Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ( 6 ) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2017-2018) στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ», που εδρεύει στο Δήμο Θάσου - και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

1 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ/ΙΣΣΩΝ
3 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2 του Παραρτήματος αυτού.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» που εδρεύει στο Δήμο Θάσου στην οδό Πιέρ Ντε Βαμπεζ (στο κτήριο του παλιού ΙΚΑ ) απευθύνοντάς την υπόψη κ Βλαχογιάννη Ιωάννας (τηλ. επικοινωνίας: 25930 24020 ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Ο φάκελος πρέπει να έχει την επισήμανση για «Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018».

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Θάσου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες — Έντυπα -Διαδικασίες — Διαγωνισμών Φορέων — Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι — Ανεξάρτητες και άλλες αρχές — ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες — Έντυπα -Διαδικασίες — Διαγωνισμών Φορέων — Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Η προκηρυξη εδω

Κατηγορία Εργασία

Η ΔΕΔΔΗΕ Περιοχής Καβάλας σας ενημερώνει: Λόγω εκτέλεσης απαραίτητων τεχνικών εργασίων θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στα παρακάτω τμήματα και περιοχές της Θάσου:

12/2/2018 ημέρα Δευτέρα, από 08:00 ως 13:00

ΣΤΗΝ ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ "ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ"

13/2/2018 ημέρα Τρίτη, από 08:00 ως 14:00

ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΘΑΣΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΟΥΣΑ, Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ, Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠ ΘΑΣΟΥ, Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΤΣΑΚΑΛΟΥ, ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΑ ΘΑΣΟΥ.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης που αναφέρεται πιο πάνω. Γι” αυτό το λόγο οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφάλειας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης, σε συνέχεια της ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Ν. Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, μαζί με τους βουλευτές, Έβρου, Αναστάσιο Δημοσχάκη και Δράμας, Δημήτρη Κυριαζίδη, σχετικά με το ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο των συνεχών παραβιάσεων των χωρικών μας υδάτων από τουρκικά αλιευτικά στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και το Θρακικό Πέλαγος, κατέθεσε ανάλογη ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναλυτικά η ερώτηση:

ΘΕΜΑ: Παραβιάζουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα και καταστρέφουν ανεξέλεγκτα τα αλιευτικά αποθέματα οι Τούρκοι ψαράδες στο Βορειοανατολικό Αιγαίο

Οι παραβιάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων και του ελληνικού εναερίου χώρου δεν πραγματοποιούνται μόνο από στρατιωτικές δυνάμεις της Τουρκίας κάτι που έχουμε αναδείξει με συνεχείς μας ερωτήσεις αλλά παραβιάσεις γίνονται και από τουρκικά αλιευτικά και τείνουν να εξελιχθούν σε ένα καθημερινό και ανησυχητικό φαινόμενο.

Η θαλάσσια περιοχή του Βορειανατολικού Αιγαίου και του Θρακικού Πελάγους αποτελεί το μεγαλύτερο και αποδοτικότερο αλιευτικό πεδίο της Ελλάδος. Στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή σημειώθηκε πριν λίγες ημέρες ένα ακόμη σοβαρό επεισόδιο παραβίασης των ελληνικών χωρικών υδάτων από τουρκικά αλιευτικά.

Ας σημειωθεί ότι τα τουρκικά αλιευτικά δραστηριοποιούνται ανεξέλεγκτα χωρίς κανόνες και περιορισμούς όπως όλοι αυτοί ρητά περιγράφονται στους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απαρέγκλιτα τηρεί ο ελληνικός αλιευτικός στόλος.

