Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ( 6 ) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2017-2018) στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ», που εδρεύει στο Δήμο Θάσου - και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

1 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ/ΙΣΣΩΝ
3 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2 του Παραρτήματος αυτού.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» που εδρεύει στο Δήμο Θάσου στην οδό Πιέρ Ντε Βαμπεζ (στο κτήριο του παλιού ΙΚΑ ) απευθύνοντάς την υπόψη κ Βλαχογιάννη Ιωάννας (τηλ. επικοινωνίας: 25930 24020 ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Ο φάκελος πρέπει να έχει την επισήμανση για «Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018».

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Θάσου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες — Έντυπα -Διαδικασίες — Διαγωνισμών Φορέων — Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι — Ανεξάρτητες και άλλες αρχές — ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες — Έντυπα -Διαδικασίες — Διαγωνισμών Φορέων — Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Η προκηρυξη εδω

Κατηγορία Εργασία
Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017 14:46

ΔΣ Θάσου: Νέος πρόεδρος ο Γιώργος Πατές

Την τελευταία του, έκτακτη, συνεδρίαση για το 2017 πραγματοποίησε το μεσημέρι της Πέμπτης το Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου, με μοναδικό θέμα συζήτησης την παύση του μέχρι πρότινος προέδρου του σώματος Δημήτριου Πιπίνη (ο οποίος δεν έδωσε το παρόν) και την εκλογή αντικαταστάτη. Νέος πρόεδρος ανακηρύχθηκε ο Γιώργος Πατές, ο οποίος έλαβε 11 ψήφους (από την παράταξη του δημάρχου Κώστα Χατζηεμμανουήλ) έναντι 6 από τις παρατάξεις των Μηνά Βλαστάρη, Νίκου Χρυσάφη και Βασίλη Παπαφιλίππου (η παράταξη του πρώην δημάρχου Λευτέρη Μερέση απουσίαζε, με εξαίρεση τον Κώστα Μανίτσα)

Κατηγορία Πολιτική

2 μόλις ημέρες μετά από μια επεισοδιακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, στη διάρκεια της οποίας υπήρξε έντονη λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του προέδρου του σώματος Δημήτρη Πιπίνη και του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Μπάμπη Πεταμίδη, ανακοινώθηκε από τη γραμματεία του δημάρχου Κώστα Χατζηεμμανουήλ μια ακόμα συνεδρίαση του ΔΣ, την ερχόμενη Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου -στις 12 το μεσημέρι.

Η εκφώνηση του μοναδικού θέματος της συνεδρίασης είναι "Περί διαπιστώσεως της παύσης του κ. Δημητρίου Πιπίνη από τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου και εκλογής νέου Προέδρου αυτού" - κάτι που δείχνει ότι ο κ. Πιπίνης εκδιώχθηκε από τη θέση του προέδρου!

Τι είχε συμβεί;

Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούλιο, όταν κατατέθηκε από τοπικό επιχειρηματία αίτημα επανενεργοποίησης ενός λατομείου στη θέση "Σαλιάρα" -όπου και η γνωστή παραλία του "σμαραγδένιου νησιού". Από τη στιγμή, όμως, που εκκρεμούσε ένα παρόμοιο αίτημα, από άλλον τοπικό επιχειρηματία, για το ίδιο λατομείο, το όλο θέα τέθηκε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου Θάσου, το οποίο και αποφάσισε κατά πλειοψηφία την παραχώρηση του λατομείου στον πρώτο επιχειρηματία -ο κ. Πεταμίδης είχε εισηγηθεί αρνητικά.

Στη διάρκεια της προχτεσινής συνεδρίασης, ο κ. Πιπίνης αναφέρθηκε σε ένα έγγραφο που εστάλη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, στο οποίο απέρριπτε την αρχική απόφαση, θέτοντας παράλληλα μια σειρά από ζητήματα σχετικά με την επίμαχη έκταση -ένα από αυτά ήταν η εξέταση του αν το εν λόγω λατομείο βρισκόταν σε περιοχή που είχε κηρυχθεί αναδασωτέα. Την ώρα της συζήτησης ειπώθηκε ότι ο κ. Πεταμίδης φέρεται να απάντησε στα ζητήματα αυτά λίγες ημέρες νωρίτερα, μέσω ενός εγγράφου που εστάλη -σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες- χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου, και ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση απεφάνθη αρνητικά βάση αυτού του εγγράφου. Όπως ήταν φυσικό, "τα αίματα άναψαν", με τους κ. Πιπίνη και Πεταμίδη να επιτίθενται λεκτικά ο ένας στον άλλον και την όλη συνεδρίαση να τινάζεται στον αέρα.

