Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Συνεδριάζει το ΔΣ Παγγαίου - Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Posted On Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017 12:54 Γράφτηκε από τον

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) συγκαλείται να προσέλθετε στις 15-11-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο

37η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2017

ΘΕΜΑ 2ο

38η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2017

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τίτλο : "Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Παγγαίου στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφεριακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης-Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία"

ΘΕΜΑ 4ο

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Διαβαθμιδικής Σύμβασης "Για την από κοινού εκτέλεση εργασιών συντήρησης δρόμων πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παγγαίου"

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την Πράξη "Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β΄Φάση)"

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση γενομένων δαπανών από την μετάβαση αποστολής του Δήμου Παγγαίου στις Βρυξέλες, για τις εκδηλώσεις OPEN DAYS της Commission, από 09/10/2017 έως και 12/10/2017

ΘΕΜΑ 7ο

Έγκριση έκτακτων μεταβάσεων του Δημάρχου Παγγαίου στην Αθήνα

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Παγγαίου στα Ιωάννινα, από 30/11/2017 έως 02/12/2017, προκειμένου να συμμετέχει στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ

ΘΕΜΑ 9ο

Εξέταση αιτημάτων επιχορήγησης Αθλητικών Συλλόγων  

ΘΕΜΑ 10ο

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

ΘΕΜΑ 11ο

Κατάπτωση της  αριθ. 739/22-08-2017 εγγυητικής επιστολής

ΘΕΜΑ 12ο

Ρύθμιση αποπληρωμής σε δόσεις, ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΥΑΑ Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 13ο

Ανάκληση των αριθμ. 168/2017 και 384/217 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου και εκ νέου λήψη απόφασης περί της παρατάσεως ωραρίου χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ σε όλη την επιικράτεια του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 14ο

Έγκριση της αριθ. 107/2017  απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά "Ψήφιση Προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου» μετά την Τροποποίηση σχεδίου Ψήφισης προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ σύμφωνα με την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρα 4 Ν.4111/2013,17 περ. θ Ν4270/2014)"

ΘΕΜΑ 15ο

Έγκριση της αριθ. 108/2017  απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά "Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας έτους 2018)"

ΘΕΜΑ 16ο

Έγκριση της αριθ. 111/2017  απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά "10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου"

ΘΕΜΑ 17ο

Έγκριση της αριθ. 118/2017  απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά "Έγκριση χορήγησης βοηθημάτων με τη μορφή τροφίμων σε απόρους του Δήμου που δεν επιχορηγούνται από κανέναν άλλον φορέα"

ΘΕΜΑ 18ο

Έγκριση της αριθ. 136/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου που αφορά "Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου οικονομικού έτους 2018"

ΘΕΜΑ 19ο

Έγκριση της αριθ. 137/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου που αφορά "Έγκριση του Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου  και  Πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας έτους 2018"

ΘΕΜΑ 20ο

Έγκριση της αριθ. 138/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου που αφορά "Έγκριση ετησίου προγράμματος δράσης 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου"

ΘΕΜΑ 21ο

Έγκριση της αριθ. 141/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου που αφορά "Έγκριση και ψήφιση της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2017 και ψήφιση πιστώσεων σε Κ.Α  εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2017"

ΘΕΜΑ 22ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 56 αγροτεμαχίου ( πρώην σχολικό), έκτασης 4.250τμ αγροκτήματος Κοκκινοχωρίου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ποδοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού

ΘΕΜΑ 23ο

Περί έγκρισης  εκμίσθωσης ακινήτου κτίριου-ισόγειου Β εμβαδού 79,33τμ. με τον περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου εμβαδού 142,48τμ από το αριθ. 1075 οικόπεδο του Οικ. Τετραγώνου 115, εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της Τοπ. Κοιν/τας Παλαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 24ο

Περί έγκρισης  εκμίσθωσης ακινήτου που περιγράφεται από τα σημεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-…………23-24-25-26-1, εμβαδού 6.738,14τμ που αποτελεί τμήμα των αριθ. 2133 και 923 τεμαχίων, εμβαδού 16.500τμ αγροκτήματος  Ελευθερών της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών

ΘΕΜΑ 25ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 2286 τεμαχίου με στοιχεία Νο 1, έκτασης 7.500τμ επί της συνολικής έκτασης 121.125τμ, που βρίσκεται στη θέση «Μεράς» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 26ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 2286 τεμαχίου με στοιχεία Νο 2, έκτασης 6.000τμ επί της συνολικής έκτασης 121.125τμ, που βρίσκεται στη θέση «Μεράς» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 27ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμημάτων του υπ’ αριθ. 2286 τεμαχίου με στοιχεία Νο 3 & Νο 4, εκτάσεων  3.000τμ  & 3.000τμ αντίστοιχα  επί της συνολικής έκτασης 121.125τμ, που βρίσκεται στη θέση «Μεράς» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 28ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμημάτων του υπ’ αριθ. 2286 τεμαχίου με στοιχεία Νο 5, Νο 6, Νο 7 & Νο 8, εκτάσεων  3.000τμ, 3.000τμ, 3.000τμ & 2.100τμ αντίστοιχα  επί της συνολικής έκτασης 121.125τμ, που βρίσκεται στη θέση «Μεράς» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 29ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμημάτων του υπ’ αριθ. 2286 τεμαχίου με στοιχεία Νο 9 & Νο 18, εκτάσεων  3.100τμ  & 3.500τμ αντίστοιχα  επί της συνολικής έκτασης 121.125τμ, που βρίσκεται στη θέση «Μεράς» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 30ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμημάτων του υπ’ αριθ. 2286 τεμαχίου με στοιχεία Νο 10, Νο 11, Νο 12, Νο 13 & Νο 14, εκτάσεων  3.000τμ, 3.000τμ, 3.000τμ, 3.000τμ & 3.000τμ αντίστοιχα  επί της συνολικής έκτασης 121.125τμ, που βρίσκεται στη θέση «Μεράς» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 31ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμημάτων του υπ’ αριθ. 2286 τεμαχίου με στοιχεία Νο 15, Νο 16  & Νο 17, εκτάσεων  3.000τμ,  3.000τμ  & 3.000τμ αντίστοιχα  επί της συνολικής έκτασης 121.125τμ, που βρίσκεται στη θέση «Μεράς» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 32ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 331 αγροτεμαχίου, εκτάσεως 5.297τμ, που βρίσκεται στη θέση «Αγ. Γεώργιος» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 33ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 336 αγροτεμαχίου, εκτάσεως 6.440τμ, που βρίσκεται στη θέση «Αγ. Γεώργιος» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 34ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 1249 αγροτεμαχίου, εκτάσεως 8.629τμ, που βρίσκεται στη θέση «Βάλτες» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 35ο

Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 2616 αγροτεμαχίου, εκτάσεως 30.000τμ, που βρίσκεται στη θέση «Μονόλιθος» του αγροκτήματος Μεσορόπης στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης

ΘΕΜΑ 36ο

Έγκριση υποβολής Πρότασης Έργου (Πράξη) με ενδεικτικό μη δεσμευτικό τίτλο "CROESUS", στο πλαίσιο του προγράμματος «ENI CBC MED 2014-2020 / 1η Πρόσκληση»

ΘΕΜΑ 37ο

Παροχή σύμφωνης γνώμης του Δήμου Παγγαίου για την εκτέλεση εργασιών επισκευής σε ισόγειο ρυμμοτομούμενο κτίσμα συνάμει της αρ. 101/2016 Ο.Α. εργασιών μικρής κλίμακας

ΘΕΜΑ 38ο

Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ», (αρ. μελ. 1085/2016)

ΘΕΜΑ 39ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: " Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δημοτικής Ενότητας Πιερέων (θέση Αμμούδες), Ορφανού (θέση Καλύβια Ξεριάς), Ελευθερούπολης (θέση Γιντίκι) και Παγαίου (Αγίου Χριστοφόρου) του Δήμου Παγγαίου"

ΘΕΜΑ 40ο

Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου  "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤ?Ν ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ" (Αριθμός Μελέτης:  1013/2009 - Προϋπολογισμός  : 3.923.700 €)