Όλα αυτά έχουν σοβαρές συνέπειες όχι μόνο στα αλιευτικά αποθέματα της περιοχής που εξαντλούνται με δραματικούς ρυθμούς αλλά και στην επιβίωση των Ελλήνων αλιέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και υφίστανται τεράστια οικονομική ζημιά λόγω της ανεξέλεγκτης υπεραλίευσης από τους Τούρκους ψαράδες που προβαίνουν σε παραβίαση των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Ερωτάται η Επιτροπή:

- Είναι σε γνώση της τα ανωτέρω;

- Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να σταματήσουν τα φαινόμενα υπεραλίευσης και του αθέμιτου ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη περιοχή από την παράνομη και χωρίς κανόνες δράση των Τούρκων αλιέων;

- Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης αποζημίωσης από κοινοτικά κονδύλια στους Έλληνες αλιείς για την οικονομική ζημιά που υφίστανται από τα ανωτέρω;

Κατηγορία Πολιτική

Το Δ.Σ. του συλλόγου Τρίτεκνων Π.Ε. Καβάλας καλεί τους τρίτεκνους Θάσιους στην πρώτη του εκδήλωση στο νησί της Θάσου, για την κοπή της βασιλόπιτας και την ενημέρωσή  τους σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία του συλλόγου και την τριτεκνία γενικότερα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:00 στο Α΄ ΚΑΠΗ Λιμένα, όπου από αρχές Νοέμβρη 2017 βρίσκεται και η στέγη του συλλόγου για το Δήμο Θάσου, και λειτουργεί κάθε Δευτέρα 9:00-12:00 π.μ.

Στην εκδήλωση, εκτός από όλους τους τρίτεκνους Θάσιους, είναι προσκεκλημένοι εκπρόσωποι των φορέων, οργανισμών και του επιχειρηματικού κόσμου, η στήριξη των οποίων είναι καθοριστική για την υλοποίηση των στόχων του συλλόγου

Κατηγορία Κοινωνία

Ένα ιδιότυπο "κυνηγητό" μεταξύ ελληνικών και τουρκικών ψαροκάϊκων στήθηκε το βράδυ της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Θάσου. Τα ίχνη τους απεικονίστηκαν επί αρκετές ώρες μέσα από τον ιστότοπο marinetraffic.com (που καταγράφει σε πραγματικό χρόνο την κίνηση των πλοίων ανά την υφήλιο), με τουλάχιστον 6 τουρκικά ψαροκάϊκα να εμφανίζονται στον χάρτη να κινούνται γύρω και δίπλα σε ελληνικά καΐκια -αν και πληροφορίες έκαναν λόγο για πάνω από 40 τουρκικά σκάφη, τα οποία όμως είχαν απενεργοποιήσει τα ραντάρ τους.

Τα περισσότερα από τα ελληνικά σκάφη προέρχονταν από την Καβάλα και την Κεραμωτή -εθεάθη και ένα σκάφος από τη Νέα Μηχανιώνα-, ενώ τα τουρκικά προέρχονταν από διάφορα μέρη της γείτονος χώρας -όπως η Σαμσούντα και το Ενέζ (η παλιά Αίνος, πολύ κοντά στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο).

Σε επικοινωνία μας με τον Λιμενικό Σταθμό Θάσου λάβαμε την απάντηση ότι "παρακολουθούμε την κίνηση των αλιευτικών, αν και μια τέτοια εικόνα δεν είναι ασυνήθιστη για εμάς -άλλωστε, αυτή την ώρα έχουμε ανάλογη παρουσία σκαφών και στον Στρυμονικό Κόλπο"

Σημειώνεται πως οι Τούρκοι αλιείς συνηθίζουν να κινούνται στο όριο των 6 μιλίων από τις ελληνικές ακτές (πάνω από αυτό θεωρούνται διεθνή ύδατα), αλλά πολλές νύχτες, όπως καταγγέλλουν οι Έλληνες ψαράδες, το παραβιάζουν.

