Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017
Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις (300)

Με απόφαση που υπέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.000 € στην εταιρεία MILKY WAY Μ.Ι.Κ.Ε. για παράβαση της εγκεκριμένης για αυτήν Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. Συγκεκριμένα, μετά από έλεγχο στην κτηνοτροφική μονάδα που διατηρεί η επιχείρηση στην Πέρνη (δυναμικότητας 950 αγελάδων) διαπιστώθηκε ότι:

α) δεν υπήρχε οργανωμένο αρχείο για την τήρηση στοιχείων για τη διάθεση των στερεών και υγρών αποβλήτων σε αγρότες, και

β) δεν είχε γίνει καμία σχετική ενέργεια για την υλοποίηση προγράμματος παρακολούθησης των χαρακτηριστικών των υγρών αποβλήτων και των εδαφών όπου γίνεται χρήση τους.

Επίσης, μετά και την υποβολή υπομνήματος από μεριάς της εταιρείας αναφορικά με τις ανωτέρω παραβάσεις, με συνημμένες χημικές αναλύσεις των επεξεργασμένων αποβλήτων, διαπιστώθηκε ότι οι χημικές αναλύσεις των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων κατέδειξαν υπερβάσεις ορίων

Posted On Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017 07:37 Γράφτηκε από τον

Την ίδια ακριβώς ημέρα με την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 20.000 € στην PFIC (την μια από τις 4 εργολαβικές εταιρείες που έχουν αναλάβει την διαχείριση του εργοστασίου της ΒΦΛ) από την διοίκηση της περιφέρειας ΑΜΘ για σειρά παραβάσεων που αφορούν την περιβαλλοντική νομοθεσία, επιβλήθηκε και ένα άλλο πρόστιμο, ύψους 50.000 €, στην ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ (την πλέον προβεβλημένη από τις 4 εργολαβικές εταιρείες) για άλλες περιβαλλοντικές παραβάσεις.

Εντύπωση, δε, προκαλεί το γεγονός ότι το πρόστιμο είναι διπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης (το οποίο, όταν είχε συσταθεί -ως "ALPHA BLUE TRADE"- ανερχόταν σε 24.000 €)!

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης, όπως αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αναλυτικότερα, μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος της ΠΕ Καβάλας το περασμένο καλοκαίρι -και με βάση το πόρισμα που εξεδόθη στις 23 Σεπτεμβρίου- διαπιστώθηκαν 12 παραβάσεις της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Συγκεκριµένα:

Β2ιιι)Σύµφωνα µε τον όρο 3.11.4 της ΑΕΠΟ θα πρέπει να υφίστανται κατάλληλη ρύθµιση του PH των υγρών αποβλήτων την µονάδας αµµωνίας.

Β2iv), B3iv) δεν τηρείται ο όρος 3.12.6 της µε Α.Π.167870/16-05-2011ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε τον όρο αυτό το µητρώο καταγραφής θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε το άρθρο 11 της παρ. 4α της ΚΥΑ 13588/725/2006 σε συνδυασµό µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 24944/159/06Ε)

Β3ιι) διαπιστώθηκαν υπερβάσεις του ορίου των 450mg/Nm3 του SO2, όρος Β1.1.2, που θέτει η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων κατά παράβαση αυτής.

B5,Β7 λόγω διαφυγής υγρού παραφηνικής φύσεως, παράβαση του όρου 3.3.11 της Α1ιι) ΑΕΠΟ σύµφωνα µε τον οποίο «οι δεξαµενές θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκανών ασφαλείας ικανού όγκου οι οποίες να είναι κατασκευασµένες µε τρόπο ώστε να συγκρατούν τυχόν διαρροές, προκειµένου να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους η/και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα σε περιπτώσεις ατυχηµατικών διαρροών..» καθώς και της κείµενης νοµοθεσίας Ν4042/12 άρθρα 14 και 29 παρ. 1 και σύµφωνα µε τα οποία απαγορεύεται η εγκατάλειψη , η απόρριψή και η ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων. Επίσης παράβαση του όρου 3.12.3 σύµφωνα µε τον οποίο όλα τα µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα καθώς και όλα τα επικίνδυνα απόβλητα θα πρέπει να συγκεντρώνονται προσωρινά σε κατάλληλους διαµορφωµένους χώρους και στην συνέχεια να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο… και της ΚΥΑ 24944/06 αναφορικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων.. Τα εν λόγω βαρέλια δεν έφεραν καµία σήµανση για το περιεχόµενο τους σε αντίθεση µε το άρθρο 17 του Ν.4042/12 και οι υπεύθυνοι της εταιρεία δεν γνώριζαν ακριβώς το είδος των αποβλήτων που υπήρχε.

Β6 Αποθήκευση καταλυτών. ∆εν έχει τηρηθεί ο όρος 3.12.4 της Α1ιι) ΑΕΠΟ σύµφωνα µε τον οποίο η προσωρινή αποθήκευση των επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο οι προδιαγραφές του οποίου ορίζονται στην ΚΥΑ 24944/1159/30-06-06 (ΦΕΚ 791Β). Συγκεκριµένα στο Παράρτηµα ΙΙ Κεφάλαιο 2 παρ.2.2.1 της εν λόγω ΚΥΑ ορίζεται ότι η βάση του κτιρίου θα πρέπει να είναι κεκλιµένη και να φέρει αγωγούς απορροής οι οποίοι να καταλήγουν σε φρεάτιο συλλογής επαρκούς χωρητικότητας και κατάλληλης στεγάνωσης, το δάπεδο των χώρων αποθήκευσης να είναι βιοµηχανικού τύπου, κατάλληλης στιλπνότητας και επαρκούς αντιδιαβρωτικής προστασίας. Καθώς και της παρ.2.2.2. σύµφωνα µε την οποία θα πρέπει ο αποθηκευτικός χώρος να διατηρείται καθαρός και να γίνεται επιµεληµένη τοποθέτηση και καταγραφή των ΕΑ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω δεν έχει τηρηθεί και ο όρος 3.12.13 της Α1ιι) ΑΕΠΟ σύµφωνα µε τον οποίο οι χρησιµοποιηµένοι καταλύτες θα πρέπει να συλλέγονται σε σάκους πολυαιθυλενίου εντός στεγανών και ερµητικά κλειστών δοχείων µε κατάλληλη σήµανση και να αποθηκεύονται προσωρινά σε αποθήκες µε αδιαπέραστο δάπεδο.

Επίσης οι περισσότερες συσκευασίες, πολλές από τις οποίες ήταν κατεστραµµένες δεν έφεραν την προβλεπόµενη σήµανση σε αντίθεση µε το άρθρο 17 του Ν.4042/12 και την ΚΥΑ 13588/06.

Β7ι) Σε κάθε οχετό (∆υτικό, κεντρικό) δεν υπήρχε σε λειτουργία µετρητής συνεχούς µέτρησης της παροχής των υγρών αποβλήτων κατά παράβαση του όρου 3.14.2 της Α1ιι) ΑΕΠΟ.

