Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

2 φωτιές στη Θάσο - Τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο Κύριο

Posted On Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017 11:46 Γράφτηκε από τον
φωτογραφία αρχείου φωτογραφία αρχείου

2 φωτιές σε διαφορετικά σημεία της Θάσου ξέσπασαν το πρωί της Τρίτης. Η πρώτη προκλήθηκε από κεραυνό στο Παχύ (δυτικά του Λιμένα), σε σημείο που δεν ήταν εύκολη η παρατήρηση, ωστόσο η κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Θάσου ήταν άμεση και η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο (με μόνο τις επίγειες δυνάμεις να συμβάλλουν στην κατάσβεσή της, καθώς τα πυροσβεστικά αεροσκάφη PZL -αν και πέταξαν κανονικά- δεν χρειάστηκε να επέμβουν. Η δεύτερη ξέσπασε σε σπίτι στη Σκάλα Σωτήρος, χωρίς να απειληθεί κάποια δασική ή άλλη κατοικημένη έκταση.

Tweet

Σχετικά Άρθρα

 • 6 θέσεις εργασίας, ορισμένου χρόνου, στο Δήμο Θάσου E593f3f82f8275bdc156caa13ea24e0e M

  Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ( 6 ) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2017-2018) στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ», που εδρεύει στο Δήμο Θάσου - και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

  1 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
  1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ/ΙΣΣΩΝ
  3 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2 του Παραρτήματος αυτού.

  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» που εδρεύει στο Δήμο Θάσου στην οδό Πιέρ Ντε Βαμπεζ (στο κτήριο του παλιού ΙΚΑ ) απευθύνοντάς την υπόψη κ Βλαχογιάννη Ιωάννας (τηλ. επικοινωνίας: 25930 24020 ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Ο φάκελος πρέπει να έχει την επισήμανση για «Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018».

  Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Θάσου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

  Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες — Έντυπα -Διαδικασίες — Διαγωνισμών Φορέων — Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι — Ανεξάρτητες και άλλες αρχές — ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες — Έντυπα -Διαδικασίες — Διαγωνισμών Φορέων — Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

  Η προκηρυξη εδω

 • Διακοπή ηλεκτροδότησης, λόγω εργασιών, σε περιοχές της Θάσου B19a53485d5133bb7ff0326688ec26d0 M

  Η ΔΕΔΔΗΕ Περιοχής Καβάλας σας ενημερώνει: Λόγω εκτέλεσης απαραίτητων τεχνικών εργασίων θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στα παρακάτω τμήματα και περιοχές της Θάσου:

  12/2/2018 ημέρα Δευτέρα, από 08:00 ως 13:00

  ΣΤΗΝ ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ "ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ"

  13/2/2018 ημέρα Τρίτη, από 08:00 ως 14:00

  ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΘΑΣΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΟΥΣΑ, Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ, Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠ ΘΑΣΟΥ, Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΤΣΑΚΑΛΟΥ, ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΑ ΘΑΣΟΥ.

  Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης που αναφέρεται πιο πάνω. Γι” αυτό το λόγο οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφάλειας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

 • Ερώτηση Μ. Κεφαλογιάννη στο Ευρωκοινοβούλιο για τα τουρκικά αλιευτικά στο ΒΑ Αιγαιο C44583bff5b437f1c4fe8ededd9ff547 M

  Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης, σε συνέχεια της ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Ν. Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, μαζί με τους βουλευτές, Έβρου, Αναστάσιο Δημοσχάκη και Δράμας, Δημήτρη Κυριαζίδη, σχετικά με το ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο των συνεχών παραβιάσεων των χωρικών μας υδάτων από τουρκικά αλιευτικά στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και το Θρακικό Πέλαγος, κατέθεσε ανάλογη ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  Αναλυτικά η ερώτηση:

  ΘΕΜΑ: Παραβιάζουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα και καταστρέφουν ανεξέλεγκτα τα αλιευτικά αποθέματα οι Τούρκοι ψαράδες στο Βορειοανατολικό Αιγαίο

  Οι παραβιάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων και του ελληνικού εναερίου χώρου δεν πραγματοποιούνται μόνο από στρατιωτικές δυνάμεις της Τουρκίας κάτι που έχουμε αναδείξει με συνεχείς μας ερωτήσεις αλλά παραβιάσεις γίνονται και από τουρκικά αλιευτικά και τείνουν να εξελιχθούν σε ένα καθημερινό και ανησυχητικό φαινόμενο.

  Η θαλάσσια περιοχή του Βορειανατολικού Αιγαίου και του Θρακικού Πελάγους αποτελεί το μεγαλύτερο και αποδοτικότερο αλιευτικό πεδίο της Ελλάδος. Στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή σημειώθηκε πριν λίγες ημέρες ένα ακόμη σοβαρό επεισόδιο παραβίασης των ελληνικών χωρικών υδάτων από τουρκικά αλιευτικά.

  Ας σημειωθεί ότι τα τουρκικά αλιευτικά δραστηριοποιούνται ανεξέλεγκτα χωρίς κανόνες και περιορισμούς όπως όλοι αυτοί ρητά περιγράφονται στους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απαρέγκλιτα τηρεί ο ελληνικός αλιευτικός στόλος.

  Όλα αυτά έχουν σοβαρές συνέπειες όχι μόνο στα αλιευτικά αποθέματα της περιοχής που εξαντλούνται με δραματικούς ρυθμούς αλλά και στην επιβίωση των Ελλήνων αλιέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και υφίστανται τεράστια οικονομική ζημιά λόγω της ανεξέλεγκτης υπεραλίευσης από τους Τούρκους ψαράδες που προβαίνουν σε παραβίαση των ελληνικών χωρικών υδάτων.

  Ερωτάται η Επιτροπή:

  - Είναι σε γνώση της τα ανωτέρω;

  - Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να σταματήσουν τα φαινόμενα υπεραλίευσης και του αθέμιτου ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη περιοχή από την παράνομη και χωρίς κανόνες δράση των Τούρκων αλιέων;

  - Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης αποζημίωσης από κοινοτικά κονδύλια στους Έλληνες αλιείς για την οικονομική ζημιά που υφίστανται από τα ανωτέρω;

Keelpno Banner 300 250

Dipethe Kavalas Ianouarios Aprilios 2018

Tetrakopterakias

OLKLOGO

18411 1597428757160899 3262623372867792020 N

Banner Istoria Festival

Kreka


Odeio

Vitrokosmos

Dhmh

Lemonidis

Kokoriko

Ape Mpe

Hellasnet

1174612 371849632918150 1744395463 N

Logo

Το Kavala-Portal αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για την καθημερινή σας ενημέρωση για όλα τα νέα στο νομό Καβάλας. Όλα τα κείμενα και οι φωτογραφίες αυτού του ιστότοπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του "Kavala-Portal.gr". Μπορείτε να χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε υλικό εφόσον αναφέρετε ως πηγή το "www.kavala-portal.gr".

Ελάτε στην παρέα μας