Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018

Συνεδριάζει το ΔΣ Παγγαίου - Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Posted On Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017 12:54 Γράφτηκε από τον

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) συγκαλείται να προσέλθετε στις 15-11-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο

37η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2017

ΘΕΜΑ 2ο

38η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2017

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τίτλο : "Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Παγγαίου στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφεριακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης-Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία"

ΘΕΜΑ 4ο

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Διαβαθμιδικής Σύμβασης "Για την από κοινού εκτέλεση εργασιών συντήρησης δρόμων πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παγγαίου"

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την Πράξη "Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β΄Φάση)"

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση γενομένων δαπανών από την μετάβαση αποστολής του Δήμου Παγγαίου στις Βρυξέλες, για τις εκδηλώσεις OPEN DAYS της Commission, από 09/10/2017 έως και 12/10/2017

ΘΕΜΑ 7ο

Έγκριση έκτακτων μεταβάσεων του Δημάρχου Παγγαίου στην Αθήνα

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Παγγαίου στα Ιωάννινα, από 30/11/2017 έως 02/12/2017, προκειμένου να συμμετέχει στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ

ΘΕΜΑ 9ο

Εξέταση αιτημάτων επιχορήγησης Αθλητικών Συλλόγων  

ΘΕΜΑ 10ο

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

ΘΕΜΑ 11ο

Κατάπτωση της  αριθ. 739/22-08-2017 εγγυητικής επιστολής

ΘΕΜΑ 12ο

Ρύθμιση αποπληρωμής σε δόσεις, ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΥΑΑ Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 13ο

Ανάκληση των αριθμ. 168/2017 και 384/217 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου και εκ νέου λήψη απόφασης περί της παρατάσεως ωραρίου χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ σε όλη την επιικράτεια του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 14ο

Έγκριση της αριθ. 107/2017  απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά "Ψήφιση Προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου» μετά την Τροποποίηση σχεδίου Ψήφισης προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ σύμφωνα με την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρα 4 Ν.4111/2013,17 περ. θ Ν4270/2014)"

ΘΕΜΑ 15ο

Έγκριση της αριθ. 108/2017  απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά "Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας έτους 2018)"

ΘΕΜΑ 16ο

Έγκριση της αριθ. 111/2017  απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά "10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου"

ΘΕΜΑ 17ο

Έγκριση της αριθ. 118/2017  απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά "Έγκριση χορήγησης βοηθημάτων με τη μορφή τροφίμων σε απόρους του Δήμου που δεν επιχορηγούνται από κανέναν άλλον φορέα"

ΘΕΜΑ 18ο

Έγκριση της αριθ. 136/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου που αφορά "Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου οικονομικού έτους 2018"

ΘΕΜΑ 19ο

Έγκριση της αριθ. 137/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου που αφορά "Έγκριση του Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου  και  Πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας έτους 2018"

ΘΕΜΑ 20ο

Έγκριση της αριθ. 138/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου που αφορά "Έγκριση ετησίου προγράμματος δράσης 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου"

ΘΕΜΑ 21ο

Έγκριση της αριθ. 141/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου που αφορά "Έγκριση και ψήφιση της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2017 και ψήφιση πιστώσεων σε Κ.Α  εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2017"

ΘΕΜΑ 22ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 56 αγροτεμαχίου ( πρώην σχολικό), έκτασης 4.250τμ αγροκτήματος Κοκκινοχωρίου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ποδοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού

ΘΕΜΑ 23ο

Περί έγκρισης  εκμίσθωσης ακινήτου κτίριου-ισόγειου Β εμβαδού 79,33τμ. με τον περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου εμβαδού 142,48τμ από το αριθ. 1075 οικόπεδο του Οικ. Τετραγώνου 115, εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της Τοπ. Κοιν/τας Παλαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 24ο