Β7ιv) ότι γίνονται αναλύσεις φωσφορικών στα θαλάσσια ύδατα και δεν γίνεται η αναγωγή σε πεντοξειδίου του Φωσφόρου σε αντίθεση µε τον όρο της ΑΕΠΟ (3.15.5).

Β7v) ο µέσος όρος των τριών δειγµάτων του κεντρικού οχετού στην ολική αµµωνία είναι 37,5mg/l και λαµβάνοντας υπόψη την απόκλιση του πίνακα ΙΙ της νοµαρχιακής απόφασης αριθµ. 6924/475Β/03-09-1987 (6mg/l) είναι 31,5 µε όριο τα 30mg/l, διαπιστώνεται µια υπέρβαση του ορίου της αµµωνίας.

Β8 Χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων επικίνδυνων και µη, περίπου 8στρεµµάτων κατά παράβαση:

α) των όρων 3.12.7, 3.12.7.1. της Α1ii AEΠΟ, σύµφωνα µε τους οποίους οι συσκευασίες των διαφόρων υλικών θα πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτηµένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση

β) του όρου 3.12.7.2, η συλλογή συσσωρευτών και µεταχειρισµένων ελαστικών να γίνεται µέσω εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης σύµφωνα µε τα Π∆ 115/2004, 109/2004,

γ) του όρου 3.12.7.3 σύµφωνα µε τον οποίο τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ του εξοπλισµού του εργοστασίου ή και των οχηµάτων (στην περίπτωση που η αλλαγή γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία µε καπάκι ασφαλείας, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 24944/1159/06 και η διαχείρισή τους να γίνεται σύµφωνα µε το Π∆ 82/2004. Σηµειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί βιβλίο παρακολούθησης λιπαντικών ελαίων αντίγραφα του οποίου προσκοµίστηκαν.

δ) του όρου 3.12.8. σύµφωνα µε τον οποίο οι άχρηστες/κατεστραµµένες συσκευασίες που φέρουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών ή έχουν µολυνθεί από αυτές και δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο εδάφιο 3.12.7.1. να παραδίδονται σε κατάλληλο αδειοδοτηµένο φορέα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων

ε) του όρου 3.12.9 σύµφωνα µε τον οποίο θα πρέπει να λαµβάνονται άµεσα µέτρα για τη συλλογή, κυρίως µε µηχανικά µέσα τυχόν ατυχηµατικών απορρίψεων κατά την αποθήκευση/διακίνηση στερεών υλών.

στ) του Π∆115/2004 για την εναλλακτική διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών άρθρο 6 παρ.1.2.1α) σύµφωνα µε το οποίο στα σηµεία πρωτογενούς προσωρινής αποθήκευσης η συλλογή θα πρέπει να γίνεται µε την τοποθέτηση πλαστικών κάδων ορθογώνιων, ενδεικτικής χωρητικότητας 500 και 1000λτ, πλήρους στεγανότητας µε κατάλληλη επισήµανση.

ζ) του Νόµου 4042/2012 άρθρο 14 (η διαχείριση των αποβλήτων πραγµατοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο για τον νερό, τον αέρα, το έδαφος τα φυτά η τα ζώα), του άρθρου 29 παρ.1 σύµφωνα µε τον οποίο απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη και η ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων και του άρθρου 30 παρ. 1 σύµφωνα µε το οποίο ‘Απαγορεύεται η ανάµειξη µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επικίνδυνων αποβλήτων και η ανάµειξη επικίνδυνων µε άλλα απόβλητα, ουσίες ή υλικά’, της ΚΥΑ 13588/725 άρθρο 4, καθώς και της ΚΥΑ 24944/06 όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων.

η) Οι εκτεταµένες διαφυγές ελαίων και κατάλοιπων χηµικών επί του εδάφους συνιστούν ρύπανση και υποβάθµιση του περιβάλλοντος κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 1650/86.

θ) Οι ποσότητες των εν λόγω αποβλήτων δεν δηλώνονται από τις εταιρείες, όπως αναφέρθηκε στην §6 στις ΕΕΠΑ και ούτε οι εταιρείες διέθεταν στοιχεία/µητρώο, όσον αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα σε αντίθεση µε το άρθρο 20 του Ν.4042/12, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει ιχνηλασιµότητα των αποβλήτων. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της υπηρεσίας (τη µε Α.Π. Α/414/2027/11-06-2007 ραδιολογική µελέτη της εναπόθεσης φωσφογύψου) ο ως άνω χώρος είχε προβλεφθεί για την απόθεση ρυπασµένων- χρησιµοποιηµένων εξαρτηµάτων της µονάδας φωσφορικού οξέος, µε ραδιενέργεια προκειµένου να βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας.

Β11. Σε όλη την εγκατάσταση υπήρχαν διάσπαρτα απόβλητα (ξύλινα, υλικά συσκευασιών, µεταλλικά εξαρτήµατα κτλ) τα οποία δεν δηλώνονται στην ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων κατά παράβαση του όρου 3.16.21 της ΑΕΠΟ.

Β12 Παράβαση του όρου 3.14.14 σύµφωνα µε τον οποίο θα πρέπει να κατατίθεται έκθεση έως της 31 Μαρτίου για την περιβαλλοντική επίδοση του προηγούµενου έτους η οποία θα περιελάµβανε επεξεργασµένα στοιχεία των µετρήσεων/αναλύσεων εκποµπών, συγκρίσεις των στοιχείων αυτών µε τις αναφερόµενες στην ΑΕΠΟ οριακές τιµές ή τυχόν άλλες κτλ καθώς και τα πιο συγκεκριµένα στοιχεία (µετρήσεις εκποµπών, αναλύσεις υδάτων, στραγγισµάτων, υπόγειου νερού, τυχόν υπερβάσεις και επανορθωτικά µέτρα κτλ)

Β15 Θα έπρεπε οι εταιρείες να προβούν σύµφωνα µε τη Α.1.v. σχετική άδεια σε αίτηµα για τροποποίηση της άδειας χρήσης πριν τις 01-07-2016 κατά παράβαση των όρων της αδείας και του όρου 3.16.23 και 24 της ΑΕΠΟ

Posted On Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017 06:09 Γράφτηκε από τον

Με απόφαση που υπέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 20.000 € στην PFIC (την μια από τις 4 εργολαβικές εταιρείες που έχουν αναλάβει την διαχείριση του εργοστασίου της ΒΦΛ) για σειρά παραβάσεων που αφορούν την περιβαλλοντική νομοθεσία. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, το πρόστιμο επιβλήθηκε λόγω παραβίασης του όρου περί εγκατάλειψης, απόρριψης και ανεξέλεγκτης διαχείρισης αποβλήτων.

Αναλυτικότερα, μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος της ΠΕ Καβάλας το περασμένο καλοκαίρι -και με βάση το πόρισμα που εξεδόθη στις 23 Σεπτεμβρίου- διαπιστώθηκαν 12 παραβάσεις της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Συγκεκριµένα:

Β7ι) Σε κάθε οχετό (ανατολικό) δεν υπήρχε σε λειτουργία µετρητής συνεχούς µέτρησης της παροχής των υγρών αποβλήτων κατά παράβαση του όρου 3.14.2 της Α1ιι) ΑΕΠΟ.