Κατηγορία Κοινωνία

Μια ακόμα σύσκεψη έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τρίτης στο υπουργείο Ναυτιλίας με θέμα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια που συνδέουν τη Θάσο με το χερσαίο τμήμα του νομού Καβάλας. Στη διάρκεια της σύσκεψης, σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίστηκε να υπάρχει κάθε βράδυ διαθέσιμο πλοίο επιφυλακής για τις διακομιδές ασθενών από το νησί στο χερσαίο τμήμα του Νομού, ενώ ασκήθηκαν νέες πιέσεις στις ναυτιλιακές εταιρείες για την προσθήκη ενός νέου δρομολογίου στη γραμμή Καβάλας-Πρίνου. Ανάλογες αναφορές για την ανάγκη προσθήκης δρομολογίων στη γραμμή Καβάλας-Πρίνου έχουν γίνει ουκ ολίγες φορές στο πρόσφατο παρελθόν (τόσο από αυτοδιοικητικούς φορείς όσο και το Επιμελητήριο, ο Εμπορικός Σύλλογος και η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Καβάλας).

Ένα ερώτημα, όμως, που δε βλέπουμε να τίθεται πολύ συχνά είναι το κατά πόσο στηρίζουν οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες, τόσο της Θάσου όσο και της Καβάλας, τη γραμμή Καβάλας-Πρίνου.

Ανατρέξαμε σε παλιότερα άρθρα μας για να θυμηθούμε τι είχαμε γράψει για το ίδιο ακριβώς θέμα (και το ίδιο ακριβώς ερώτημα) και εντοπίσαμε ένα σχόλιο του "Τηλεβόα" που αναρτήσαμε στις 4 Απριλίου 2017. Το παραθέτουμε ξανά, διότι πιστεύουμε ότι θα συμφωνήσετε με την άποψή μας ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει από τότε:

ΤΙ ΓΡΑΦΑΜΕ ΣΤΙΣ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Για μια ακόμα φορά η εκτέλεση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων Καβάλας-Πρίνου απασχολεί την τοπική επικαιρότητα, Για μια ακόμα φορά τρέχουν οι αυτοδιοικητικοί φορείς σε συσκέψεις και επαφές για να βρεθεί λύση στο πρόβλημα, για μια ακόμα φορά συζητάμε για το χρόνιο αίτημα να καθορίζει η περιφέρεια ΑΜΘ το ποια δρομολόγια θα γίνονται...

Και για μια ακόμα φορά μιλάμε για μια ακτοπλοϊκή γραμμή στην οποία -εδώ και χρόνια- δείχνουν να έχουν γυρίσει την πλάτη τους οι Θάσιοι, αλλά και οι Καβαλιώτες...

Συγχωρέστε μας για το ύφος του κειμένου, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε με απλά και ξεκάθαρα λόγια -και χωρίς να μπλέκουμε σε κάθε λογής "κουτσομπολιά" και "συζητήσεις καφενείου" που σχετίζονται με τις σχέσεις των ναυτιλιακών εταιρειών με κατοίκους, φορείς, λιμεναρχείο και το όλο, εν γένει, "σύστημα".

Κάποια στιγμή θα πρέπει να ομολογήσουμε (διότι όλοι μας το ξέρουμε αλλά ελάχιστοι δείχνουν να έχουν το θάρρος να το πουν) ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες είναι απλά επιχειρήσεις. Ιδιωτικές. Και σε κάθε επιχείρηση (είτε αυτή είναι πολυεθνική είτε ένα μικρό κατάστημα) ο βασικός στόχος είναι το κέρδος.

Αν είναι κακό; Όχι βέβαια. Έτσι γινόταν πάντα, έτσι γίνεται και έτσι πρέπει να γίνεται (εντάξει, υπάρχουν και οι φανατικοί ιδεολόγοι που θεωρούν ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις πρέπει να μη δουλεύουν για το κέρδος αλλά για το κράτος, και οι οποίοι πιστεύουν ότι ακόμα και το παραμικρό κέρδος είναι κολάσιμο και πρέπει να "καεί στην πυρά", αλλά ευτυχώς αυτοί είναι ελάχιστοι). Αρκεί βέβαια να τηρούνται οι νόμοι και αυτό το κέρδος να "πηγαίνει" προς όφελος και των εργαζόμενων που στηρίζουν αυτές τις επιχειρήσεις -και όχι, με την πρώτη ευκαιρία, αυτοί να εκδιώκονται, να απολύονται ή ακόμα και να μηνύονται..

