Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Συνεδριάζει το ΔΣ Παγγαίου - Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Posted On Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017 12:54 Γράφτηκε από τον

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) συγκαλείται να προσέλθετε στις 15-11-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο

37η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2017

ΘΕΜΑ 2ο

38η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2017

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τίτλο : "Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Παγγαίου στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφεριακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης-Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία"

ΘΕΜΑ 4ο

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Διαβαθμιδικής Σύμβασης "Για την από κοινού εκτέλεση εργασιών συντήρησης δρόμων πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παγγαίου"

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την Πράξη "Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β΄Φάση)"

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση γενομένων δαπανών από την μετάβαση αποστολής του Δήμου Παγγαίου στις Βρυξέλες, για τις εκδηλώσεις OPEN DAYS της Commission, από 09/10/2017 έως και 12/10/2017

ΘΕΜΑ 7ο

Έγκριση έκτακτων μεταβάσεων του Δημάρχου Παγγαίου στην Αθήνα

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Παγγαίου στα Ιωάννινα, από 30/11/2017 έως 02/12/2017, προκειμένου να συμμετέχει στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ

ΘΕΜΑ 9ο

Εξέταση αιτημάτων επιχορήγησης Αθλητικών Συλλόγων  

ΘΕΜΑ 10ο

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

ΘΕΜΑ 11ο

Κατάπτωση της  αριθ. 739/22-08-2017 εγγυητικής επιστολής

ΘΕΜΑ 12ο

Ρύθμιση αποπληρωμής σε δόσεις, ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΥΑΑ Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 13ο

Ανάκληση των αριθμ. 168/2017 και 384/217 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου και εκ νέου λήψη απόφασης περί της παρατάσεως ωραρίου χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ σε όλη την επιικράτεια του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 14ο

Έγκριση της αριθ. 107/2017  απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά "Ψήφιση Προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου» μετά την Τροποποίηση σχεδίου Ψήφισης προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ σύμφωνα με την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρα 4 Ν.4111/2013,17 περ. θ Ν4270/2014)"

ΘΕΜΑ 15ο

Έγκριση της αριθ. 108/2017  απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά "Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας έτους 2018)"

ΘΕΜΑ 16ο

Έγκριση της αριθ. 111/2017  απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά "10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου"

ΘΕΜΑ 17ο

Έγκριση της αριθ. 118/2017  απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά "Έγκριση χορήγησης βοηθημάτων με τη μορφή τροφίμων σε απόρους του Δήμου που δεν επιχορηγούνται από κανέναν άλλον φορέα"

ΘΕΜΑ 18ο

Έγκριση της αριθ. 136/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου που αφορά "Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου οικονομικού έτους 2018"

ΘΕΜΑ 19ο

Έγκριση της αριθ. 137/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου που αφορά "Έγκριση του Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου  και  Πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας έτους 2018"

ΘΕΜΑ 20ο

Έγκριση της αριθ. 138/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου που αφορά "Έγκριση ετησίου προγράμματος δράσης 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου"

ΘΕΜΑ 21ο

Έγκριση της αριθ. 141/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου που αφορά "Έγκριση και ψήφιση της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2017 και ψήφιση πιστώσεων σε Κ.Α  εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2017"

ΘΕΜΑ 22ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 56 αγροτεμαχίου ( πρώην σχολικό), έκτασης 4.250τμ αγροκτήματος Κοκκινοχωρίου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ποδοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού

ΘΕΜΑ 23ο

Περί έγκρισης  εκμίσθωσης ακινήτου κτίριου-ισόγειου Β εμβαδού 79,33τμ. με τον περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου εμβαδού 142,48τμ από το αριθ. 1075 οικόπεδο του Οικ. Τετραγώνου 115, εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της Τοπ. Κοιν/τας Παλαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 24ο