Β7ιv) ότι γίνονται αναλύσεις φωσφορικών στα θαλάσσια ύδατα και δεν γίνεται η αναγωγή σε πεντοξειδίου του Φωσφόρου σε αντίθεση µε τον όρο της ΑΕΠΟ (3.15.5).

Β8 Χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων επικίνδυνων και µη, περίπου 8στρεµµάτων κατά παράβαση: α) των όρων 3.12.7, 3.12.7.1. της Α1ii AEΠΟ, σύµφωνα µε τους οποίους οι συσκευασίες των διαφόρων υλικών θα πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτηµένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση

β) του όρου 3.12.7.2, η συλλογή συσσωρευτών και µεταχειρισµένων ελαστικών να γίνεται µέσω εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης σύµφωνα µε τα Π∆ 115/2004, 109/2004,

γ) του όρου 3.12.7.3 σύµφωνα µε τον οποίο τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ του εξοπλισµού του εργοστασίου ή και των οχηµάτων (στην περίπτωση που η αλλαγή γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία µε καπάκι ασφαλείας, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 24944/1159/06 και η διαχείρισή τους να γίνεται σύµφωνα µε το Π∆ 82/2004. Σηµειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί βιβλίο παρακολούθησης λιπαντικών ελαίων αντίγραφα του οποίου προσκοµίστηκαν.

δ) του όρου 3.12.8. σύµφωνα µε τον οποίο οι άχρηστες/κατεστραµµένες συσκευασίες που φέρουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών ή έχουν µολυνθεί από αυτές και δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο εδάφιο 3.12.7.1. να παραδίδονται σε κατάλληλο αδειοδοτηµένο φορέα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

ε) του όρου 3.12.9 σύµφωνα µε τον οποίο θα πρέπει να λαµβάνονται άµεσα µέτρα για τη συλλογή, κυρίως µε µηχανικά µέσα τυχόν ατυχηµατικών απορρίψεων κατά την αποθήκευση/διακίνηση στερεών υλών.

στ) του Π∆115/2004 για την εναλλακτική διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών άρθρο 6 παρ.1.2.1α) σύµφωνα µε το οποίο στα σηµεία πρωτογενούς προσωρινής αποθήκευσης η συλλογή θα πρέπει να γίνεται µε την τοποθέτηση πλαστικών κάδων ορθογώνιων, ενδεικτικής χωρητικότητας 500 και 1000λτ, πλήρους στεγανότητας µε κατάλληλη επισήµανση.

ζ) του Νόµου 4042/2012 άρθρο 14 (η διαχείριση των αποβλήτων πραγµατοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο για τον νερό, τον αέρα, το έδαφος τα φυτά η τα ζώα), του άρθρου 29 παρ.1 σύµφωνα µε τον οποίο απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη και η ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων και του άρθρου 30 παρ. 1 σύµφωνα µε το οποίο ‘Απαγορεύεται η ανάµειξη µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επικίνδυνων αποβλήτων και η ανάµειξη επικίνδυνων µε άλλα απόβλητα, ουσίες ή υλικά’, της ΚΥΑ 13588/725 άρθρο 4, καθώς και της ΚΥΑ 24944/06 όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων.

η) Οι εκτεταµένες διαφυγές ελαίων και κατάλοιπων χηµικών επί του εδάφους συνιστούν ρύπανση και υποβάθµιση 3/4 του περιβάλλοντος κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 1650/86.

θ) Οι ποσότητες των εν λόγω αποβλήτων δεν δηλώνονται από τις εταιρείες, όπως αναφέρθηκε στην §6 στις ΕΕΠΑ και ούτε οι εταιρείες διέθεταν στοιχεία/µητρώο, όσον αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα σε αντίθεση µε το άρθρο 20 του Ν.4042/12, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει ιχνηλασιµότητα των αποβλήτων.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της υπηρεσίας (τη µε Α.Π. Α/414/2027/11-06-2007 ραδιολογική µελέτη της εναπόθεσης φωσφογύψου) ο ως άνω χώρος είχε προβλεφθεί για την απόθεση ρυπασµένων- χρησιµοποιηµένων εξαρτηµάτων της µονάδας φωσφορικού οξέος, µε ραδιενέργεια προκειµένου να βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας

Β10 iv. … παράβαση του όρου 3.12.3 σύµφωνα µε τον οποίο όλα τα µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα καθώς και όλα τα επικίνδυνα απόβλητα θα πρέπει να συγκεντρώνονται προσωρινά σε κατάλληλους διαµορφωµένους χώρους σύµφωνα της ΚΥΑ 24944/06 και στην συνέχεια να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο σύµφωνα µε το άρθρο 8 της ΚΥΑ 13588.

Β11. Σε όλη την εγκατάσταση υπήρχαν διάσπαρτα απόβλητα (ξύλινα, υλικά συσκευασιών, µεταλλικά εξαρτήµατα κτλ) τα οποία δεν δηλώνονται στην ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων κατά παράβαση του όρου 3.16.21 της ΑΕΠΟ.

Β12 Παράβαση του όρου 3.14.14 σύµφωνα µε τον οποίο θα πρέπει να κατατίθεται έκθεση έως της 31 Μαρτίου για την περιβαλλοντική επίδοση του προηγούµενου έτους η οποία θα περιελάµβανε επεξεργασµένα στοιχεία των µετρήσεων/αναλύσεων εκποµπών, συγκρίσεις των στοιχείων αυτών µε τις αναφερόµενες στην ΑΕΠΟ οριακές τιµές ή τυχόν άλλες κτλ καθώς και τα πιο συγκεκριµένα στοιχεία (µετρήσεις εκποµπών, αναλύσεις υδάτων, στραγγισµάτων, υπόγειου νερού, τυχόν υπερβάσεις και επανορθωτικά µέτρα κτλ)

Β15 Θα έπρεπε οι εταιρείες να προβούν σύµφωνα µε τη Α.1.v. σχετική άδεια σε αίτηµα για τροποποίηση της άδειας χρήσης πριν τις 01-07-2016 κατά παράβαση των όρων της αδείας και του όρου 3.16.23 και 24 της ΑΕΠΟ.