Για να επανέλθουμε, λοιπόν, στο θέμα μας...οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν σαν βασικό τους στόχο το κέρδος. Και με αυτό το σκεπτικό λειτουργούν προσπαθώντας, εδώ και πολλά χρόνια, να πετύχουν την κατάργηση της ακτοπλοϊκής γραμμής Καβάλας-Πρίνου.

Και τόσα χρόνια όλοι οι φορείς φωνάζουν και παραπονιούνται και διαμαρτύρονται και ζητούν τη διατήρηση της ακτοπλοϊκής γραμμής. Αλλά επί τόσα χρόνια δεν είδαμε τους ίδιους τους Θάσιους (και τους Καβαλιώτες) να προτιμούν την συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή γραμμή. Επί τόσα χρόνια τα στοιχεία που προκύπτουν από το Λιμεναρχείο Καβάλας δείχνουν ότι οι επιβάτες που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη γραμμή κυμαίνονται σε έναν σταθερό (και μικρό) αριθμό που δε θα μπορούσε με τίποτα να στηρίξει μια οποιαδήποτε ακτοπλοϊκή γραμμή. Δεν μας αρέσει που το λέμε αυτό. Πραγματικά. Αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Και δε μιλάμε φυσικά για τη θερινή σαιζόν, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους μήνες της χρονιάς.

Μην πάμε μακριά: Μόνο μέχρι το υδροπτέρυγο "ΗΛΙΔΑ ΙΙ", το οποίο πέρσι ήρθε στην Καβάλα μετά βαΐων και κλάδων αλλά τελικά αποσύρθηκε άρον άρον γιατί...δεν το "αγκάλιασαν" οι κάτοικοι, δεν το χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους (με το σκεπτικό του ακριβού εισιτηρίου των 10 €. Λες και με τα χρήματα που δίνουν στο εισιτήριο από τον Λιμένα για την Κεραμωτή και στις βενζίνες για την Καβάλα δίνουν λιγότερα χρήματα. Λες και με το -φθηνότερο- εισιτήριο στη γραμμή Καβάλας-Πρίνου φτάνουν στον προορισμό τους σε λιγότερο από μισή ώρα)

Προς θεού (και θα το τονίσουμε με κεφαλαία γράμματα): ΔΕΝ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Το ότι οι ίδιες εταιρείες εμφανίζονται απρόθυμες να συνδέουν το μεγαλύτερο λιμάνι της περιφέρειας ΑΜΘ με το σημαντικότερο, από τουριστικής -και όχι μόνο- κίνησης, νησί του Βορείου Αιγαίου (δεν υποτιμούμε την εξίσου πανέμορφη Σαμοθράκη, αλλά η αλήθεια είναι αυτή για τη Θάσο και τούτο δεν αλλάζει) δείχνει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι οι εταιρείες αυτές (χωρίς εξαίρεση) ζουν σε ένα "δικό τους συννεφάκι", μακριά από την πραγματικότητα του νομού Καβάλας.

Αυτό, όμως, που θέλουμε να πούμε είναι ότι με τις φωνές, τις διαμαρτυρίες και τις συσκέψεις δεν θα καταφέρουμε να κατεβάσουμε τις ναυτιλιακές εταιρείες από το "συννεφάκι τους". Κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε και μερικές πιο συντονισμένες ενέργειες από φορείς για να πειστεί ο κόσμος -και όχι οι ναυτιλιακές εταιρείες.

Ας δοκιμάσουν π.χ. οι καταστηματάρχες της Καβάλας (σε συνεργασία με αντιπεριφέρεια και δήμο) να διοργανώσουν διήμερα ή ημέρες προσφορών για όσους έρθουν από τη Θάσο (πλησιάζει και η Λευκή Νύχτα, είναι μια καλή ευκαιρία αν μη τι άλλο). Ας δοκιμάσουν π.χ. να διοργανώσουν κάποια εκδήλωση και να καλέσουν -με κάποιο δέλεαρ- και τους Θάσιους.