Χτες ωστόσο υπήρξε και συνέχεια, με τους συμβούλους της παράταξης του κ. Χατζηεμμανουήλ -μέλη της οποίας, φυσικά, είναι οι κ. Πιπίνης και Πεταμίδης- να συνεδριάζουν και να υπογράφουν ένα κείμενο, ζητώντας από τον κ. Πιπίνη να ζητήσει συγνώμη για τη στάση του στη συνεδρίαση της Τρίτης. Ο κ. Πιπίνης φέρεται να απέρριψε το εν λόγω κείμενο, με αποτέλεσμα να παυθεί από τη δημοτική αρχή -και πλέον να αναζητείται ο αντικαταστάτης του.

Κατηγορία Πολιτική

Από εβδομάδα σε εβδομάδα μετατίθεται, κατά πως φαίνεται, η έναρξη της λειτουργίας του παραρτήματος ΕΠΑΛ Χρυσούπολης στη Σκάλα Καλλιράχης στη Θάσο, καθώς μπορεί τα θέματα που αφορούν το κτίριο στο οποίο θα λειτουργήσει το ΕΠΑΛ (αρμόδια για τα οποία είναι η δημοτική αρχή Θάσου) να έχουν επιλυθεί αλλά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η στελέχωσή του με εκπαιδευτικό προσωπικό.

Παρόλα αυτά, ο δήμαρχος Θάσου Κώστας Χατζηεμμανουήλ -ο οποίος πρόσφατα συναντήθηκε με τον υφυπουργό Παιδείας Δημήτρη Μπαξεβανάκη, τον οποίο και ευχαρίστησε εκ μέρους της κοινωνίας του νησιού για το γεγονός ότι με την υπογραφή του στην σχετική υπουργική απόφαση εγκρίθηκε η λειτουργία του παραρτήματος του ΕΠΑΛ στη Θάσο- παραμένει αισιόδοξος ότι το ΕΠΑΛ θα ανοίξει μέσα στη χρονιά (ανάλογες δηλώσεις έκανε στο Kavala Portal και ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Καβάλας Γιάννης Τότης).

Κατηγορία Εκπαίδευση

Στο έλεος της κακοκαιρίας παραμένει για μια ακόμα ημέρα η Δυτική Αττική, η οποία ακόμα μετράει τις πληγές της από τις βροχές και τις πλημμύρες των τελευταίων 2 ημερών. Οι -μέχρι αυτή την ώρα- 16 νεκροί, οι τραυματίες και οι αγνοούμενοι, τα πλημμυρισμένα σπίτια, τα παρασυρμένα αυτοκίνητα και τις κατεστραμμένες υποδομές, καθώς και η απόγνωση στην οποία έχουν περιέλθει οι κάτοικοι της Μάνδρας, της Νέας Περάμου και των υπόλοιπων περιοχών που μετετράπησαν, από τη μια στιγμή στην άλλη, σε βούρκο, όλα αυτά έχουν σχηματίσει μια εικόνα βιβλικής καταστροφής που έχει προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και έχει οδηγήσει πολλούς φορείς στην απόφαση να βοηθήσουν, ο καθένας με το δικό του τρόπο και τα δικά του μέσα, στο να σταθούν στα πόδια τους οι πλημμυροπαθείς.

Ανάλογες προσπάθειες έχουν ξεκινήσει και στο νομό Καβάλας, με το δήμο Θάσου να ανακοινώνει πως προτίθεται να αποστείλει έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για την ενίσχυση των πληγέντων από τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες στη Δυτική Αττική και πως καλεί τους δημότες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προσπάθεια και να συνδράμουν τους πληγέντες να προσφέρουν αποκλειστικά και μόνο τα κατωθι είδη:

  • Εμφιαλωμένο νερό
  • Κουβέρτες

Τα προσφερόμενα είδη θα συγκεντρωθούν στο Καλογερικό, από τη Δευτέρα ως και την Παρασκευή (από τις 09:00 ως τις 14:00), ενώ για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο 2593024020 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» και στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου Θάσου (25933 50100).

