχειρήσεις ή στην κοινωνία γενικότερα.

Η “Kavala Portal”, δηλώνει ότι λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη, ανίχνευση, και διαγραφή κάθε μορφής παράνομου περιεχομένου κατά την έννοια της ως άνω οδηγίας και για την άρση κάθε ενδεχόμενης δυσμενούς συνέπειας σε όσους βλάπτονται από το παραπάνω περιεχόμενο.

Η “Kavala Portal” σεβόμενη τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ελευθερίες της έκφρασης και πληροφόρησης, οι οποίες δίνουν το δικαίωμα για την ελευθερία γνώμης και την ελευθερία λήψης ή μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, και σε συνδυασμό με την εγχώρια και κοινοτική νομοθεσία για την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης λαμβάνει αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα, συμμορφούμενη συνάμα και με κάθε άλλη νομοθεσία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενη η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.α.) προκειμένου αφενός μεν να προληφθεί η δημιουργία, προβολή ή αναπαραγωγή με κάθε τρόπο παράνομου περιεχομένου κατά την έννοια της ως άνω Σύστασης ή κάθε άλλη καταχρηστική συμπεριφορά, αφετέρου δε να διασφαλίσει την με κάθε τρόπο τη διαγραφή, αφαίρεση και απομάκρυνση του.

Η “Kavala Portal” κατά την τήρηση της Σύστασης και σεβόμενη τα δικαιώματα που παρέχει η εγχώριά νομοθεσία για την ελευθερία της έκφρασης καθώς και κάθε άλλη μορφή ελευθερίας έχει το δικαίωμα να αρνείται δημοσιεύσεις που κρίνει ή πιθανολογεί βάσιμα ότι αποτελούν παράνομο περιεχόμενο, να ζητά την επαλήθευση του περιεχομένου τους, να εξετάζει αναφορές ή και να διαγράφει οποιασδήποτε μορφής ηχητικό, ακουστικό, οπτικό ή κάθε άλλης μορφής περιεχόμενο χωρίς να ενημερώνει τους δημιουργούς ή κάθε άλλο χρήστη και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άδεια προς τούτο, στο πλαίσιο των μέτρων που εκτίθενται στη Σύσταση, με σκοπό την αντιμετώπιση παράνομου περιεχομένου.

Η “Kavala Portal”, έχει το δικαίωμα να μεταβάλει το περιεχόμενο της παρούσης όποτε επιθυμεί, ώστε να συμμορφώνεται με την εκάστοτε νομοθετική ρύθμιση ή οιοδήποτε ληφθέν μέτρο στα πλαίσια της ως άνω οδηγίας ή σχετική με το παράνομο περιεχόμενο όπως ορίζεται στα πλαίσια της σύστασης (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