Περί έγκρισης  εκμίσθωσης ακινήτου που περιγράφεται από τα σημεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-…………23-24-25-26-1, εμβαδού 6.738,14τμ που αποτελεί τμήμα των αριθ. 2133 και 923 τεμαχίων, εμβαδού 16.500τμ αγροκτήματος  Ελευθερών της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών

ΘΕΜΑ 25ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 2286 τεμαχίου με στοιχεία Νο 1, έκτασης 7.500τμ επί της συνολικής έκτασης 121.125τμ, που βρίσκεται στη θέση «Μεράς» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 26ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 2286 τεμαχίου με στοιχεία Νο 2, έκτασης 6.000τμ επί της συνολικής έκτασης 121.125τμ, που βρίσκεται στη θέση «Μεράς» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 27ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμημάτων του υπ’ αριθ. 2286 τεμαχίου με στοιχεία Νο 3 & Νο 4, εκτάσεων  3.000τμ  & 3.000τμ αντίστοιχα  επί της συνολικής έκτασης 121.125τμ, που βρίσκεται στη θέση «Μεράς» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 28ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμημάτων του υπ’ αριθ. 2286 τεμαχίου με στοιχεία Νο 5, Νο 6, Νο 7 & Νο 8, εκτάσεων  3.000τμ, 3.000τμ, 3.000τμ & 2.100τμ αντίστοιχα  επί της συνολικής έκτασης 121.125τμ, που βρίσκεται στη θέση «Μεράς» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 29ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμημάτων του υπ’ αριθ. 2286 τεμαχίου με στοιχεία Νο 9 & Νο 18, εκτάσεων  3.100τμ  & 3.500τμ αντίστοιχα  επί της συνολικής έκτασης 121.125τμ, που βρίσκεται στη θέση «Μεράς» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 30ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμημάτων του υπ’ αριθ. 2286 τεμαχίου με στοιχεία Νο 10, Νο 11, Νο 12, Νο 13 & Νο 14, εκτάσεων  3.000τμ, 3.000τμ, 3.000τμ, 3.000τμ & 3.000τμ αντίστοιχα  επί της συνολικής έκτασης 121.125τμ, που βρίσκεται στη θέση «Μεράς» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 31ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμημάτων του υπ’ αριθ. 2286 τεμαχίου με στοιχεία Νο 15, Νο 16  & Νο 17, εκτάσεων  3.000τμ,  3.000τμ  & 3.000τμ αντίστοιχα  επί της συνολικής έκτασης 121.125τμ, που βρίσκεται στη θέση «Μεράς» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 32ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 331 αγροτεμαχίου, εκτάσεως 5.297τμ, που βρίσκεται στη θέση «Αγ. Γεώργιος» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 33ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 336 αγροτεμαχίου, εκτάσεως 6.440τμ, που βρίσκεται στη θέση «Αγ. Γεώργιος» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 34ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 1249 αγροτεμαχίου, εκτάσεως 8.629τμ, που βρίσκεται στη θέση «Βάλτες» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 35ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 2616 αγροτεμαχίου, εκτάσεως 30.000τμ, που βρίσκεται στη θέση «Μονόλιθος» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 36ο

Έγκριση υποβολής Πρότασης Έργου (Πράξη) με ενδεικτικό μη δεσμευτικό τίτλο "CROESUS", στο πλαίσιο του προγράμματος «ENI CBC MED 2014-2020 / 1η Πρόσκληση»

ΘΕΜΑ 37ο

Παροχή σύμφωνης γνώμης του Δήμου Παγγαίου για την εκτέλεση εργασιών επισκευής σε ισόγειο ρυμμοτομούμενο κτίσμα συνάμει της αρ. 101/2016 Ο.Α. εργασιών μικρής κλίμακας

ΘΕΜΑ 38ο

Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ», (αρ. μελ. 1085/2016)