ΘΕΜΑ 41ο

Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής του έργου  "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ " (Αριθμός Μελέτης:  1010/2016) 

ΘΕΜΑ 42ο

Γνωμοδότηση για την εξαγορά,  από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, τμήματος του υπ' αριθμ. 3282 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 4143.60 τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Ελαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου,  στον κ. Κυριακίδη Παναγιώτη

ΘΕΜΑ 43ο

Γνωμοδότηση για την εξαγορά,  από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, αυτούσιου κοινοχρήστου τεμαχίου με  αριθμό  2255 εκτάσεως 1292.49 τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα αναδασμού Παλαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου,  στον κ. Κυπαρίσση Οδυσσέα

ΘΕΜΑ 44ο

Εξέταση αιτημάτων περί  διαγραφής οφειλών

ΘΕΜΑ 45ο

Ανανέωση  άδειας παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών (Παραγωγικές άδειες)

ΘΕΜΑ 46ο

Συμπλήρωση της αριθ. 408/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου

Tweet

Σχετικά Άρθρα

 • Την ερχόμενη Πέμπτη το ΔΣ Καβάλας - Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 8fbbaac789969de47d50735e3fab46d2 M

  Συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη 23 Νοεμβρίου, στις 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας με 50 θέματα στην ημερήσια διάταξή του. Τα θέματα είναι τα εξής:

  1. 23η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017
  2. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017 της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας)
  3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 232/2017 απόφασης, του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη- Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας περί 18ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
  4. Έγκριση της με αριθμό 358/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 17η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
  5. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευές – Βελτιώσεις δικτύων Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Φιλίππων 2015»
  6. Έγκριση ή μη εισήγησης δημοτικού συμβούλου κ. Ποτόλια Χρήστου με θέμα «κεραία κινητής τηλεφωνίας δίπλα σε σχολεία»
  7. Έγκριση των οριστικών τευχών δημοπράτησης του Υποέργου 1 της ομότιτλης πράξης 1 της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) με τίτλο «Ανάπλαση και επέκταση δικτύου πεζοδρόμων στην περιοχή της πλατείας Καπνεργάτη», MIS 5008109
  8. Προσκύρωση κοινοχρήστου τμήματος στην συμβολή των οδών Πέλλης & Αριστοκλέους
  9. Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής Μετατροπής Εισφοράς χρήματος σε γη  στο  Ο.Τ. 764 στο Περιγιάλι Καβάλας
  10. Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής Μετατροπής Εισφοράς χρήματος σε γη  στο  Ο.Τ. 1014 στο Περιγιάλι Καβάλας
  11. Γνωμοδότηση για μετατροπή εισφοράς χρήματος σε γη, όσον αφορά στην αρχική ιδιοκτησία 0101568 με τελικά αποδιδόμενα οικόπεδα α) το  01 στο Γ.1143 και β) το 03 στο Γ.1144 στο Περιγιάλι Καβάλας.
  12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Υποδομής και τοποθέτηση γεφυροπλάστιγγας στον σκουπιδότοπο»
  13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή εξωτερικού φλοιού 7ου Γυμνασίου»
  14. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευές – Βελτιώσεις – Εναρμόνιση Παιδικών Χαρών και Πάρκων Δήμου Καβάλας»
  15. Έγκριση ή μη της με αριθμό 360/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την« Κατάρτιση και ψήφιση εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο τεκμηρίωσης των εσόδων και των εξόδων της επιχείρησης, του έτους 2017 και κάλυψη της επιπλέον διαφοράς με χρηματοδότηση
  16. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων του Δήμου Καβάλας»
  17. Έγκριση του 6ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση   Μεγάλης Λέσχης Καβάλας» (ΟΠΣ  5000283)
  18. Τροποποίηση εν μέρει της υπ’ αριθμ. 247/2017 απόφασης που αφορά στη Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καβάλας και ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για τη «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες του Δήμου Καβάλας
  19. Καθορισμός χώρων τοποθέτησης και εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιχνιδιών κατά την διάρκεια της Χριστουγεννιάτικης αγοράς  για το έτος 2017
  20. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου  «ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ» για διοργάνωση αγώνων
  21. Απώλεια τιμολογίου και πληρωμή με επικυρωμένο αντίγραφο απολεσθέντος παραστατικού
  22. Αποτίμηση και απόδοση σε χρήμα των ατομικών μέσων προστασίας εργαζομένων του Δήμου Καβάλας ετών 2012 – 2014 και 2015.
  23. Έγκριση ή μη του υπ΄ αριθ. 4/2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων
  24. Τροποποίηση ή μη του μισθωτηρίου συμβολαίου εκμίσθωσης του υπ’ αρ. 522 οικοπέδου στο Ο.Τ. 54 της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Καρβάλης, μεταξύ του Δήμου Καβάλας και του Αντωνίου Κιοφτετζή του Στεφάνου  ως προς τη διάρκεια μίσθωσης
  25. Παράταση εκμίσθωσης των υπ’ αριθ. 919, 922, 625, 406 και 927 τεμαχίων στη Ν. Καρβάλη
  26. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος παραβόλου λόγω εφαρμογής του Ν. 4442/2016 με τίτλο : «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις – Κεφάλαιο Ζ’ Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων κατά τη μεταβατική περίοδο
  27. Επιστροφή προνοιακού επιδόματος ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
  28. Επιστροφή προνοιακού επιδόματος ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
  29. Επιστροφή προνοιακού επιδόματος ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
  30. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις
  31. α) Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010, β) Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.
  32. Έγκριση μετάβασης της Δημάρχου  στην Αθήνα,  για συμμετοχή της σε συνάντηση εργασίας με τους Υπουργούς Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή,  και Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη για υποθέσεις του Δήμου, στις 21-23 Νοεμβρίου 2017
  33. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου  στην Κομοτηνή για συμμετοχή της σε παρουσίαση του Σχεδίου Διοίκησης για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Α.Μ.Θ που διοργάνωσε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, κ. Μέτιος Χρήστος με αφορμή τη συμπλήρωση ακριβώς ενός έτους από την ανάληψη των καθηκόντων του, στις 6 Νοεμβρίου  2017
  34. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου  στην Κομοτηνή για συμμετοχή της στο 6ο  Περιφερειακό  Συνέδριο Για Την Παραγωγική Ανασυγκρότηση: Η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη στο Προσκήνιο»,  στις 13-14 Νοεμβρίου  2017
  35. Έγκριση μετάβασης  της Δημάρχου στα Ιωάννινα, προκειμένου να συμμετέχει  στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) που θα πραγματοποιηθεί από της 30 Νοεμβρίου 2017 έως της 2 Δεκεμβρίου 2017
  36. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλανταρίδη Ηλία, του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Ψηφιακών Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, κ. Τουλκίδη Δημοσθένη, και της Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου κα Δρακονάκη Ευαγγελίας,  στην Κομοτηνή για συμμετοχή της στο 6ο  Περιφερειακό  Συνέδριο Για Την Παραγωγική Ανασυγκρότηση: Η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη στο Προσκήνιο»,  στις 13-14 Νοεμβρίου  2017
  37. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλανταρίδη Ηλία και του Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής (Καθαριότητας – Περιβάλλοντος - Πρασίνου και Ακτών) κ. Τσουρουκίδη Αναστάσιο, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, για τη συμμετοχή τους σε συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., στις 16 Νοεμβρίου 2017
  38. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημοτικής Συμβούλου κας Κλωνάρη Μαρίας, στην Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή της σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας ως εκπρόσωπος του Δήμου Καβάλας, στις 11 Νοεμβρίου 2017
  39. Έγκριση μετάβασης του κ. Λωλίδη Βασιλείου με την ιδιότητα του   ιδιώτη και μέλους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων-Εκδηλώσεων, Ονοματοδοσίας και Πλατειών Συνοικιακών Συμβουλίων, στην Αθήνα μαζί με τη Δήμαρχο Καβάλας,  για συμμετοχή τους σε συνάντηση εργασίας με τους Υπουργούς Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή,  και Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη για υποθέσεις του Δήμου, στις 21-23 Νοεμβρίου 2017
  40. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2017 στον στεγασμένο χώρο του καταστήματος ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ιδιοκτησίας της ΡΗΓΑ ΠΑΡΘΕΝΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ που βρίσκεται επί της οδού ΔΟΙΡΑΝΗΣ 46 στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας
  41. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2017 στον στεγασμένο χώρο του καταστήματος ιδιοκτησίας της ΤΕΜΕΚΟΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ που βρίσκεται επί της οδού ΣΠΕΤΣΩΝ 6 στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας
  42. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2017 στον στεγασμένο χώρο του καταστήματος ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ Ν. - ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε» που βρίσκεται επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 18 στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας
  43. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2017 στον στεγασμένο χώρο του καταστήματος ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ Ν. - ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε» που βρίσκεται επί της οδού Βενιζέλου 11-15 στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας
  44. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2017 στον στεγασμένο χώρο του καταστήματος ιδιοκτησίας του ΜΕΤΑΞΑ ΜΙΧΑΗΛ που βρίσκεται επί της οδού Κύπρου 6 στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας
  45. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2017 στον στεγασμένο χώρο του καταστήματος ιδιοκτησίας της ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ που βρίσκεται επί της οδού Ερ. Σταυρού 20 στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας
  46. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2017 στον στεγασμένο χώρο του καταστήματος ιδιοκτησίας του ΔΕΔΕΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που βρίσκεται επί της οδού Φωτήλα 10 στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας
  47. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2017 στον στεγασμένο χώρο του καταστήματος ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ιδιοκτησίας της ΑΡΓΥΡΙΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΘΩΜΑ που βρίσκεται επί της οδού ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 12 στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας
  48. Ανανέωση Αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών
  49. Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών
  50. Προσδιορισμός θέσεων και είδος πώλησης προϊόντων υπαίθριου εμπορίου για την περίοδο των Χριστουγέννων του έτους 2017
 • Άλλαξε ο νόμος για τις εκλογές στα Επιμελητήρια - Τελευταία συνεδρίαση ΔΣ υπό τον Ά. Τσατσούλη 3df9f832459c3a1197d0fcf1556d8229 M