Περί έγκρισης  εκμίσθωσης ακινήτου που περιγράφεται από τα σημεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-…………23-24-25-26-1, εμβαδού 6.738,14τμ που αποτελεί τμήμα των αριθ. 2133 και 923 τεμαχίων, εμβαδού 16.500τμ αγροκτήματος  Ελευθερών της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών

ΘΕΜΑ 25ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 2286 τεμαχίου με στοιχεία Νο 1, έκτασης 7.500τμ επί της συνολικής έκτασης 121.125τμ, που βρίσκεται στη θέση «Μεράς» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 26ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 2286 τεμαχίου με στοιχεία Νο 2, έκτασης 6.000τμ επί της συνολικής έκτασης 121.125τμ, που βρίσκεται στη θέση «Μεράς» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 27ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμημάτων του υπ’ αριθ. 2286 τεμαχίου με στοιχεία Νο 3 & Νο 4, εκτάσεων  3.000τμ  & 3.000τμ αντίστοιχα  επί της συνολικής έκτασης 121.125τμ, που βρίσκεται στη θέση «Μεράς» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 28ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμημάτων του υπ’ αριθ. 2286 τεμαχίου με στοιχεία Νο 5, Νο 6, Νο 7 & Νο 8, εκτάσεων  3.000τμ, 3.000τμ, 3.000τμ & 2.100τμ αντίστοιχα  επί της συνολικής έκτασης 121.125τμ, που βρίσκεται στη θέση «Μεράς» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 29ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμημάτων του υπ’ αριθ. 2286 τεμαχίου με στοιχεία Νο 9 & Νο 18, εκτάσεων  3.100τμ  & 3.500τμ αντίστοιχα  επί της συνολικής έκτασης 121.125τμ, που βρίσκεται στη θέση «Μεράς» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 30ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμημάτων του υπ’ αριθ. 2286 τεμαχίου με στοιχεία Νο 10, Νο 11, Νο 12, Νο 13 & Νο 14, εκτάσεων  3.000τμ, 3.000τμ, 3.000τμ, 3.000τμ & 3.000τμ αντίστοιχα  επί της συνολικής έκτασης 121.125τμ, που βρίσκεται στη θέση «Μεράς» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 31ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμημάτων του υπ’ αριθ. 2286 τεμαχίου με στοιχεία Νο 15, Νο 16  & Νο 17, εκτάσεων  3.000τμ,  3.000τμ  & 3.000τμ αντίστοιχα  επί της συνολικής έκτασης 121.125τμ, που βρίσκεται στη θέση «Μεράς» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 32ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 331 αγροτεμαχίου, εκτάσεως 5.297τμ, που βρίσκεται στη θέση «Αγ. Γεώργιος» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 33ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 336 αγροτεμαχίου, εκτάσεως 6.440τμ, που βρίσκεται στη θέση «Αγ. Γεώργιος» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 34ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 1249 αγροτεμαχίου, εκτάσεως 8.629τμ, που βρίσκεται στη θέση «Βάλτες» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 35ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 2616 αγροτεμαχίου, εκτάσεως 30.000τμ, που βρίσκεται στη θέση «Μονόλιθος» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 36ο

Έγκριση υποβολής Πρότασης Έργου (Πράξη) με ενδεικτικό μη δεσμευτικό τίτλο "CROESUS", στο πλαίσιο του προγράμματος «ENI CBC MED 2014-2020 / 1η Πρόσκληση»

ΘΕΜΑ 37ο

Παροχή σύμφωνης γνώμης του Δήμου Παγγαίου για την εκτέλεση εργασιών επισκευής σε ισόγειο ρυμμοτομούμενο κτίσμα συνάμει της αρ. 101/2016 Ο.Α. εργασιών μικρής κλίμακας

ΘΕΜΑ 38ο

Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ», (αρ. μελ. 1085/2016)

ΘΕΜΑ 39ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: " Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δημοτικής Ενότητας Πιερέων (θέση Αμμούδες), Ορφανού (θέση Καλύβια Ξεριάς), Ελευθερούπολης (θέση Γιντίκι) και Παγαίου (Αγίου Χριστοφόρου) του Δήμου Παγγαίου"