ΘΕΜΑ 39ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: " Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δημοτικής Ενότητας Πιερέων (θέση Αμμούδες), Ορφανού (θέση Καλύβια Ξεριάς), Ελευθερούπολης (θέση Γιντίκι) και Παγαίου (Αγίου Χριστοφόρου) του Δήμου Παγγαίου"

ΘΕΜΑ 40ο

Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου  "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤ?Ν ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ" (Αριθμός Μελέτης:  1013/2009 - Προϋπολογισμός  : 3.923.700 €)

ΘΕΜΑ 41ο

Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής του έργου  "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ " (Αριθμός Μελέτης:  1010/2016) 

ΘΕΜΑ 42ο

Γνωμοδότηση για την εξαγορά,  από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, τμήματος του υπ' αριθμ. 3282 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 4143.60 τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Ελαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου,  στον κ. Κυριακίδη Παναγιώτη

ΘΕΜΑ 43ο

Γνωμοδότηση για την εξαγορά,  από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, αυτούσιου κοινοχρήστου τεμαχίου με  αριθμό  2255 εκτάσεως 1292.49 τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα αναδασμού Παλαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου,  στον κ. Κυπαρίσση Οδυσσέα

ΘΕΜΑ 44ο

Εξέταση αιτημάτων περί  διαγραφής οφειλών

ΘΕΜΑ 45ο

Ανανέωση  άδειας παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών (Παραγωγικές άδειες)

ΘΕΜΑ 46ο

Συμπλήρωση της αριθ. 408/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου

Tweet

Σχετικά Άρθρα

 • Μίνι-"ροντέο" στο Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας για το προσφυγικό 8926fa8610e9ea424f554f229e54e81a M

  Με βασικότερο θέμα συζήτησης τα όσα λαμβάνουν χώρα στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων-μεταναστών στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου συνεδρίασε, το βράδυ της Δευτέρας, το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας. Η συνεδρίαση ξεκίνησε με τη δήμαρχο Δήμητρα Τσανάκα να τονίζει πως "το 2016 μάς έλεγαν ότι οι πρόσφυγες θα έμεναν 6 μήνες, αλλά όλοι μας βλέπουμε ότι οι 6 μήνες έγιναν 2 χρόνια και ότι, ενώ μάς αναλογούσαν 350 διαμένοντες στο κέντρο φιλοξενίας, πλέον διαμένουν κάτι λιγότερο από 450. Συγκεκριμένα, στου Ασημακοπούλου παραμένουν αυτή τη στιγμή 397 ενήλικες και 27 ασυνόδευτοι ανήλικοι. Από αυτούς, μόλις οι 170 είναι Σύριοι -με τους υπόλοιπους να προέρχονται από χώρες όπως το Ιράκ (125), την Παλαιστίνη, το Ιράν, το Μπαγκλαντές, την Αλγερία, την Υεμένη και το Αφγανιστάν." και να συνεχίζει λέγοντας πως "πρόσφατα δέχτηκα στο γραφείο μου ένα κλιμάκιο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, τα μέλη του οποίου μού ανέφεραν πως υπάρχει σχέδιο εκκένωσης των νησιών και μετεγκατάστασης των προσφύγων και των μεταναστών σε άλλα σημεία της χώρας. Στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού ετοιμάζονται νέες εγκαταστάσεις στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου, προκειμένου να ενταχθούν άλλοι 70 πρόσφυγες. Το αστείο είναι ότι ενώ η απάντησή μου ήταν ξεκάθαρα αρνητική, οι εκπρόσωποι του υπουργείου είπαν ότι στείλουν θετική εισήγηση!¨ Η δήμαρχος, τέλος, ζήτησε από το σώμα να επικαιροποιήσει την απόφαση 464 που έλαβε το δημοτικό συμβούλιο το 2016 -περί της μη εγκατάστασης προσφύγων στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου, υπογραμμίζοντας πάντως πως "Δεν πιστεύω ότι θα τη δώσουν σημασία, δεν μας έδωσαν ποτέ σημασία άλλωστε -δρουν σαν να μην έχουμε γνώμη εμείς."