Και στο δήμο Παγγαίου, όμως, υπάρχει αντίστοιχη κινητοποίηση, με τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας Νέας Περάμου Μάκη Ζουμπλιό να καλεί τους συμπολίτες του να συνεισφέρουν, με τρόφιμα και νερά, στους κατοίκους της "αδελφής" κοινότητας στη Δυτική Αττική (μιας και οι 2 οικισμοί χτίστηκαν από πρόσφυγες προερχόμενους από την Πέραμο στη Μικρά Ασία). Η πρώτη συγκέντρωση έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής στο παλιο τελωνειο της Νέας Περάμου, ενώ θα υπάρξει και συνέχεια στην κεντρική πλατεία της Καβάλας (ως τις 7 το απογευμα). Εξάλλου, με ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Παγγαίου Φίλιππος Αναστασιάδης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων της θεομηνίας και την αμέριστη συμπαράσταση στους πλημμυροπαθείς και στους επιχειρηματίες, ενώ επεσήμανε ότι "οι συνδημότες μας έχουν ήδη προβεί στη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης όπως ρούχα και κλινοσκεπάσματα."

Αξίζει, βέβαια, να αναφερθεί ότι χτες το απόγευμα ο υποψήφιος για την προεδρία στο Επιμελητήριο Καβάλας Παύλος Ζησίμου, με ανάρτηση στη σελίδα της παράταξης "Ανανέωση Τώρα" (πατήστε εδώ), έκανε γνωστό ότι από το μεσημέρι της Τετάρτης συγκεντρώνεται βοήθεια για τους πληγέντες της Αττικής. Στην ανάρτηση επισημαίνεται ότι "Έχει συγκεντρωθεί σημαντική ποσότητα εμφιαλωμένου νερού και ξηράς τροφής και η πρώτη αναχώρηση φορτηγού θα γίνει το βράδυ της Παρασκευής 17 Νοεμβρίου. Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην ανακούφιση των πληγέντων, μπορούν να φέρουν εμφιαλωμένα νερά στην κεντρική πλατεία, επί της οδού Ομονοίας, έναντι Επιμελητηρίου, έως τις 19:00 το βράδυ της Παρασκευής."

 

Κατηγορία Κοινωνία

Σαν ένας άλλος "μάγος με τα δώρα" εμφανίστηκε στην Καβάλα, το πρωί της Πέμπτης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, στο πλαίσιο ημερίδας για την 2ης Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσας και Αλιείας 2014 – 2020 -ημερίδα που διεξήχθη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Καβάλας.

Στο περιθώριο αυτής της επίσκεψης, ο κ. Αποστόλου (ο οποίος συνοδευόταν από τους 3 κυβερνητικούς βουλευτές του νομού) συναντήθηκε με τους δημάρχους Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα και Θάσου Κώστα Χατζηεμμανουήλ -στο δημαρχείο Καβάλας- και ανήγγειλε την παραχώρηση 2 εκτάσεων γης στους αντίστοιχους δήμους:

α) μια έκταση 24 στρεμμάτων στη θέση Βάλτα-Τσαΐρια στον Πρίνο, στην οποία θα οικοδομηθεί μια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων,

β) μια έκταση 4 στρεμμάτων στον Ζυγό, με τον ίδιον να αναφέρει ότι "στόχος είναι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων να αποκτήσει τη νομιμότητα που χρειάζεται, αλλά με γνώμονα και τις επόμενες φάσεις του έργου. Έχει ολοκληρωθεί ο φάκελος για την εξασφάλιση της πλήρους νομιμότητας του χώρου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την απελευθέρωσή του από νομικά κωλύματα και για την δυνατότητα νέων παρεμβάσεων στο μέλλον"

Ο κ. Χατζηεμμανουήλ δεν θα μπορούσε παρά να είναι ευχαριστημένος από την εξέλιξη αυτή, για την οποία -όπως είπε- προσπαθούσε από το 2011 -και ενώ το έργο είναι υπό ένταξη, με ώριμη μελέτη. "Αποτελεί χρόνιο αίτημα του δήμου και ειδικά του Πρίνου, ενός οικισμού προτεραιότητας Γ, που πρέπει απαραίτητα να διαθέτει μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. Η παραχώρηση αυτή είναι η αρχή για ένα μεγάλο έργο για την Θάσο» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Θάσου.