ΘΕΜΑ 40ο

Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου  "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤ?Ν ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ" (Αριθμός Μελέτης:  1013/2009 - Προϋπολογισμός  : 3.923.700 €)

ΘΕΜΑ 41ο

Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής του έργου  "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ " (Αριθμός Μελέτης:  1010/2016) 

ΘΕΜΑ 42ο

Γνωμοδότηση για την εξαγορά,  από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, τμήματος του υπ' αριθμ. 3282 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 4143.60 τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Ελαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου,  στον κ. Κυριακίδη Παναγιώτη

ΘΕΜΑ 43ο

Γνωμοδότηση για την εξαγορά,  από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, αυτούσιου κοινοχρήστου τεμαχίου με  αριθμό  2255 εκτάσεως 1292.49 τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα αναδασμού Παλαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου,  στον κ. Κυπαρίσση Οδυσσέα

ΘΕΜΑ 44ο

Εξέταση αιτημάτων περί  διαγραφής οφειλών

ΘΕΜΑ 45ο

Ανανέωση  άδειας παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών (Παραγωγικές άδειες)

ΘΕΜΑ 46ο

Συμπλήρωση της αριθ. 408/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου

Tweet

Σχετικά Άρθρα

 • Υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο για τη Θάσο - Στο ΔΣ η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Θεολόγο 3ba26440c078feb3abd9a944ecec5f41 M

  Ξεκίνησε την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 η Συλλογή Δηλώσεων στο Κτηματολόγιο για τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Θάσου. Η προθεσμία υποβολής δήλωσης για τους κατοίκους εσωτερικού λήγει στις 11 Μαρτίου 2019 ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού λήγει στις 10 Ιουνίου 2019.

  Οι δηλώσεις υποβάλλονται στα αρμόδια Γραφεία Κτηματογράφησης ή ηλεκτρονικά.

  Αναλυτικά η διαδικασία υποβολή δήλωσης εδώ.

  Στο ΔΣ η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Θεολόγο

  Η συλλογή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο έρχεται σε μια περίοδο που έχει βγει στην επιφάνεια ένα ζήτημα που αφορά τους κατοίκους του Θεολόγου, και με το οποίο είχαμε ασχοληθεί προ διετίας. Ο λόγος για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων πλησίον του δημοτικού σχολείου, μια αίθουσα που κατασκευάστηκε με χρήματα της περιφέρειας ΑΜΘ και παραλήφθηκε από τον δήμο Θάσου το 2015 (το σύνολο του κτιρίου πλην των τουαλετών, οι οποίες παραχωρήθηκαν το 2012).

  Η αίθουσα αυτή είχε απασχολήσει την τοπική επικαιρότητα τον Ιανουάριο του 2016, όταν κάτοικοι του Θεολόγου προχώρησαν σε κατάληψη του δημοτικού σχολείου ζητώντας την παραχώρηση του χώρου προς χρήση από τους περίπου 80 μαθητές του σχολείου. Τις τελευταίες ημέρες, όμως, έχει προκύψει μια φημολογία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί χαρακτηρισμού -από την πολεοδομία- της αίθουσας ως αυθαίρετης και κατεδαφιστέας.

  Περισσότερα για το όλο θέμα αναμένεται να ειπωθούν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου -η οποία έχει προγραμματιστεί για τη 1 το μεσημέρι της Τετάρτης-, την ώρα που ο πρώην νομάρχης Καβάλας Θόδωρος Καλλιοντζής -επί των ημερών του οποίου ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε σε σημαντικό βαθμό η ανέγερση της αίθουσας- τονίζει με σχόλιά του στα social media ότι "για ΟΛΑ τα Δημόσια έργα από το 2000 εκδίδονταν υποχρεωτικά οικοδομική άδεια . Ειδικά για έναν παραδοσιακό οικισμό θα ήταν παντελώς αδιανόητο το αντίθετο."