  Από τη μεριά του ο Θεόδωρος Μουριάδης τόνισε πως "ναι μεν συμφωνούμε με την επικαιροποίηση αλλά το νε λέμε απλά πως είμαστε κατά δεν λέει και πολλά. Ήδη έχουμε τους φιλοξενούμενους που έχουν εγκλιματιστεί, ενώ και τα παιδιά πηγαίνουν στα σχολεία. Να στείλουμε την απόφαση στο υπουργείο αλλά να πούμε, επίσης, ότι δεν θέλουμε άλλους.", ενώ ο Μάκης Παπαδόπουλος κατηγόρησε τη δημοτική αρχή ότι "εξαρχής δεν υπήρχε συγκεκριμένο σχέδιο για τη διαχείριση και τη φιλοξενία των προσφύγων. Τώρα ζητάτε επικαιροποίηση της απόφασης 464/2016. Τι ακριβώς να επικαιροποιήσουμε; Ότι δεσμεύσαμε μια έκταση του στρατοπέδου χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει για τους πρόσφυγες (τη στιγμή που δεν έχουμε δει από εσάς ούτε ένα σχέδιο για το στρατόπεδο) ;" Η κ. Τσανάκα, από τη μεριά της, κατηγόρησε τον κ. Παπαδόπουλο ότι "καλύπτει την κυβέρνηση και τα ρίχνει επάνω μου. Με κατηγορεί ότι δεν συνεργάστηκα με την Ύπατη Αρμοστεία -την ώρα που η Υ.Α. ζητούσε να επιδοτηθεί ενοικίαση για επιπλέον 300 (+ αυτούς του Ασημακοπούλου)."

  Εν συνεχεία, ο κ. Μανώλης Κελαϊδάκης τόνισε πως "η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Εκείνη την περίοδο έπρεπε να δώσουμε λύση σε ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Λέγαμε από την αρχή ότι ναι μεν έπρεπε να δείξουμε ευαισθησία αλλά και καχυποψία. Ναι, θέλουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους -έχει λήξει και ο πόλεμος, είναι καλή ευκαιρία να εξεταστεί η επανένταξή τους-, αλλά μέχρι να γίνει αυτό κρατάμε σταθερή τη στάση μας. Έχει ευθύνη και η δημοτική αρχή, διότι έπρεπε να είναι πιο πονηρεμένη", ενώ ο Άρης Βέρρος αναφέρθηκε σε μια επίσκεψη του ιδίου και των 3 βουλευτών Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου, τόνισε ότι "ναι μεν ο χώρος δεν είναι προσωρινός, έτσι όπως έχει γίνει, αλλά αν πιστεύετε ότι μετά από 2 χρόνια έχει δημιουργηθεί γκέτο, τότε δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο." και σχολίασε το ότι οι διαμένοντες στο στρατόπεδο δεν μπορούν να πάρουν αριθμό ΑΜΚΑ λόγω προβλημάτων με τη γραφεικρατία (και άρνησης των ΚΕΠ να δώσουν αριθμό). Τέλος, ο Χρήστος Ποτόλιας επανέλαβε τη σταθερή θέση της παράταξής του για προσωρινή άμεση μετεγκατάσταση-εγκατάσταση, με καταγγελία των αποφάσεων της Ε.Ε., που εγκλωβίζουν χιλιάδες πρόσφυγες στη χώρα και στην περιοχή μας και καταγγελία του ιμπεριαλιστικού πόλεμου, που διεξάγουν ιμπεριαλιστές στην περιοχή της αν.Μεσογείου, της β. Αφρικής κ.α.

  Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με μια έντονη διαμάχη μεταξύ του Ηλία Καλανταρίδη (προεδρεύοντα του δημοτικού συμβουλίου) και του Μάκη Παπαδόπουλου, με αφορμή τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής του "Τόπου της Ζωής μας" περί έλλειψης σχεδιασμού από πλευράς της δημοτικής αρχής. Τα πνεύματα οξύνθηκαν ακόμα περισσότερο όταν ο κ. Καλανταρίδης θέλησε να αφαιρέσει το λόγο από τον κ. Παπαδόπουλο λέγοντας πως "ότι θέλω εγώ θα κάνω, εγώ είμαι τώρα ο πρόεδρος", και ο τελευταίος κατηγόρησε τον πρώτο για "φασιστοειδείς συμπεριφορές"!

  Λίγο αργότερα όμως, και ενώ ο τέως δήμαρχος Κωστής Σιμιτσής σημείωσε πως "η Καβάλα δεν μπήκε ποτέ σε κάποιο πρόγραμμα για την εγκατάσταση των προσφύγων σε σπίτια, όπως έκανε ο κ. Καμίνης στην Αθήνα. Οι πρόσφυγες στου Ασημακοπούλου γκετοποιούνται καθημερινά, το βλέπουμε κάθε μέρα", η κατάσταση χειροτέρεψε όταν έλαβε το λόγο ο Νίκος Μουρτασάγας. Ο τελευταίος παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το 80% όσων μένουν στο στρατόπεδο έχουν πάρει χαρτί πρόσφυγα (ενώ το άλλο 20% περιμένει να το πάρει), ενώ κατηγόρησε τη δημοτική αρχή ότι παρουσιάζει ψευδή στοιχεία για "δήθεν" εγκληματικότητα από μέρους όσων μένουν στο στρατόπεδο -τονίζοντας ότι η Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας δεν έχει καταγράψει εδώ και 1,5 χρόνο κανένα τέτοιο περιστατικό (κάτι που ώθησε τον κ. Ανέστη Τσουρουκίδη να αποκαλέσει τον αστυνομικό διευθυντή Γιώργο Γκράνα "ψεύτη"-. Οι τόνοι της αντιπαράθεσης μεταξύ του προέδρου του ΔΣ Γιώργου Γραμμένου και των μελών της "Συμπαράταξης Πολιτών" ανέβηκαν σε τέτοιο βαθμό που ο κ. Καλανταρίδης αναγκάστηκε να διακόψει τη συνεδρίαση!

  Λίγα λεπτά αργότερα, το θέμα της επικαιροποίησης της απόφασης 464/2016 εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (καταψήφισαν τα μέλη της "Συμπαράταξης Πολιτών") -όπως και το θέμα της αγωγής που ετοιμάζεται να υποβάλλει ο δήμος Καβάλας κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την επιστροφή των χρημάτων που καταβλήθηκαν από το δήμο για τη διαχείριση του προσφυγικού (παρά τις παρακλήσεις της κ. Τσανάκα, ο κ. Ποτόλιας ψήφισε αρνητικά, λέγοντας πως "Πάνω από δύο χρόνια η διοίκηση «χαριεντίζετε» με τους τοπικούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με υπουργούς της κυβέρνησης που πέρασαν κατά καιρούς από το Δήμο, συνολικά με τη κυβέρνηση, για το θέμα και ξαφνικά θυμήθηκε να πάει στα δικαστήρια τα συνεταιράκια της του ΣΥΡΙΖΑ, για όλα τα σοβαρά θέματα. Να πάει, δεν έχουμε αντίρρηση, αλλά η αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται αλλιώς, πολύάγαρμπα την κάνουν….."

 • Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου: Ψηφίστηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (έγγραφο) 0cea161cc0a2c2679f669d548dc76c39 M

  Συνεδρίασε το μεσημέρι της Δευτέρας το Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου, με βασικότερο θέμα συζήτησης την ψήφιση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Το παρόν στη συνεδρίαση έδωσαν αρκετοί πολίτες που θέλησαν να εκφράσουν τις απόψεις τους για το ΓΠΣ και να ζητήσουν την αναβολή της συζήτησης -λίγες ημέρες νωρίτερα, εξάλλου, η αντιπολίτευση του δημοτικού συμβουλίου είχε αποστείλει ένα έγγραφο με το οποίο εξέφραζε τις επιφυλάξεις της, επικαλούμενη (μεταξύ άλλων):

  α) την ώρα έναρξης της συνεδρίασης (με τον αντιδήμαρχο οικονομικών Γιάννη Πλαφαδέλη να εξηγεί στο Kavala Portal ότι "οι συνεδριάσεις του ΔΣ Θάσου ξεκινάνε το μεσημέρι διότι ορισμένοι υπηρεσιακοί παράγοντες και υπάλληλοι που είναι απαραίτητοι για τα δημοτικά συμβούλια πρέπει να αναχωρήσουν για την Καβάλα. Αν οι συνεδριάσεις ξεκινήσουν απόγευμα -όπως γίνεται στους άλλους δήμους του νομού Καβάλας- δεν θα μπορούν αυτοί οι υπηρεσιακοί παράγοντες να επιβιβαστούν σε πλοίο για να επιστρέψουν στην Καβάλα.")

  β) το ότι ενώ η πρόσκληση για τη συνεδρίαση του ΔΣ Θάσου εστάλη στους συμβούλους την περασμένη Πέμπτη 26 Ιουλίου, η μελέτη του Β2 σταδίου του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου αναρτήθηκε στον ιστότοπο του δήμου την Παρασκευή 27 Ιουλίου.

  Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη μελέτη του Β2 σταδίου του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

  Η συζήτηση του θέματος (17ο κατά σειρά στα τακτικά) ξεκίνησε με την παρουσίαση του Γ.Π.Σ. από τους μελετητές που το εκπόνησαν (παρόντες ήταν οι Κ. Λαλένης και Στ. Τσακίρης), ενώ νωρίτερα είχε απορριφθεί το αίτημα που κατέθεσε η "Λαϊκή Συσπείρωση' για αναβολή (παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τους αιτούντες, το διοικητικό συμβούλιο του παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ είχε προτείνει και αυτό την αναβολή της συζήτησης). Στη συνέχεια παρενέβησαν -χωρίς να ζητήσουν το λόγο- ορισμένοι από τους παριστάμενους πολίτες, με τα πνεύματα να οξύνονται σε βαθμό που να ζητηθεί η παρέμβαση της αστυνομίας! Η κατάσταση, ευτυχώς, εξομαλύνθηκε γρήγορα και η συζήτηση συνεχίστηκε, με άλλους πολίτες -όπως το τοπικό στέλεχος των ΑΝ.ΕΛ. Πάνος Μαντέχος- να ζητάνε το λόγο και να παραθέτουν τα επιχειρήματά τους για τη μη συζήτηση του όλου θέματος και τη δημοτική αρχή (προεξάρχοντος του δημάρχου Κώστα Χατζηεμμανουήλ) να υπεραμύνεται του ΓΠΣ, κανοντας λόγο -μεταξύ άλλων- για καινοτομίες όσον αφορά την εξόρυξη του μαρμάρου (όπως τη δημιουργία κέντρου μαρμάρου και την υιοθέτηση πιλοτικών μεθόδων για την αποκατάσταση των λατομείων) και για την ανάληψη δράσεων με σκοπό:

  α) την ενίσχυση των αστικών κέντρων με στόχο τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή,

  β) τη μείωση του κόστους διαβίωσης των πληττόμενων ομάδων του πληθυσμού,

  γ) για την ενίσχυση και ανασυγκρότηση του πρωτογενή τομέα και του τουρισμού, καθώς και την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού,

  δ) για την αξιοποίηση των σημαντικών τοπικών ενεργειακών πόρων και υποδομών σε όλους τους τομείς,