Κοπή πίτας συνταξιούχων με πολλές αιχμές

Το πρωί της Παρασκευής, εξάλλου, το Σωματείο Συνταξιούχων της ΒΦΛ έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του και πραγματοποίησε την γενική του συνέλευση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Καβάλας. Η συνέλευση είχε απολογιστικό χαρακτήρα, με τον πρόεδρο του σωματείου Παναγιώτη Παναγιωτίδη και τους συνταξιούχους που αψήφησαν τους παγωμένους δρόμους και έδωσαν το παρόν να δίνουν έμφαση στην κατάσταση που επικρατεί στο εργοστάσιο, στην χορηγία των 5.000 € που έκανε η ELFE ΑΕ και στο ότι τα χρήματα αυτά δόθηκαν...για την ενίσχυση των απολυμένων και στο ότι, παρά τα χρέη της βιομηχανίας, ελάχιστα έχουν γίνει για την εξεύρεση μιας λύσης για την ΒΦΛ. Παράλληλα, οι συνταξιούχοι δεν έχασαν την ευκαιρία να αφήσουν αιχμές τόσο κατά των τοπικών βουλευτών όσο και κατά της δημοτικής αρχής για την στάση που έχουν κρατήσει και για τις δεσμεύσεις τους που δεν έγιναν πράξη.

Σχόλιο γράφοντος: Λίγα δευτερόλεπτα αφότου μπήκα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Καβάλας, ένα από τα παλαιότερα μέλη του σωματείου συνταξιούχων της ΒΦΛ (ο Χρήστος Τζιμέρογλου) διέκοψε την ομιλία του κ. Παναγιωτίδη και έκανε ειδική μνεία στην πολύμηνη προσπάθειά μου να καταγράψω και να σχολιάσω την πραγματικότητα στην πολύπαθη βιομηχανία -δεχόμενος μάλιστα και προειδοποιήσεις ότι "θα βρω τον μπελά μου"- αλλά και στην 30ετή παρουσία του πατέρα μου στην ΒΦΛ (παρουσία που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις σε όλους όσους τον έζησαν). Το ζεστό χειροκρότημα που ακολούθησε από όλους τους συνταξιούχους ήταν, αν μη τι άλλο, μια συγκινητική στιγμή, μια στιγμή ικανοποίησης για το ότι η δουλειά μου έχει αφήσει το στίγμα της -αλλά και μια ευκαιρία για ένα flashback σε αυτά τα 30 χρόνια και στις αναμνήσεις που έχει προκαλέσει.

Σας ευχαριστώ πολύ!!! Όλους σας!!!

Posted On Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017 00:44 Γράφτηκε από τον

Σε νέα φάση περνά πλέον το επενδυτικό πρόγραμμα της Energean στον Πρίνο, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση τεσσάρων γεωτρήσεων, στη διάρκεια της χρονιάς που έφυγε.  Όπως ανέφερε στη διάρκεια ενημερωτικής συνάντησης με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ της Καβάλας ο κ. Δημήτρης Γόντικας, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της θυγατρικής Kavala Oil, το 2016 από τον Πρίνο και τον Βόρειο Πρίνο παρήχθησαν 1.28 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, έναντι περίπου 540.000 βαρελιών ένα χρόνο πριν. Πρόκειται για  επίδοση που είναι η υψηλότερη μετά το 2001. Η μέση τιμή του Brent στη διεθνή αγορά ήταν περίπου 43 δολάρια ανά βαρέλι, ωστόσο το πετρέλαιο του Πρίνου πωλείται σαφώς χαμηλότερα λόγω της ποιότητάς του. 

Η εταιρεία, έχει ως γνώμονα να διασφαλισθεί η συνέχεια της ζωής του κοιτάσματος. Με βάση τον σχεδιασμό, η επόμενη 5η γεώτρηση είναι στο πηγάδι PA-38 όπου ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι πρώτες εργασίες. Επιπλέον, εξετάζεται το ενδεχόμενο να αυξηθεί ο αριθμός των προγραμματισμένων τριών γεωτρήσεων στον Πρίνο (άλλη μία έχει προγραμματιστεί για τον Βόρειο Πρίνο) πριν η εταιρεία προχωρήσει στην ανάπτυξη του κοιτάσματος Έψιλον. Με βάση τα δεδομένα που έχουν προκύψει από τις τέσσερις γεωτρήσεις που τέθηκαν σε παραγωγή αλλά και από τη σεισμική έρευνα του καλοκαιριού του 2015, η Energean εκτιμά πλέον ότι τα συνολικά απολήψιμα αποθέματα στην παραχώρηση του Πρίνου είναι της τάξης των 40 εκατ. βαρελιών πετρελαίου και, σχετικά, έχει υποβάλει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προς πιστοποίηση από ανεξάρτητο οίκο. 

Υπενθυμίζεται ότι, όταν ανέλαβε η εταιρεία την εκμετάλλευση του Πρίνου, η παραγωγή ήταν μερικές εκατοντάδες βαρέλια και τα βεβαιωμένα αποθέματα ήταν της τάξης των 2 εκατ. βαρελιών, παραπέμποντας σε λειτουργία περίπου ενός έτους.

Υπό συνεχή αξιολόγηση το πρόγραμμα

Ωστόσο οι μέτοχοι της εταιρείας αξιολογούν συνεχώς τα δεδομένα ενός ιδιαίτερα απαιτητικού επενδυτικού προγράμματος σε ένα κοίτασμα με τις παθογένειες που συνεπάγεται η 35ετής λειτουργία του και που απαιτεί, πέραν από συνεχείς επενδύσεις, σειρά τεχνικών παρεμβάσεων για τη διατήρηση της παραγωγής σε επίπεδα που να διατηρούν τη δραστηριότητα βιώσιμη. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στα δέκα χρόνια δραστηριοποίησής της στον Πρίνο, η Energean έχει πραγματοποιήσει συνολικά έντεκα επιτυχημένες γεωτρήσεις έχοντας επενδύσει περί τα 400 εκατ. δολάρια, χωρίς τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη. Οι αιτίες για αυτό βρίσκονται στις τεχνικές δυσκολίες και στην κακή ποιότητα του παραγόμενου πετρελαίου, στα βάρη που επιβάρυναν τον όμιλο από τις παλαιότερες χρήσεις της θυγατρικής στην Καβάλα και, βεβαίως, στην κατάρρευση των τιμών στη διάρκεια της προηγούμενης διετίας.

Τα εμπόδια

Πέραν των παραπάνω, όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά στελέχη της ομίλου, υπάρχει προβληματισμός στη διοίκηση για το γεγονός ότι, παρά τα επιτεύγματα της πρώτης δεκαετίας, η δραστηριότητα της Energean προσκρούει συνεχώς σε εμπόδια, όπως:

-Η αδράνεια ή η αδυναμία του Δημοσίου στην προώθηση σημαντικών επενδυτικών projects που θα έδιναν νέα ώθηση στην Καβάλα, την Ανατολική Μακεδονία και την χώρα, γενικότερα

o λόγος για τη μετατροπή της άδειας εκμετάλλευσης του σχεδόν εξαντλημένου κοιτάσματος της Νότιας Καβάλας σε άδεια αποθήκευσης φυσικού αερίου καθώς και για την αξιοποίηση της εδώ και 40 χρόνια ανενεργού παραχώρησης του Θρακικού Πελάγους, την οποία είχε συμφωνήσει η Energean με την Calfrac το 2011, σε μια εξέλιξη ματαιώθηκε έπειτα από βέτο των Ελληνικών Πετρελαίων που έχουν το 25% της αδρανούς παραχώρησης.