Αποζημιώσεις από την πυρκαγιά του 2016 και...καπνοκαλλιέργειες

Ο κ. Αποστόλου, όμως, δεν στάθηκε μόνο σε αυτό το σημείο αλλά μίλησε και για τις πολυαναμενόμενες αποζημιώσεις από τη μεγάλη φωτιά του περσινού Σεπτεμβρίου, δίνοντας για μια ακόμα φορά διαβεβαιώσεις ότι αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης και ότι σύντομα θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών και την αποζημίωση των παραγωγών ως και το τελευταίο ευρώ που δικαιούνται. Ακόμα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης συνομίλησε με την κ. Τσανάκα για το κτίριο του πρώην ΕΟΚ και για το ενδεχόμενο στέγασης υπηρεσιών του υπουργείου στο εν λόγω κτίσμα, ενώ ξεναγήθηκε στους χώρους του Μουσείου Καπνού Καβάλας -τονίζοντας ότι σύντομα θα δοθούν χρηματοδοτικά κίνητρα σε νέες περιοχές για την καλλιέργεια του καπνού (αλλά και σε παλιές).

Β. Αποστόλου για ΕΠΑΛΘ: Στοίχημα και μεγάλη πρόκληση για τη νέα προγραμματική περίοδο

Τέλος, στην διάρκεια της ομιλίας του στην ημερίδα για τη 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσας και Αλιείας 2014 – 2020, ο κ. Αποστόλου μίλησε για την προσπάθεια να ενεργοποιηθεί πλήρως το προσεχές διάστημα το σύνολο των Μέτρων του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας.


Φωτογραφίες: Ηλίας Κοτσιρέας

«Επιδίωξή  μας είναι η πλήρης ενεργοποίηση του συνόλου των Μέτρων του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, το προσεχές διάστημα, έχοντας ως κατεύθυνση  την στοχευμένη  ενίσχυση του παραγωγικού αυτού  κλάδου, την διατήρηση των υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, τόνισε πως το νέο Επιχειρησιακό Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, είναι «ένα πρόγραμμα που οφείλουμε να το υπηρετήσουμε γιατί μπορεί  να αποτελέσει τον πυλώνα ανάτασης του τομέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών στη χώρα μας. Αιχμή του δόρατος  σε αυτή τη προσπάθεια δεν μπορεί, εκ των πραγμάτων, να μην είναι η μικρή παράκτια αλιεία. Γιατί  η συμβολή της  δεν περιορίζεται μόνο στο ΑΕΠ της χώρας μας αλλά  και στη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής των παράκτιων & νησιωτικών περιοχών».

Και συμπλήρωσε: «Υπάρχει κι ένας άλλος λόγος που μας υποχρεώνει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στην  αλιεία. Είναι η διαρκής δοκιμασία που υφίσταται από τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις   με πρόσφατο παράδειγμα την απώλεια εισοδήματος που υπόκεινται ιδιαίτερα οι παράκτιοι αλιείς στην περιοχή του Σαρωνικού από τη πρόσφατη ρύπανση , αλλά και οι υπόλοιποι αλιείς της χώρας, παρά το γεγονός ότι από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των ερευνών που κάνουμε τόσο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και το ΕΛΚΕΘΕ, δεν διαφαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα με την κατανάλωση ψαριών και οστράκων».

Σύμφωνα με τον υπουργό το ΕΠΑΛΘ 2014-2020 μπορεί να βοηθήσει «στην ενίσχυση των πληγέντων αλιέων τόσο μέσω των Άρθρων 33, που αναφέρεται στη Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων) και 35 που αναφέρεται στην ίδρυση  Ταμείου  αλληλοβοήθειας για δυσμενή καιρικά φαινόμενα και περιβαλλοντικά συμβάντα, του Κανονισμού 508/2014 όσο και με το Άρθρο 57 του εν λόγω Κανονισμού που αναφέρεται στην ασφάλιση αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας».

Οι συνολικοί πόροι του νέου Προγράμματος, κοινοτικοί και εθνικοί υπερβαίνουν τα  520 εκατ ευρώ ενώ με την κινητοποίηση και της ιδιωτικής συμμετοχής θα ανέλθουν στα 780 εκατ ευρώ, επισήμανε. Και πρόσθεσε πως οι πόροι αυτοί θα κατευθυνθούν και θα υπηρετήσουν τις βασικές στρατηγικές επιλογές της χώρας για τον τομέα της αλιείας που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του τομέα της αλιείας  και στην προστασία του περιβάλλοντος . 