  Συνεδρίασε το βράδυ της Τρίτης το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Καβάλας, με τον απερχόμενο πρόεδρο Άγγελο Τσατσούλη να κάθεται για τελευταία φορά στη θέση του προέδρου. Η συνεδρίαση διεξήχθη χωρίς διαξιφισμούς -σε αντίθεση με την προηγούμενη συνεδρίαση, στην οποία οι κ. Τσατσούλης και Μάρκος Δέμπας (υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές) είχαν έρθει σε σύγκρουση με τον κ. Παύλο Ζησίμου (έτερος υποψήφιος), με αφορμή ένα αίτημα για χρηματοδότηση ημερίδας των ασφαλιστών που επρόκειτο να διεξαχθεί εντός του Νοεμβρίου-, με τα θέματά της να στρέφονται γύρω από τον οικονομικό απολογισμό του Επιμελητηρίου.

  Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με τον κ. Τσατσούλη να ευχαριστεί όλους όσους τον στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια που διοίκησε το Επιμελητήριο Καβάλας (αλλά και όσους τον κατέκριναν, λέγοντας ότι "τις επιτυχίες τις μοιράζονται όλοι, ενώ στις αποτυχίες πρώτος τα 'ακούει' ο πρόεδρος. Μπορείτε να το συνεχίσετε για καιρό ακόμα, μπορείτε να με κατακρίνετε. Κανένα πρόβλημα"), ενώ σε ανάλογο κλίμα κινήθηκε και η τοποθέτηση του κ. Δέμπα, ο οποίος ευχαρίστησε τον κ. Τσατσούλη για τις υπηρεσίες που προσέφερε και για το ότι, με τη δράση του, βοήθησε και άλλους συμβούλους (όπως τον ίδιο) ώστε να μπουν και αυτοί στο "τρυπάκι" του επιμελητηρίου. Στο τέλος, δεν έλειψαν και οι αναμνηστικές φωτογραφίες με σχεδόν ολόκληρο το διοικητικό συμβούλιο (καθώς οι κ. Ζησίμου, Αντώνης Καραγιαννίδης και Νίκος Μήλιος -άπαντες στην ίδια παράταξη- ναι μεν παρακολούθησαν τη συνεδρίαση αλλά απέφυγαν, έστω και διακριτικά, να μπουν στο ίδιο κάδρο)