-Η προσφυγή των υπό κρατική διοίκηση Ελληνικών Πετρελαίων στα δικαστήρια κατά της διεξαγωγής σεισμικών ερευνών στον Κόλπο της Καβάλας, εξέλιξη που είχε ως αποτέλεσμα να μην ερευνηθούν ιδιαίτερα υποσχόμενες περιοχές, όπως ο Άθως.

-Η επιδίωξη του συνεταιρισμού των εργαζομένων να διατηρεί μετοχές χωρίς να εισφέρει σε μια ανώνυμη εταιρεία όπως η Kavala Oil και η αγωγή του κατά των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων για την αυτονόητη μετατροπή των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας σε κοινές. Και, μάλιστα, σε μία περίοδο κατά την οποία, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, παρά τη μεγάλη κρίση που επέφερε η πτώση των τιμών, ο όμιλος της Energeanόχι μόνο επενδύει συνεχώς για να διατηρήσει τον Πρίνο στη ζωή, όχι μόνο προστάτεψε τις αποδοχές και τα δικαιώματα των εργαζομένων υπογράφοντας σταθερά επιχειρησιακές συμβάσεις, αλλά και αυξάνει συνεχώς τον αριθμό των εργαζομένων στην Καβάλα. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις εγκαταστάσεις και τις υποδομές του ομίλου της Energean στην περιοχή απασχολούνται πλέον περισσότεροι από 400 εργαζόμενοι. 

Εξωστρέφεια
 
Σε επιχειρησιακό, πάντως, επίπεδο, πρώτη προτεραιότητα για την Energean Oil & Gas αποτελεί πλέον το project της ανάπτυξης των δύο κοιτασμάτων φυσικού αερίου Karish και Tanin που απέκτησε πρόσφατα η εταιρεία στο Ισραήλ. Η εξαγορά συνιστά την πρώτη ελληνική παρουσία στις μεγάλες ανακαλύψεις φυσικού αερίου που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της NAΜεσογείου.

Το γεγονός από μόνο του προσδίδει μεγάλη γεωπολιτική σημασία στην απόφαση του ομίλου να επενδύσει στην ανάπτυξη δύο κοιτασμάτων με δυναμικότητα πάνω από 2 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου και άνω των 20 εκατ. βαρελιών ελαφρού πετρελαίου, με προοπτική την έναρξη παραγωγής και πώλησης αερίου στην ισραηλινή αγορά στα τέλη του 2019 με αρχές του 2020. Για να φτάσουν τα δύο κοιτάσματα σε παραγωγή, θα χρειαστούν συνολικά 5 με 7 γεωτρήσεις, ενώ η Energean προσανατολίζεται να χρησιμοποιήσει ένα πλωτό σύστημα παραγωγής, αποθήκευσης και εκφόρτωσης, το λεγόμενο FPSOαντί εξέδρας, καθώς πρόκειται για τεχνική που κερδίζει έδαφος συνεχώς, αφού περιορίζει την χρήση χερσαίων εγκαταστάσεων και την περιβαλλοντική επιβάρυνση. 

Με δεδομένη και την έγκριση που έδωσε πρόσφατα το κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου στην συμφωνία για την έναρξη έρευνας για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων σε δύο θαλάσσια οικόπεδα στην Αδριατική, το βάρος των σχεδιασμών της Energean μεταφέρεται όλο και περισσότερο στο εξωτερικό. Άλλωστε, οι σχεδιασμοί της εταιρείας περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή ερευνητικής γεώτρησης και στο χερσαίο οικόπεδο West Kom Ombo της Αιγύπτου κατά το προσεχές διάστημα.

Posted On Πέμπτη, 05 Ιανουαρίου 2017 19:57 Γράφτηκε από τον

Την ώρα που ακόμα είναι υπό αίρεση η έκδοση της άδειας λειτουργίας της νέας εργολαβικής εταιρείας με την επωνυμία "Λιπάσματα Νέας Καρβάλης ΑΕ" -έκδοση η οποία θα φέρει την υπογραφή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Καβάλας Χρήστου Παϊτοτσού, που καλείται να αποφασίσει αν έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά-, μια απόφαση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) -η οποία ελήφθη την Τρίτη 3 Ιανουαρίου και είναι πλέον εις γνώση τόσο του διοικητή του νέου Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) όσο και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας Ανδρέα Νεφελούδη- θέτει σε νέες διαστάσεις το ζήτημα της διαδοχής της ELFE AE (της "μητρικής εταιρείας", η οποία είναι και η ιδιοκτήτρια του εργοστασίου της ΒΦΛ) από τις 4, πλέον, εργολαβικές εταιρείες (PFIC LTD, ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ, CENTROFARO, "Λιπάσματα Νέας Καρβάλης ΑΕ").

Ως γνωστόν, οι 180 απολυμένοι που παραμένουν έξω από την πύλη του εργοστασίου ισχυρίζονται από την πρώτη στιγμή ότι οι 4 αυτές εταιρείες αποτελούν "δημιουργήματα" της ELFE ΑΕ με σκοπό την μεταβίβαση των δραστηριοτήτων της, ενώ κατά καιρούς οι διοικήσεις των PFIC LTD, ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ και CENTROFARO (μιας και η "Λιπάσματα Νέας Καρβάλης ΑΕ" είναι πιο καινούρια) έχουν δηλώσει ότι ουδεμία σχέση έχουν με την ELFE ΑΕ πέραν της απλής εκμίσθωσης των μονάδων του εργοστασίου (και των εργαζόμενών τους).

Η απόφαση, όμως, του ΚΕΑΟ δίνει μια εντελώς διαφορετική διάσταση, καθώς αποτελεί ίσως την πρώτη επίσημη απόδειξη ότι οι εργολαβικές εταιρείες αποτελούν τους "διαδόχους" της ELFE ΑΕ!

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα μια έρευνα για να διαπιστωθεί αν οι ασφαλιστικές εισφορές της ELFE AE (που αγγίζουν τα 3,2 εκατομμύρια €) θα πρέπει να μεταφερθούν στις εργολαβικές εταιρείες (ως συνυπεύθυνες με την ELFE) ή όχι. Η απόφαση του ΚΕΑΟ είναι θετική, με το σκεπτικό ότι η ELFE και οι 4 εργολαβικές εταιρείες "έχουν την ίδια δραστηριότητα, λειτουργούν στον ίδιο εργασιακό χώρο (έδρα και παραρτήματα) και απασχολούν κατά περιόδους κοινό προσωπικό"

Και η απόφαση συνεχίζεται λέγοντας "Συνεπώς οι επιχειρήσεις αυτές φαίνεται ότι υπηρετούν τα ίδια επιχειρηματικά συμφέροντα, και για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση οι προϋποθέσεις συνυπευθυνότητας που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 732/20-11-1995 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους"

Με άλλα λόγια, το ΚΕΑΟ θεωρεί ότι οι 4 εργολαβικές εταιρείες είναι συνυπεύθυνες για τις ασφαλιστικές οφειλές της ELFE ΑΕ, οι οποίες και θα πρέπει να μεταφερθούν στις εν λόγω επιχειρήσεις!