 • Συνεδρίαση νησιωτικών επιμελητηρίων στην Καβάλα: Στο επίκεντρο το μεταφορικό ισοδύναμο (βίντεο) D68fea2e765cc28f42025fa3dad5696d M

  Με την παρουσία του υφυπουργού Ναυτιλίας Νεκτάριου Σαντορινιού έλαβε χώρα, το πρωί του Σαββάτου, στο επιμελητήριο Καβάλας η συνεδρίαση των νησιωτικών επιμελητηρίων της χώρας, στο επίκεντρο της οποίας τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την αναπτυξιακή πορεία των νησιών.

  Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το μεταφορικό ισοδύναμο, ήτοι το μέτρο με τη θέσπιση του οποίου επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μεταφοράς που αντιστοιχεί σε επιβάτες και εμπορεύματα με μέσα θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς με το κόστος που θα ίσχυε στα μέσα χερσαίας μαζικής μεταφοράς για την ίδια απόσταση. Το μέτρο αυτό βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2018, ενώ αναμένεται να επεκταθεί από την αρχή του νέου έτους και σε άλλα νησιά.

 • ΔΣ Καβάλας: Αυτοί σκοτώνονται για...το Πολυτεχνείο και η "Χρυσή Αυγή" κατεβαίνει στις εκλογές 5e724994f9d843de4445c66c1198d08e M

  Με 48 θέματα στην ημερήσια διάταξή του συνεδρίασε, το βράδυ της Δευτέρας, το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας. Και όπως αναμενόταν, η συνεδρίαση αυτή δεν θα μπορούσε παρά να έχει ως κύριο θέμα συζήτησης τη γέφυρα  στο παλιό νοσοκομείο Καβάλας, το ποιος θα πληρώσει για την επισκευή της -ο δήμος, η περιφέρεια ή το δημόσιο - και την έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή.

  Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εγκρίθηκαν, όπως -και πάλι- αναμενόταν, κατά πλειοψηφία, με τη στενή ανηφόρα της οδού Βάσσου να προκαλεί αρκετά σχόλια, ενώ η δήμαρχος Δήμητρα Τσανάκα δήλωσε πως εφόσον η γέφυρα δεν ανήκει στο δήμο δεν πρόκειται να δώσει χρήματα για την επισκευή της αλλά θα τα ζητήσει από την περιφέρεια ΑΜΘ. Ομοφωνία επικράτησε στο ότι η υπόθεση της κατεστραμμένης γέφυρας θα πρέπει να αποτελέσει μια πρώτης τάξης ευκαιρία για την προώθηση των ζητημάτων της ολοκλήρωσης της περιμετρικής οδού και της μη κατασκευής του σταθμού διοδίων στο 474ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού.

  Τα πνεύματα "άναψαν", πάντως, με αφορμή το αίτημα του Χρήστου Ποτόλια να καταδικαστεί από το σώμα η δήλωση -μέσω ανάρτησης στο Facebook- του προέδρου του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας Θεόδωρου Τζατζάρη για την επέτειο του Πολυτεχνείου -την οποία και χαρακτήρισε ως "μύθο". Ο Χρήστος Ποτόλιας ζήτησε, μάλιστα, ονομαστική ψηφοφορία (αίτημα που δεν έγινε αποδεκτό), ενώ η απάντηση του κ. Τζατζάρη και οι αναφορές του στα "εγκλήματα των κομμουνιστών" προκάλεσαν την αντίδραση τόσο του κ. Ποτόλια (ο οποίος κατηγόρησε τη δημοτική αρχή ότι "εκκολάπτει το αυγό του φιδιού. Αυτά τα παλικάρια, αυτοί οι δημοκράτες που θέλουν να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, όταν έρχονται οι κατακτητές συνεργάζονται μαζί τους")  όσο και του τέως δημάρχου Κωστή Σιμιτσή.