  Η είδηση, όμως, που προέκυψε από τη συνεδρίαση αυτή είναι ότι τελικά οι εκλογές θα διεξαχθούν με τον νέο νόμο, ο οποίος εισήχθη προς συζήτηση στη Βουλή...την περασμένη εβδομάδα! Ο νέος νόμος επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την εκλογική διαδικασία, καθώς πέρα από διαδικαστικά ζητήματα (όπως το ότι μόνο 3 σταυροί επιτρέπονται στα ψηφοδέλτια) προβλέπεται και μια σειρά μεταβατικών διατάξεων που δεν θα ισχύσουν σε αυτές τις εκλογές αλλά που, αν ίσχυαν, θα είχαν σαν συνέπεια να "κοπούν" ακόμα και υποψήφιοι πρόεδροι (την ώρα που ήδη υπάρχει η πιθανότητα να "κοπούν" και να μην ανακηρυχτούν υποψήφιοι σύμβουλοι)! Μέχρι και πριν από λίγες ημέρες ουδείς ήταν σε θέση να πει ξεκάθαρα αν οι εκλογές θα διεξάγονταν με το νέο νόμο, μιας και η ψήφισή του είχε καθυστερήσει αδικαιολόγητα, ωστόσο ο κ. Τσατσούλης ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης -με εμφανή τη δυσφορία του- ότι ο νέος νόμος έχει πλέον τεθεί σε εφαρμογή.

 • Κινητοποιούνται στη Θάσο για τα δρομολόγια - Δημοτικό Συμβούλιο για...όλα τα άλλα θέματα! 4e0e497af18493ff40fd90ed7fd4876f M

  10 ημέρες απέμειναν ως την 20η Νοεμβρίου, οπότε και εκπνέει η ισχύς της απόφασης που έλαβε ο υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής για την εκτέλεση 2 δρομολογίων από την Καβάλα προς τον Πρίνο (και αντίστροφα) από το επιβατικό πλοίο "Παναγία Θάσου" της "Κοινοπραξίας", και η κινητοποίηση στο νησί για την εξεύρεση μιας μόνιμης και βιώσιμης λύσης για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας-Πρίνου συνεχίζεται. Αν και δεν είναι η πρώτη χρονιά που παρατηρούνται τα προβλήματα αυτά στην ταλαιπωρημένη σύνδεση μεταξύ της πρωτεύουσας του νομού και το "σμαραγδένιο νησί", ωστόσο μετά και την επί 1 εβδομάδα μη εκτέλεση δρομολογίων λόγω βλάβης στο επιβατικό πλοίο "Άγιος Παντελεήμων" η κατάσταση μοιάζει να έχει φτάσει στο απροχώρητο.

  Ήδη τις προηγούμενες ημέρες μια μικρή -αρχικά- ομάδα κατοίκων που σταδιακά διευρύνεται ολοένα και περισσότερο έχει συστήσει μια Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, η οποία -προς το παρόν- επικεντρώνεται στη συλλογή ηλεκτρονικών υπογραφών και στο κάλεσμα και άλλων κατοίκων, αλλά και συλλογικοτήτων για κινητοποίηση και πίεση προς τους φορείς που καθορίζουν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Η Συντονιστική αυτή Επιτροπή συνεδρίασε για πρώτη φορά την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου και αποφάσισε τις παρακάτω δράσεις:

  • Να καλέσει την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου ευρεία σύσκεψη φορέων και συλλογικοτήτων του νησιού, με αντικείμενο την ενημέρωσή τους καθώς και τη κλιμάκωση των από δω και πέρα κινητοποιήσεων. Η συνάντηση θα γίνει στη Σκάλα Καλλιράχης, στις 18,30, στη καφετέρια Μιχάλης.
  • Να προβεί σε άμεση και κατ’ ιδίαν επαφή με τους πολιτικούς και θεσμικούς παράγοντες του νομού (βουλευτές, δημάρχους, συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς), κοινοποιώντας τις θέσεις και τις προτάσεις της για το συγκεκριμένο θέμα και απαιτώντας την άμεση αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.
  • Να ζητήσει εγγράφως έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου με μοναδικό θέμα το μέλλον της γραμμής Πρίνου – Καβάλας, διεκδικώντας σε αυτήν την ουσιαστική παρέμβαση του Δήμου και την εν τοις πράγμασι συνεισφορά του.

  Αξίζει, πάντως, να αναφερθεί ότι την ερχόμενη εβδομάδα το Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου θα συνεδριάσει (τακτικά) εις διπλούν την ερχόμενη Τετάρτη 15 Νοεμβρίου, με τη θεματολογία των 2 συνεδριάσεων να στρέφεται γύρω από πολλά άλλα θέματα που αφορούν τη Θάσο αλλά όχι αυτό των ακτοπλοϊκών δρομολογίων (μιλάμε, φυσικά, για τα τακτικά θέματα, καθώς δεν αποκλείεται η πιθανότητα συζήτησης σε επίπεδο εκτός ημερήσιας διάταξης). Αναλυτικότερα, τα θέματα της πρώτης συνεδρίασης (στις 12 το μεσημέρι) είναι τα εξής:

  1) Περί ψήφισης  του  ολοκληρωμένου  πλαισίου  δράσης του Δήμου  Θάσου  οικ. Έτους 2017.

  2) Περί έγκρισης   του  προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου Οικ. Έτους 2018.

  ενώ τα θέματα της δεύτερης συνεδρίασης (στη 1 το μεσημέρι) είναι τα εξής:

  1)«Περί έγκρισης μετάβασης Ερετών του Δήμου Θάσου στα Ιωάννινα, από τις 30/11-02/12/2017, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες του ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ».

  2)«Περί αγοράς βιβλίων από τις εκδόσεις «Μένανδρος», με τίτλο “Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος- Ιωάννης Καποδίστριας- Αλέξανδρος Υψηλάντης”

  3) Περί Έγκρισης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Θάσου έτους 2018

  4) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ.  214/ 2017  απόφασης τη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου με θέμα Περί Περί έγκρισης της Τριμηνιαίας  Έκθεσης  Εκτέλεσης  Προϋπολογισμού  Γ΄ Τριμήνου 2017.

  5) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ.  217/ 2017  απόφασης τη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου με θέμα Περί έγκρισης στοχοθεσίας έτους 2018 του ΝΠΔΔ  ΔΗΜΑΡΩΓΟΥ ως αναπόσπαστο τμήμα του ΟΠΔ (ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης για το έτος 2018).

  6) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ.  218/ 2017  απόφασης τη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου με θέμα  Περί έγκρισης στοχοθεσίας έτους 2018 του Λιμενικού Ταμείου Θάσου ως αναπόσπαστο τμήμα του ΟΠΔ (ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης για το έτος 2018).

  7) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ.  219/ 2017  απόφασης τη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου με θέμα Περί έγκρισης στοχοθεσίας έτους 2018 της ΔΗΚΕΘ ως αναπόσπαστο τμήμα του ΟΠΔ (ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης για το έτος 2018).

  8) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ.  223/ 2017  απόφασης τη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου με θέμα Περί έγκρισης της πρόσληψης πέντε ημερομισθίων εργατοτεχνιτών επεξεργασίας κοινής πέτρας και τοποθέτησης αυτής με τσιμεντοκονίαμα επικάλυψης δρόμων (καλντερίμι) με αυτεπιστασία.