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την σχετική απόφαση

Posted On Πέμπτη, 05 Ιανουαρίου 2017 08:03 Γράφτηκε από τον

Η Energean Oil & Gas είχε την χαρά και την τιμή να υποδεχθεί και ξεναγήσει στις εγκαταστάσεις της στον Πρίνο και τη Νέα Καρβάλη καθώς και στα κεντρικά γραφεία της Αθήνας αντιπροσωπεία της Εταιρείας Υδρογονανθράκων της Κύπρου, έπειτα από σχετικό αίτημα της κυπριακής  εταιρείας.

Την κυπριακή αντιπροσωπεία υποδέχθηκαν στα γραφεία της Energean ο Διευθυντής Έρευνας Τζέιμς Ευσταθίου, ο Μηχανικός Σχεδίων Βασίλης Ζένιος και ο Τεχνικός Σύμβουλος της Energean Oil & Gas Δρ. Κωνσταντίνος Νικολάου, οι οποίοι, μαζί με τα μέλη του Τεχνικού Τμήματος και της ομάδας Γεωλογίας και Γεωφυσικής της εταιρείας, ενημέρωσαν για τα επιχειρηματικά σχέδια της Energean που βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο εντός της χώρας όσο και στο εξωτερικό. Μεταξύ, δε, των δύο πλευρών υπήρξε εκτενής συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας  για θέματα του τομέα έρευνας και ανάπτυξης υδρογονανθράκων.

Επιπλέον, η κυπριακή αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το εργοστάσιο επεξεργασίας «Σίγμα» στη Νέα Καρβάλη της Καβάλας όπου, αφού έλαβε την απαραίτητη εκπαίδευση από τον Εργοδηγό Ασφαλείας Παναγιώτη Δέλκο, ενημερώθηκε για την ιστορία και την λειτουργία των εγκαταστάσεων και ξεναγήθηκε στη μονάδα από τον Διευθυντή Εγκαταστάσεων Κώστα Ιωαννίδη, τον Διευθυντή Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Βασίλη Τσέτογλου καθώς και από τον Επόπτη Παραγωγής Χερσαίων Εγκαταστάσεων Σάββα Δημητριάδη.

Η επίσκεψη της κυπριακής αντιπροσωπείας ολοκληρώθηκε με την ξενάγηση στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις της Energean Oil & Gas. Τα στελέχη της ΕΥΚ ξεναγήθηκαν στις εξέδρες παραγωγής «Alpha» και επεξεργασίας «Δέλτα» από τον Διευθυντή Εγκαταστάσεων Κώστα Ιωαννίδη και τον Επόπτη Παραγωγής Θαλασσίων Εγκαταστάσεων Απόστολο Παπαδόπουλο, ενώ μετέβησαν και στο γεωτρύπανο «Energean Force» το οποίο εκτελεί το εν εξελίξει γεωτρητικό πρόγραμμα της εταιρείας. Αφού έλαβαν την απαραίτητη εκπαίδευση από τον Υπεύθυνο Ασφαλείας Νίκο Στρόλιο και τον Διευθυντή Θαλασσίων Εγκαταστάσεων Dave Madelaine, ξεναγήθηκαν από τον Επικεφαλής Μηχανικό Γεωτρήσεων Παύλο Αφέντρα στο γεωτρύπανο «Energean Force», όπου και γευμάτισαν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Εκ μέρους της Energean Oil & Gas, ο Δημήτρης Γόντικας, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της θυγατρικής Kavala Oil δήλωσε τα εξής:

«Είναι περιττό να αναφερθούμε στους αδελφικούς δεσμούς της Ελλάδας με την Κύπρο, ωστόσο υπάρχει ένα ακόμη κοινό σημείο ανάμεσα στην ΕΥΚ και την Energean: όπως η κυπριακή εταιρεία έχει πρωτοπορήσει στο άνοιγμα του τομέα υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ. Μεσογείου, έτσι και η Energean είναι πρωτοπόρος στην ανάπτυξη των ελληνικών υδρογονανθράκων, με την μοναδική παραγωγή του Πρίνου, την ανάπτυξη του βεβαιωμένου κοιτάσματος του Κατακόλου και την ερευνητική δραστηριότητα στα Ιωάννινα, ενώ δίνει πλέον μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη των κοιτασμάτων φυσικού αερίου Karish και Tanin στην θαλάσσια περιοχή του Ισραήλ, πολύ κοντά στο κοίτασμα Αφροδίτη και τα υπό έρευνα οικόπεδα της κυπριακής ΑΟΖ. Είχαμε, λοιπόν, την ευκαιρία να συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα, αλλά και να βιώσουν από κοντά οι Κύπριοι συνάδελφοι την εμπειρία της λειτουργίας μιας πετρελαιοπαραγωγού εγκατάστασης στη Μεσόγειο, σε μια περιοχή που απαιτεί την τήρηση των υψηλότερων προδιαγραφών ασφαλείας και τον απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, την τουριστική δραστηριότητα και την καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας, Μηχανικός Έργων Δρ. Νικόλας Δρουσιώτης ανέφερε τα εξής:

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Energean για την ευκαιρία που μας έδωσε να συζητήσουμε τις εξελίξεις  της βιομηχανίας των υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και για  την φιλοξενία στις εγκαταστάσεις της. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα θέλαμε να εκφράσουμε στον κ. Δημήτρη Γόντικα, στον κο. Κώστα Ιωαννίδη και στον συνάδελφο Δρα. Κωνσταντίνο Νικολάου για τη συμβολή του στην πραγματοποίηση αυτής της επίσκεψης και, βεβαίως, σε όλα τα στελέχη της Energean για τη συνεργασία τους και τον χρόνο που αφιέρωσαν. Ήταν πραγματικά χρήσιμο για εμάς να εξοικειωθούμε με τη λειτουργία ενός τέτοιου βιομηχανικού συγκροτήματος, ενόψει της ανάπτυξης της παραγωγικής δραστηριότητας στην Κύπρο. Αναμένουμε πλέον την επίσκεψη αντιπροσωπείας της Energean στην Λευκωσία για να ανταποδώσουμε τη φιλοξενία».

Σημειώνεται ότι, πέραν του κ. Δρουσιώτη, την αντιπροσωπεία της ΕΥΚ αποτέλεσαν ο Γεωφυσικός Ευθύμιος Ευθυμίου και οι Μηχανικοί Έργων Ειρήνη Ελευθερίου και Νικόδημος Νικοδήμου.

Posted On Τρίτη, 03 Ιανουαρίου 2017 17:55 Γράφτηκε από τον

Λίγες ημέρες προτού μας αφήσει το 2016 "γεννήθηκε" μια νέα επιχείρηση εντός του κόλπου της πρώην Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων -στο πλαίσιο μιας τακτικής που έχει, κατά πως φαίνεται, υιοθετηθεί από την ELFE ΑΕ, την κύρια ιδιοκτήτρια της βιομηχανίας. Η νέα αυτή επιχείρηση ονομάζεται "Λιπάσματα Νέας Καρβάλης ΑΕ", και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα αναλάβει έργα που μέχρι τώρα εκτελούσε η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ (άλλωστε ήδη χτες εργαζόμενοι της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ κλήθηκαν να υπογράψουν συμβάσεις με την νέα αυτή εταιρεία, ενώ οι εκπρόσωποί τους δηλώνουν στα τοπικά ΜΜΕ ότι η όλη διαδικασία είναι "φυσιολογική και απαραίτητη").