  Σχόλιο γράφοντος: Με αυτά και με αυτά, δεν μας φαίνεται παράξενο το γεγονός ότι -με ανακοίνωση που απέστειλε αργά το βράδυ της Δευτέρας- η τοπική οργάνωση της Χρυσής Αυγής θα συμμετέχει στις δημοτικές εκλογές με την παράταξη "Ελληνική Αυγή για την Καβάλα" και με υποψήφιο δήμαρχο τον γραμματέα της τοπικής οργάνωσης Δημήτρη Βογιατζή.

  Όταν έχουμε ένα δημοτικό συμβούλιο που, αντί να ασχολείται σοβαρά με τα ζητήματα που απασχολούν τον τόπο μας, καταλήγει να μετατρέπεται σε ένα χώρο στείρας αντιπαράθεσης "για το θεαθήναι" (με τις ευθύνες να βαραίνουν όλους, είτε είναι στη συμπολίτευση είτε είναι στην αντιπολίτευση),

  όταν έχουμε ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο ασχολείται με τις δηλώσεις ενός ηλικιωμένου πρώην στρατιωτικού που έχει μπει σε μια θέση που έχει άμεση επαφή με πολλά παιδιά (αυτό θα έπρεπε να μας απασχολεί -το ότι έχουμε, σε υπεύθυνες θέσεις, ανθρώπους που υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να είχαν αποσυρθεί από τα κοινά λόγω ηλικίας-)

  πώς να μην έχει ελπίδες η Χρυσή Αυγή ότι θα καταφέρει να μπει στο δημοτικό συμβούλιο Καβάλας;

  Και ας λέει η κ. Τσανάκα ότι "η δημοκρατία μας δεν φοβάται από τέτοιες δηλώσεις", και ας λέει ο σύμβουλος της "Συμπαράταξης Πολιτών" Νίκος Μουρτασάγας ότι "έχουμε εμείς τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε τη Χρυσή Αυγή και να την απομονώσουμε μέσα στο δημοτικό συμβούλιο."

  Ας μας επιτρέψουν η κ. Τσανάκα και ο κ. Μουρτασάγας να διαφωνήσουμε μαζί τους. Ας μας επιτρέψουν να πιστεύουμε (χωρίς, μέχρι τώρα, κανείς να έχει προσπαθήσει να μας αλλάξει γνώμη) πως η Χρυσή Αυγή όχι απλά θα αντιμετωπιστεί αλλά θα εξαφανιστεί από τον πολιτικό χάρτη της χώρας μόνο όταν εκλείψουν τα πραγματικά αίτια που την έφεραν στο προσκήνιο.

  Και αυτά δεν είναι παρά η απογοήτευση και η κούραση των πολιτών λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, αλλά και η απέχθειά τους για το πολιτικό σύστημα της Μεταπολίτευσης. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, αλλά όσο δεν το καταλαβαίνουν άπαντες -ή δεν θέλουν να το καταλάβουν- τόσο θα εκκολάπτεται το αυγό του φιδιού...

   

Energean  E 19 12 2018

 44493438 1978268539139579 1920803640713412608 N

Konstantinos Jewellery Banner  

Tetrakopterakias

OLKLOGO

18411 1597428757160899 3262623372867792020 N

Kreka

Odeio

Vitrokosmos

Dhmh

DeltaTV Logo

Star Dramas

1174612 371849632918150 1744395463 N

Logo

Το Kavala-Portal αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για την καθημερινή σας ενημέρωση για όλα τα νέα στο νομό Καβάλας. Όλα τα κείμενα και οι φωτογραφίες αυτού του ιστότοπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του "Kavala-Portal.gr". Μπορείτε να χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε υλικό εφόσον αναφέρετε ως πηγή το "www.kavala-portal.gr".

Ελάτε στην παρέα μας