Παραδείγματα και προτάσεις καταθέσαμε, δεν προσπαθήσαμε να διαφημίσουμε κανέναν φορέα. Όποιος θέλει μπορεί να καταθέσει μια διαφορετική πρόταση -καλοδεχούμενος. Αλλά ας το δούμε επιτέλους λίγο σοβαρά -αντί απλά να διαμαρτυρόμαστε, να παρακολουθούμε συσκέψεις και να παίρνουμε δηλώσεις από φορείς που θα λένε ότι "το ψάχνουμε, το προσπαθούμε, κάνουμε συσκέψεις, το παλεύουμε...."

Κατηγορία Τηλεβόας

Δελτίο τύπου

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, κ. Μάρκος Δέμπας, στα πλαίσια της στήριξης του τουρισμού συναντήθηκε σήμερα 19/1/2018 με φορείς του τουρισμού, τον κ. Πάρη Παρασχούδη πρόεδρο ξενοδόχων Θάσου, τον κ. Ιωάννη Μαρκιανό πρόεδρο των ενοικιαζομένων δωματίων ΑΜΘ και τον κ. Σπύρο Σωτηρούδη πρόεδρο ενοικιαζομένων δωματίων Ποταμιάς. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκε η δυνατότητα να διερευνηθούν οι κοινές δράσεις για την προώθηση του τουρισμού. Στα κύρια θέματα της συζήτησης ήταν η συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις με στόχο την προβολή της Καβάλας και της Θάσου, η εκπαίδευση των στελεχών του τουρισμού και η σχετική πιστοποίηση των επαγγελμάτων.

Στη συνάντηση ήταν παρόντες και τα μέλη της διοίκησης κ. Λευτέρης Κουκουτίνης, Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, ο κ. Γιώργος Φραγκιόγλου μέλος του τουριστικού τμήματος

Κατηγορία Ανάπτυξη

Από το beach bar Paralia Nouveau στη Σκάλα Ποταμιάς Θάσου ζητούνται άτομα για εργασία.

Σερβιτόρες και βοηθοί σερβιτόρων.
Τηλέφωνο για πληροφοριες : 6976908097
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κατηγορία Εργασία

Η εκδίκαση, σε δεύτερο βαθμό, μιας υπόθεσης με την οποία είχαμε ασχοληθεί τον περασμένο Ιούνιο ολοκληρώθηκε χτες στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Καβάλας. Η δίκη είχε ξεκινήσει την Παρασκευή, διεκόπη για τη χτεσινή ημέρα, και η τελική ετυμηγορία ανακοινώθηκε στις 6 το απόγευμα!

Κατηγορούμενος ήταν ένας γυναικολόγος από τη Θάσο, και ενάγουσα (κατήγορος) ήταν μια γυναίκα -επίσης από τη Θάσο- που γέννησε πριν από μερικά χρόνια σε κλινική της Καβάλας υπό την επίβλεψη του προαναφερθέντος γιατρού. Λόγω επιπλοκών που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του τοκετού (ο οποίος έγινε με καισαρική τομή), το παιδί της κατηγόρου γεννήθηκε με τυλιγμένο τον ομφάλιο λώρο, με αποτέλεσμα να μην οξυγονώνεται επαρκώς ο εγκέφαλός του. Η επίτοκος σώθηκε σαν από θαύμα, αλλά το παιδί ζει πλέον με αναπηρία σε ποσοστό 95%!