  9) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ.  224/ 2017  απόφασης τη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου με θέμα Περί έγκρισης της διαμόρφωσης κρασπέδωσης και τσιμεντοποίησης του πρώτου παράλληλου δρόμου του παραλιακού μετώπου μήκους 1500μ περίπου, της παραλιακής Δ.Κ Ποταμιάς. Οι εργασίες διαμόρφωσης και οδόστρωσης θα γίνουν με αυτεπιστασία. Η Τεχνική Υπηρεσία θα επιβλέψει τις εργασίες.

  10) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ.  225 2017  απόφασης τη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου με θέμα Περί έγκρισης διαμόρφωσης και οδόστρωσης των καθέτων δρόμων που συνδέουν τα παραλιακό μέτωπο με τον πρώτο παράλληλο δρόμο του οικισμού της παραλίας Ποταμιάς, με επεξεργασμένη κοινή πέτρα τοποθετούμενη με τσιμεντογωνία (καλντερίμι).

  11) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ.  226/ 2017  απόφασης τη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου με θέμα Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 138/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια του Δήμου Θάσου: “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED” ως προς το σκέλος του καθορισμού των όρων διακήρυξης και επανακαθορισμός και έγκριση των όρων διακήρυξης για την εκ νέου διεξαγωγή  του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια.

  12) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ.  212/ 2017  απόφασης τη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου με θέμα Περί έγκρισης ή μη της 18ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017.

  13)Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ. 222 /2017 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με θέμα έγκριση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

  14)Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ. 226 /2017 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με θέμα 3η αναμόρφωση  του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

  15) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ.60/2017 Απόφασης του ΝΠΔΔ Δημαρωγού με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018»

  16)Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ.61/2017 Απόφασης του ΝΠΔΔ Δημαρωγού με θέμα «Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία ) οικονομικού έτους 2018»

  17) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ.65/2017 Απόφασης του ΝΠΔΔ Δημαρωγού με θέμα Περί : «Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 3ου τριμήνου 2017»

  18)Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ.6/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ ΔΗΚΕΘ με θέμα Περί έγκρισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

  19)«Περί ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 της ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.».

  20) Περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018

  21)Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ‘’ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΑΣΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)-ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ’’.

  22)Περί Έκτακτης  κάρπωσης  από το δημοτικό δάσος Θεολόγου των καμένων ιστάμενων κορμών από την πυρκαγιά του Σεπτεμβρίου του 2016 ».

  23) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ. 82/2017Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα :περί γνωμοδότησης η μη για την παράταση άδειας εκμετάλλευσης Λατομείου Μαρμάρων της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ – Α.ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε στη θέση ΣΑΛΙΑΡΑ της Τ.Κ. Παναγίας του Δήμου Θάσου και ανάκληση της υπ’αριθ.27/2017 απόφασης της   της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

  24) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ. 80/2017Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα :περί γνωμοδότησης η μη για την παράταση άδειας εκμετάλλευσης Λατομείου Μαρμάρων της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σ.ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ  Α.Ε.  στη θέση ΤΣΙΠΟΤΣΙ  της Δ.Κ. Θάσου του Δήμου Θάσου.

  25) Περί έγκρισης η μη της Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα :περί γνωμοδότησης η μη για την μίσθωση και παράταση άδειας εκμετάλλευσης Λατομείου Μαρμάρων της εταιρείας «ΒΑΛΚΑΝ ΑΕ»  στη θέση ΨΙΤΑΚΗ της Τ.Κ. Πρίνου του Δήμου Θάσου

http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=bsr&FlightID=23012601&Page=&PluID=0&Pos=1958577235

Max Carpet Vertical

Tetrakopterakias

OLKLOGO

18411 1597428757160899 3262623372867792020 N

Banner Istoria Festival

Kreka


Odeio

Vitrokosmos

Card Dj Curves 1

Dhmh

Lemonidis

Kokoriko

Ape Mpe

Hellasnet

1174612 371849632918150 1744395463 N

Logo

Το Kavala-Portal αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για την καθημερινή σας ενημέρωση για όλα τα νέα στο νομό Καβάλας. Όλα τα κείμενα και οι φωτογραφίες αυτού του ιστότοπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του "Kavala-Portal.gr". Μπορείτε να χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε υλικό εφόσον αναφέρετε ως πηγή το "www.kavala-portal.gr".

Ελάτε στην παρέα μας