  ε) για την ενίσχυση των εμπορευματικών υποδομών και την περαιτέρω εξαγωγική δραστηριότητα

  Τελικά, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (με τη "Λαϊκή Συσπείρωση" να ψηφίζει αρνητικά), και αφού έγιναν δεκτές ορισμένες μικροπαρεμβάσεις που πρότεινε η αντιπολίτευση

 • Διμηνίτες στο δήμο Παγγαίου: Την Τετάρτη (;) τα..."νέα" σπουδαία - Ανένδοτος ο Σκουρλέτης 068d43e4c514e1b6cc6d4e14b605cb38 M

  Από εβδομάδα σε εβδομάδα πηγαίνει, κατά πως φαίνεται, η υπόθεση των υπαλλήλων που προσελήφθησαν τα προηγούμενα χρόνια με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας στο δήμο Παγγαίου και του καταλογισμού των απολαβών τους στους 56 δημοτικούς συμβούλους που ενέκριναν τις προσλήψεις τους.

  Μετά και την απόρριψη, από πλευράς του υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη, της τροπολογίας που προτάθηκε από τους 4 βουλευτές του νομού Καβάλας για την απαλλαγή των δημοτικών συμβούλων, το δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου -που συνεδρίασε την προηγούμενη Δευτέρα, με τον τέως δήμαρχο Βασίλη Ξουλόγη (τον άνθρωπο που ξεκίνησε να ξετυλίγει το "κουβάρι" της υπόθεσης) να λάμπει δια της απουσίας του, ευχόμενος μάλιστα "καλή προεκλογική περίοδο"- ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο δινόταν προθεσμία ως την Πέμπτη για να βρεθεί μια λύση σε ένα ζήτημα που σίγουρα θα απασχολήσει, στο εγγύς μέλλον, και άλλους δήμους σε ολόκληρη τη χώρα. Η προθεσμία αυτή εξέπνευσε, οι προσπάθειες των βουλευτών να μεταπείσουν τον κ. Σκουρλέτη απέβησαν άκαρπες, αλλά ο δήμαρχος Φίλιππος Αναστασιάδης εμφανίζεται διατεθειμένος να περιμένει μερικές ημέρες ακόμα -ως την προσεχή Τετάρτη, οπότε και αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου το Δημοτικό Συμβούλιο.

  Αιτία για αυτή την αλλαγή πλεύσης, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Kavala Portal ο κ. Αναστασιάδης, είναι ότι το ψήφισμα δεν έχει υπογραφεί από όλους τους δημοτικούς συμβούλους -μιας και ο κ. Ξουλόγης απουσίαζε! Στην περίπτωση, πάντως, που ο τέως δήμαρχος δεν δώσει το παρόν ούτε την Τετάρτη, το ψήφισμα/καταγγελία θα αποσταλεί προς τον ΑΣΕΠ και όλες της αρχές, ελεγκτικές, δικαστικές, πολιτειακές αρχές, ως έχει (έστω, δηλαδή, και χωρίς την υπογραφή του κ. Ξουλόγη).

Diethnestournouabasketamea18

37863581 1593331317445725 6106777371254194176 N

33988285 262638620975627 6779251825401921536 N

Konstantinos Jewellery Banner  

Tetrakopterakias

OLKLOGO

18411 1597428757160899 3262623372867792020 N

Kreka

Odeio

Vitrokosmos

Dhmh

DeltaTV Logo

Star Dramas

1174612 371849632918150 1744395463 N

Logo

Το Kavala-Portal αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για την καθημερινή σας ενημέρωση για όλα τα νέα στο νομό Καβάλας. Όλα τα κείμενα και οι φωτογραφίες αυτού του ιστότοπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του "Kavala-Portal.gr". Μπορείτε να χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε υλικό εφόσον αναφέρετε ως πηγή το "www.kavala-portal.gr".

Ελάτε στην παρέα μας