«Μέχρι σήμερα, η ενεργοποίηση του Προγράμματος μέσω προσκλήσεων ξεπερνά σε ποσοστό το 60% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ  στις εντάξεις, η συνολική Δημόσια Δαπάνη  ανήλθε στο 21,63 %. Ταυτόχρονα βέβαια  ολοκληρώσαμε το θεσμικό πλαίσιο, για την καινοτομία στην αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες, για τις παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια και τη μεταποίηση των αλιευτικών προϊόντων, εξασφαλίσαμε την απρόσκοπτη εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων, ενεργοποιήσαμε τις παραγωγικές επενδύσεις στον κλάδο της αλιείας, ενώ άμεσα θα ενεργοποιηθούν και δράσεις που αφορούν στον έλεγχο της αλιείας. στην ανάπτυξη κλάδων , όπως της υδατοκαλλιέργειας, που οφείλω να τονίσω ότι  έχουν επιδείξει σημαντικές εξαγωγικές επιδόσεις».

Κατηγορία Πολιτική

Κάντε κλικ στην περιοχή του χάρτη που επιθυμείτε για να δείτε τους επιτυχόντες ανά δήμο. Τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες!

Xartis Kavala Panelladikes Δήμος Θάσου Δήμος Νέστου Δήμος Καβάλας Δήμος Παγγαίου

Κατηγορία Εκπαίδευση

Περιεχόμενα

Λύκειο Λιμένα

Λύκειο Λιμεναρίων

 

Λύκειο Λιμένα

ΓΕΛ 2017

Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΝΙΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΑΡΑΜΠΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΕΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΒΑΛΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΒΑΣΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΓΙΑΝΤΣΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
ΖΗΛΙΑΧΩΒΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΙΟΣ ΑΒΕΡΣΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΖΩΠΙΔΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΜΠΟΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΤΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΩΞΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΤΙΜΟΚΛΕΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΛΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΤΕΡΒΙΣΑΪ ΣΥΖΑΝΑ ΜΠΕΣΝΙΚ ΙΛΙΡΙΑΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΕΝΡΙΕΤΤΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΚΙΖΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΠΙΛΕ ΓΙΟΧΑΝΝΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΜΑΝΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΠΛΑΦΑΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΖΩΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ)  ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΡΘΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΣΩΤΗΡΕΛΗ ΣΟΦΙΑ ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΡΙ ΕΛΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΤΥΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΦΑΙΤ ΕΛΙΖΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΡΑΝΤΑ ΖΑΝ ΜΑΡΚ ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΓΚΙΛΕΝ ΣΤΕΛΛΑ ΦΡΙΕΝΤΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΧΟΥΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΧΡΥΣΑΦΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Β' (10% 2016)

Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα
ΖΥΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΝ

ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Β' (10% 2015)

Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα
ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΦΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ

Πίσω

 

Λύκειο Λιμεναρίων

ΓΕΛ

Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΒΑΜΒΟΥΡΑ ΑΡΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΚΩΣΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΘΑΛΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΣΙΜΙΤΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ ΣΣΕ
ΤΣΑΛΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΧΑΜΟΞΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΨΑΛΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΕΡΣΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Β' (10% 2016)

Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα
ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΜΠΟΡΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΑΥΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Β' (10% 2015)

Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα
ΑΝΔΡΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΝΑΡΑΣ ΒΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Πίσω

 

Κατηγορία Εκπαίδευση

Κάνοντας την καθιερωμένη μας αναζήτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, βρεθήκαμε μπροστά σε μια απόφαση του δήμου Θάσου η οποία μάς προκάλεσε αρκετές απορίες.

Ο λόγος για την απόφαση της δημοτικής αρχής να εγγράψει στον προϋπολογισμό της για το οικονομικό έτος 2017 ένα κονδύλιο της τάξης των 74.500 € για την προετοιμασία και κατάθεση φακέλου με σκοπό...τη δημιουργία καταδυτικού κέντρου στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του οικισμού της Αστρίδος (στα νότια του νησιού, ελάχιστα χιλιόμετρα δυτικά της "Γκιόλας")!