Τα περίεργα με αυτήν την νέα εταιρεία ξεκινάνε από την ανακοίνωση ίδρυσής της, η οποία έγινε στις 19 Δεκεμβρίου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 140900001000) και σχετίζονται όχι μόνο με την δραστηριότητά της αλλά...και την ίδια την έδρα της!

Αναλυτικότερα:

Έδρα σε ένα...σοκάκι!

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση ίδρυσής της, η έδρα της "Λιπάσματα Νέας Καρβάλης ΑΕ" βρίσκεται στην οδό Παπαφλέσσα 9, στην Καλλιθέα Αττικής.

Μόνο που, σύμφωνα με το Google Maps, αφενός η οδός Παπαφλέσσα πρόκειται...για ένα απλό, στενό σοκάκι (και μάλιστα με κυκλοφορία διπλής κατευθύνσεως, από αυτά που συναντάμε στις συνοικίες της Καβάλας), αφετέρου δε η διεύθυνση "Παπαφλέσσα 9" αντιστοιχεί σε μια πολυκατοικία που, εκ πρώτης όψεως, δεν μπορεί με τίποτα να ταυτιστεί με ένα κτίριο στο οποίο στεγάζονται γραφεία επιχείρησης!

Lipasmata 1   Lipasmata 2
     
Η οδός Παπαφλέσσα στην Καλλιθέα


 

Lipasmata 3   Lipasmata 35
     
Κάτοψη της οδού Παπαφλέσσα, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες οδούς της περιοχής. Με τον πράσινο κύκλο τονίζεται η πλησιέστερη μεγάλη οδική αρτηρία, η Λεωφόρος Συγγρού

 

Lipasmata 4

Το κτίριο στην οδό Παπαφλέσσα 9

Βέβαια, για να λέμε την αλήθεια, οι εικόνες που έχουν αναρτηθεί στο Google Maps για την συγκεκριμένη οδό προέρχονται από το 2014, οπότε δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν στο μεσοδιάστημα υπήρξε κάποια δραστική αλλαγή στην εν λόγω πολυκατοικία. Ωστόσο και αυτές ακόμα οι εικόνες είναι ενδεικτικές του όλου σκηνικού.

Εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο... 24.000 € και ΔΣ από...την Κύπρο!

Το δεύτερο στοιχείο που προβληματίζει στην ανακοίνωση ίδρυσης της επιχείρησης είναι το μετοχικό κεφάλαιό της, το οποίο ανέρχεται σε...24.000 € (1000 μετοχές των 24 € έκαστη), ενώ άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι το τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης απαρτίζεται από 3 υπηκόους και μόνιμους κατοίκους Κύπρου -άπαντες προερχόμενους από την Πάφο-, οι οποίοι δηλώνουν ως διεύθυνση φορολογικού εκπροσώπου στην Ελλάδα την Κωλέττη 8Α στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής. Από τα στοιχεία που αναγράφονται στην ίδρυση της επιχείρησης, φαίνεται ότι οι 2 εξ αυτών είναι υιοί του τρίτου.

Αντικείμενο εργασίας

Ένα ακόμα στοιχείο που αξίζει να αναφερθεί είναι αυτό των σκοπών της επιχείρησης, οι οποίοι -σύμφωνα με την ανακοίνωση ίδρυσης- είναι 35!

Οι πιο βασικοί εξ αυτών σχετίζονται με την ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων αναμίξεως και συσκευασίας πάσης, την παράγωγη και επεξεργασία χημικών προϊόντων και την εμπορία πρώτων υλών και χημικών προϊόντων επεξεργασμένων ή όχι, καθώς και την παραγωγή και εμπορία κάθε είδους χημικών λιπασμάτων και οποιωνδήποτε άλλων προϊόντων παρόμοιας ή διαφορετικής φύσης χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό.

Ειδικότερα, τονίζεται ότι στόχος της νέας επιχείρησης είναι:

(α) η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση εργοστασίων φωσφοροθεϊκής αμμωνίας και
(β) η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση εργοστασίου αζωτοφωσφωρικών λιπασμάτων και συναφών χημικών προϊόντων δια της αξιοποιήσεως υποπροϊόντων ή παραπροϊόντων του εργοστασίου και η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδας, παραγωγής θειικού οξέως εκ πυριτίου και ετέρας μονάδος φωσφορικού οξέος.

Από τους υπόλοιπους σκοπούς, πάντως, ξεχωρίζουν έντονα ορισμένοι που υπάρχουν μεν στην αρχική πράξη ίδρυσης της ELFE ΑΒΕΕ (όπως αυτή έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα echamber του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά) ωστόσο είτε επεκτείνονται είτε δέχονται νέες προσθήκες

Πιο συγκεκριμένα, στην αρχική πράξη ίδρυσης της ELFE ΑΒΕΕ αναγράφονται:

- Η παραγωγή και εμπορία (μεταφορά, διανομή) ηλεκτρικής ενέργειας.
- Η αποθήκευση και εμπορία υγροποιημένου φυσικού αερίου.
- Η αποθήκευση και εμπορία άνθρακα, υγρών καυσίμων και παραγώγων αυτών.

Στην πράξη ίδρυσης της "Λιπάσματα Νέας Καρβάλης ΑΕ" αναγράφονται (μεταξύ άλλων):

- Η παραγωγή και εμπορία (μεταφορά, διανομή) ηλεκτρικής ενέργειας
- Η αποθήκευση και εμπορία φυσικού αερίου κάθε μορφής.
- Η εμπορική αντιπροσωπεία φυσικού αερίου.
- Το χονδρικό εμπόριο φυσικού αερίου υγροποιημένου ή σε αεριώδη κατάσταση.
- Η αποθήκευση και εμπορία άνθρακα, υγρών καυσίμων και παραγώγων αυτών
- Η παραγωγή, εισαγωγή, διάθεση και εμπορία βιοκαυσίμων (βιοντίζελ και βιοαιθανόλης)
- Η ίδρυση ιδιωτικών αποθηκών αποταμιεύσεως εμπορευμάτων κατά τον τελωνειακό κώδικα
- Η ίδρυση και εκμετάλλευση αποθηκών εμπορευμάτων για την εσωτερική αγορά.
- Η παραλαβή, διακίνηση και εμπορία Συνθετικής Αιθυλικής Αλκοόλης.

Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι όλοι οι σκοποί που καταγράφονται στην πράξη ίδρυσης (και στην πράξη τροποποίησης) της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ παραμένουν αυτούσιοι στην "Λιπάσματα Καρβάλης ΑΕ".