Η κατήγορος είχε μηνύσει τον γυναικολόγο της, εγκαλώντας τον για σοβαρές παραλείψεις και σφάλματα κατά τη διάρκεια του τοκετού. Η πρώτη δίκη έλαβε χώρα τον περασμένο Ιούνιο, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Καβάλας, αλλά παρά την εισήγηση της εισαγγελέως (η οποία ζήτησε την ενοχή του γυναικολόγου), και παρά το γεγονός ότι ακόμα και ο ίδιος ο πρόεδρος του Πλημμελειοδικείου είχε παρατηρήσει ότι πολλά έγγραφα που σχετίζονταν με την υπόθεση είχαν χαθεί (!), το δικαστήριο εξέδωσε αθωωτική απόφαση "λόγω αμφιβολιών"!

Λίγες μέρες αργότερα η εισαγγελέας -μετά από αίτημα της συνηγόρου της ενάγουσας- άσκησε έφεση υπέρ του νόμου, με συνέπεια να οριστεί νέα δικάσιμος για την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου. Το αποτέλεσμα της νέας εκδίκασης δικαίωσε την ενάγουσα, καθώς ο γυναικολόγος κρίθηκε ένοχος για πρόκληση βαρέων σωματικών βλαβών από αμέλεια. Η ποινή που επιβλήθηκε στον γυναικολόγο ήταν 12 μήνες με αναστολή, ωστόσο -όπως φαίνεται- θα υπάρξει και συνέχεια.

Μιλώντας στο Kavala Portal η συνήγορος της ενάγουσας, δικηγόρος Θεσσαλονίκης Γεωργία Λασκαράκη, τόνισε πως "Προσήλθαμε στο δικαστήριο έχοντας προετοιμαστεί επαρκώς και έχοντας μελετήσει σε βάθος τόσο την ελληνική όσο και την ξένη βιβλιογραφία που σχετίζεται με ανάλογες υποθέσεις. Με τη βοήθεια και των μαρτύρων κατηγορίας -2 εκ των οποίων ήταν ιατροδικαστές- εξηγήσαμε με απλό και κατανοητό σε όλους τρόπο τις σοβαρότατες παραλείψεις και ευθύνες του γυναικολόγου, οι οποίες και οδήγησαν στο να καταστεί το νεογέννητο της πελάτισσάς μου ανάπηρο σε ποσοστό 95%. Από την άλλη, η πλευρά του γυναικολόγου άλλαξε τελείως τους ισχυρισμούς της σε σχέση με όσα είχαν ειπωθεί τους προηγούμενους μήνες. Προσπάθησαν, μεταξύ άλλων, να ρίξουν τις ευθύνες...σε παραλείψεις στη διάρκεια της κύησης, αλλά δεν κατάφεραν όχι μόνο να πείσουν την έδρα αλλά ούτε καν να της δώσουν να καταλάβει τι ήθελαν να πουν!

Η δίκη ήταν πραγματικά μαραθώνια. Ξεκίνησε, μεν, την Παρασκευή αλλά διεκόπη για την Τετάρτη. Χτες ξεκινήσαμε στις 9 το πρωί και η τελική απόφαση βγήκε μετά από 9 ώρες -με το Τριμελές Πλημμελειοδικείο να ασχολείται αποκλειστικά με τη δική μας υπόθεση. Η εισήγηση της εισαγγελέα ήταν ενοχοποιητική, ενώ τόσο ο (άνδρας) πρόεδρος όσο και οι 2 (γυναίκες) έτεροι δικαστές αποφάσισαν ομόφωνα υπέρ της ενοχής του κατηγορούμενου.

Η (τελεσίδικη, μιας και μιλάμε για δίκη σε βαθμό εφετείου) ποινή που επιβλήθηκε στον γυναικολόγο είναι μεν μικρή, μιας και υιοθετήθηκε από την έδρα το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου, ωστόσο η υπόθεση θα έχει και συνέχεια. Χτες εκδικάστηκε η κατηγορία της πρόκλησης σωματικών βλαβών στο παιδί της πελάτισσάς μου, ωστόσο την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί η εκδίκαση μιας νέας κατηγορίας σε βάρος του ίδιου γυναικολόγου -αυτή τη φορά για πρόκληση βαρέων σωματικών βλαβών σε βάρος της ίδιας της μητέρας (και πελάτισσάς μου). Να φανταστείτε ότι αυτή η υπόθεση είχε τεθεί στο αρχείο αλλά ανασύρθηκε κατόπιν προσφυγής που ασκήθηκε από την πλευρά μας. Επίσης, εκκρεμεί η εκδίκαση των αγωγών που έχουμε ασκήσει σε βάρος τόσο του γυναικολόγου όσο και της κλινικής στην οποία γεννήθηκε το παιδί , με τις οποίες διεκδικούμε χρηματικές αποζημιώσεις υπέρ της πελάτισσάς μου.