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη σχετική απόφαση

Όπως ήταν φυσικό, θελήσαμε να αναζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω project, μέσα από επικοινωνία μας με τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Θάσου Ιωάννη Πλαφαδέλη. Ο ίδιος απάντησε ότι "έχει ήδη εκπονηθεί η σχετική μελέτη, η οποία προβλέπει την οριοθέτηση του χώρου -ο οποίος θα είναι μακριά από τους λουόμενους- και την οικοδόμηση εγκαταστάσεων για καταδύσεις και για την εξυπηρέτηση των δυτών. Πλέον το επόμενο βήμα είναι η προετοιμασία του φάκελου -που θα περιέχει τη μελέτη-, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που ανοίξει κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και να διεκδικήσουμε τα απαραίτητα κονδύλια (τα οποία θα ξεπερνάνε το 1 εκατομμύριο €) για την κατασκευή του καταδυτικού πάρκου. Με βάση έρευνες που πραγματοποιήσαμε, η Αστρίδα θεωρείται το πλέον κατάλληλο μέρος για καταδύσεις στη Θάσο, ωστόσο στις προθέσεις μας βρίσκεται η δημιουργία και δεύτερου καταδυτικού πάρκου, στις ακτές της Ποσειδωνίας (στα βόρεια του νησιού) -μικρότερου όμως μεγέθους, λόγω περιορισμών που επιβάλλει η εφορεία αρχαιοτήτων."

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν τυχόν θα επιτρέπεται το ψαροντούφεκο -αν και, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα επιτρέπεται-. Σε κάθε περίπτωση θα παρακολουθούμε το όλο θέμα, μιας και -αν μη τι άλλο- έχει ενδιαφέρον...

Κατηγορία Ανάπτυξη

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θάσου (ΔΗΚΕΘ) θα ήθελε να σας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

 

1.      Το Σάββατο, 1/7, στις 20.30, στο Προαύλιο του Αρχαιολογικού Μουσείου, στο Λιμένα θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ – Έναρξη καλοκαιρινών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή της Παιδικής-Νεανικής & Μικτής Χορωδίας Δήμου Θάσου, της Φιλαρμονικής Δήμου Θάσου, και πολιτιστικών συλλόγων από τη Χορωδία της ΔΗΚΕΘ

2.      Οι επόμενες προγραμματισμένες εκδηλώσεις στα πλαίσια των «ΘΑΣΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ» είναι οι ακόλουθες:

a.      Πέμπτη 20/7 στις 20.00, στο Προαύλιο του Αρχαιολογικού Μουσείου, στο Λιμένα: Συναυλία του Σταμάτη Κραουνάκη

b.      Παρασκευή και Σάββατο 28-29/7 στις 21.00, στην Παναγία: Φωτογραφική Βόλτα Παναγίας από το Λαογραφικό Σύλλογο Παναγίας «Βάκχος»

c.       Κυριακή, 6/8, στις 20.00, στο Προαύλιο του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Λιμένα: 6η Ποιητική Συνάντηση από τη Φιλοπνευματική

d.      Σάββατο, 18/8, στις 21.00, στη Σκάλα Ραχωνίου: Συναυλία Μποφίλιου, από το Σύλλογο Νέων Θάσου,

e.      Σάββατο, 26/8, στις 20.30, στο Θεατράκι του Θεαγένη, στο Λιμένα: 4η Συνάντηση Χορωδιών - Μικτή Χορωδία Δήμου Θάσου με Χορωδίες απ’ όλη την Ελλάδα, και πολιτιστικοί σύλλογοι, από τη Χορωδία της ΔΗΚΕΘ

f.        Κυριακή, 3/9, στις 13.00, στο Προαύλιο της Εκκλησίας των Ταξιαρχών στις Μαριές: «Γιορτή Φασολάδας», γιορτή με ζωντανή παραδοσιακή ορχήστρα, παραδοσιακή φασολάδα και παραδοσιακά εδέσματα των Μαριών, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαριών «η Γέννα»

g.      Σάββατο, 9/9, στις 21.30, στο Παλατάκι στα Λιμενάρια: Αφιέρωμα – Μουσική Παράσταση στο Στέλιο Καζαντζίδη από τους Παγγαιορίτες από το Σύλλογο Γυναικών Λιμεναρίων

Κατηγορία Εκδηλώσεις
Σελίδα 1 από 5

Keelpno Banner 300 250

Dipethe Kavalas Ianouarios Aprilios 2018

Tetrakopterakias

OLKLOGO

18411 1597428757160899 3262623372867792020 N

Banner Istoria Festival

Kreka


Odeio

Vitrokosmos

Dhmh

Lemonidis

Kokoriko

Ape Mpe

Hellasnet

1174612 371849632918150 1744395463 N

Logo

Το Kavala-Portal αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για την καθημερινή σας ενημέρωση για όλα τα νέα στο νομό Καβάλας. Όλα τα κείμενα και οι φωτογραφίες αυτού του ιστότοπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του "Kavala-Portal.gr". Μπορείτε να χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε υλικό εφόσον αναφέρετε ως πηγή το "www.kavala-portal.gr".

Ελάτε στην παρέα μας