Σε κάθε περίπτωση, η σημασία της απόφασης αυτής είναι πολύ μεγάλη, τόσο για την ίδια την πελάτισσά μου όσο και για άλλες αντίστοιχες υποθέσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη, λίγες μόνο ώρες μετά την έκδοση της καταδικαστική απόφασης, δεχτήκαμε τηλεφωνήματα από άλλους δικηγόρους σε διάφορα μέρη της χώρας, οι οποίοι ζητούσαν να μάθουν πληροφορίες για την υπόθεση!"

Αξίζει να αναφέρουμε ότι αμέσως μετά την καθαρογραφή της, η απόφαση θα κοινοποιηθεί -όπως ορίζει ο νόμος- και στον Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας, ο οποίος και έχει τη δυνατότητα άσκησης πειθαρχικών ποινών σε βάρος του γυναικολόγου.

Κατηγορία Κοινωνία

Το Δασαρχείο Θάσου, σε συνεργασία με το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Δ/νσης Δασών Καβάλας και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παρ. Αν. Μακεδονίας, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα για την «Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη στη Νήσο Θάσο και τη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων επ’ αυτού».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Καλογερικού, την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

10:00 - 10:15 Προσέλευση συμμετεχόντων

10:15 - 10:30 Χαιρετισμοί

10:30 – 11:30 « Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Ν. Θάσου », Διαμαντής Σταγγίδης, Δασολόγος , Προϊστάμενος τμήματος δασικών χαρτογραφήσεων της Δ/νσης Δασών Καβάλας

11:30 – 12:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση

Η εκπόνηση των δασικών χαρτών στον Ν. Καβάλας είναι ένα δημόσιο έργο το οποίο ξεκίνησε η ΕΚΧΑ αναθέτοντας το 15% του νομού Καβάλας σε ιδιώτες μελετητές. Μετά από μακρόχρονες καθυστερήσεις και αλλεπάλληλες αλλαγές των νόμων, οι χάρτες αυτοί που παρέμεναν στα συρτάρια, αναμορφώθηκαν εκ βάθρων και αναρτήθηκαν από την Δ/νση Δασών του νομού.

Η υλοποίηση του υπόλοιπου 85% ανατέθηκε μετά απόαίτημά της, στην Δ/νση Δασών του νομού και ολοκληρώθηκε αποκλειστικά με την εργασία των υπαλλήλων του δημοσίου, εξοικονομώντας έτσι δημόσιο χρήμα, στην δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνουμε.

Κατηγορία Περιβάλλον
Σελίδα 1 από 37

Keelpno Banner 300 250

Dipethe Kavalas Ianouarios Aprilios 2018

Tetrakopterakias

OLKLOGO

18411 1597428757160899 3262623372867792020 N

Banner Istoria Festival

Kreka


Odeio

Vitrokosmos

Dhmh

Lemonidis

Kokoriko

Ape Mpe

Hellasnet

1174612 371849632918150 1744395463 N

Logo

Το Kavala-Portal αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για την καθημερινή σας ενημέρωση για όλα τα νέα στο νομό Καβάλας. Όλα τα κείμενα και οι φωτογραφίες αυτού του ιστότοπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του "Kavala-Portal.gr". Μπορείτε να χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε υλικό εφόσον αναφέρετε ως πηγή το "www.kavala-portal.gr".

Ελάτε στην παρέα μας