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση ίδρυσης της "Λιπάσματα Νέας Καρβάλης ΑΕ"

 

 

Posted On Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016 11:54 Γράφτηκε από τον

Πιστή στην φιλοσοφία της για την στήριξη της καθημερινότητας των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται, η Energean Oil & Gas υποστηρίζει τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων την Θάσο και την κοινότητα της Νέας Καρβάλης Καβάλας.

Συγκεκριμένα στην πανέμορφη αλλά και πληγείσα από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού Θάσο, σε πολύ μικρή απόσταση από την οποία λειτουργούν οι μοναδικές στην Ελλάδα εξέδρες παραγωγής και επεξεργασίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, η Energean χορήγησε τη διοργάνωση «Το Νησί του Άη Βασίλη», η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Θάσου (ΔΗΚΕΘ) και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θάσου. Το Νησί του Άη Βασίλη δημιουργήθηκε στο Καλογερικό του Λιμένα Θάσου, άνοιξε τις πύλες του την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου και θα παραμείνει σε λειτουργία έως και την Πρωτοχρονιά, φιλοξενώντας πάνω από τριάντα διαφορετικές δράσεις, όπως Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής, δώρα από τον Άη Βασίλη, ατελιέ face painting, ατελιέ της Ζωγραφικής, αναγνώσεις παραμυθιών, παιχνίδια για παιδιά κλπ. Στη διάρκεια της διοργάνωσης, θα δοθούν παραστάσεις από χορωδίες και θεατρικές ομάδες του νησιού καθώς και κουκλοθέατρου, ενώ θα εξελιχθούν και φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες.

Επιπλέον, την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου, προπαραμονή των Χριστουγέννων ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Energean στην Ελλάδα Άγγελος Μαστραντώνης παραδίδει στην ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Γρηγορίου Καρβάλης, περιοχής στην οποία λειτουργούν οι χερσαίες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης πετρελαίου της εταιρείας, επιταγή για την κάλυψη του γιορτινού γεύματος σε δεκαπέντε οικογένειες της κοινότητας, οι οποίες πλήττονται από την οικονομική κρίση.

Ο Δήμαρχος Θάσου Κώστας Χατζηεμμανουήλ, ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ Βασίλης Βασιλούδης και ο Πατήρ Αλέξιος, εφημέριος της ενορίας Αγίου Γρηγορίου, ευχαρίστησαν την εταιρεία για την προσφορά της, ενώ εκ μέρους της Energean Oil & Gas, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Καβάλα Oil Δημήτρης Γόντικας δήλωσε τα εξής:

«Η δράση της εταιρείας μας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ζωής τοπικών κοινωνιών όπως η Θάσος και η Νέα Καρβάλη και, επακόλουθα, στην επιχειρηματική μας κουλτούρα είναι αυτονόητη η συνεχής και συνεπής συνδρομή προς αυτές. Το Νησί του Άη Βασίλη ενισχύει ακόμη περισσότερο την τουριστική φυσιογνωμία της Θάσου, που αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, ενώ φιλοδοξεί να αναδείξει και να καθιερώσει μία νέα πολιτισμική πτυχή της νήσου. Η δε υποστήριξη των συμπολιτών μας στην Νέα Καρβάλη συνιστά ένα κοινωνικό μέρισμα προς ένα σύνολο το οποίο υποδέχεται, στηρίζει και συμπορεύεται εδώ και τριανταπέντε χρόνια με μια κορυφαία βιομηχανική δραστηριότητα που προσφέρει θέσεις εργασίας και εισόδημα για την περιοχή»

Posted On Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016 21:12 Γράφτηκε από τον

Την ώρα που οι 3 εργολαβικές εταιρείες στις οποίες έχει παραχωρηθεί το σύνολο των εγκαταστάσεων της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων (Centrofaro, ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ και PFIc) επιδιώκουν να ενημερώσουν το Καβαλιώτικο κοινό για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος και να δώσουν την δυνατότητα στους συμπολίτες να κάνουν δωρεάν σπιρομετρήσεις (εξετάσεις για το κατά πόσο ο αέρας που υπάρχει στους πνεύμονες έχει ανεμπόδιστη ροή),

οι απολυμένοι της βιομηχανίας καταγγέλλουν για μια ακόμα φορά προσπάθειες λογοκρισίας του αγώνα τους -επισυνάπτοντας, μάλιστα, και το κατάλληλο φωτογραφικό υλικό.

Πιο συγκεκριμένα,

- προ ημερών οι απολυμένοι ανάρτησαν ένα πανό με μηνύματα εναντίον του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη στα κάγκελα πάνω από το πάρκο Φαλήρου -σε ένα σημείο πολύ γνωστό για τις αναρτήσεις πανό για την προβολή εκδηλώσεων, ακόμα και αυτών που διοργανώνει ο δήμος Καβάλας. Το πανό αυτό παρέμενε αναρτημένο ως και το βράδυ της Κυριακής, ωστόσο σήμερα το πρωί...εξαφανίστηκε!

Katevasmeno Pano

Το γεγονός αυτό έγινε γνωστό μέσα από την παρακάτω καταγγελία των απολυμένων της βιομηχανίας:

Εν νυκτί , ως πάγια τακτική , το σύστημα ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗ ξήλωσε το πανό των Απολυμένων της ΒΦΛ ( Λιπάσματα Καβάλας ) που βρισκόταν σε κομβικό σημείο της πόλης . Το πανό που ανέφερε το πρόβλημα των Απολυμένων και παράλληλα ευχόταν καλές γιορτές στην τοπική κοινωνία , εξαφανίστηκε . Τόσο πολύ ενοχλούνται λοιπόν ; Τόσο πολύ δεν θέλουν να αναφέρεται το όνομα ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ; Τόσο ενοχλημένοι είναι από την έντονη παρουσία και δράση μας εντός της πόλης!

Τέτοιου είδους δολιοφθορές , άμεσες ή προβοκατόρικα έμμεσες είναι συνήθης τους τακτική . Μηνύσεις για εμπρησμούς , βανδαλισμούς , παράνομη βία , αόριστες καταγγελίες για δολιοφθορές .Αυτά μας καταλογίζουν εδώ και επτά μήνες που διεκδικούμε τα αυτονόητα και πασχίζουν να μας εξοντώσουν .

- Λίγες ημέρες νωρίτερα, πάντως, οι Centrofaro, ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ και PFIc συμμετείχαν ενεργά σε εκδήλωση που διοργανώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον πεζόδρομο της Μεγάλου Αλεξάνδρου από τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Καβάλας. Στην εκδήλωση αυτή το ιατρικό προσωπικό των 3 εταιρειών έδωσε την δυνατότητα σε συμπολίτες να ελέγξουν τις επιπτώσεις που έχει υποστεί ο οργανισμός τους από το κάπνισμα (μέσω σπιρομετρήσεων), ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι πέραν πολλών μελών του Επιμελητηρίου και της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Καβάλας, το παρόν έδωσαν τόσο ο αντιπεριφερειάρχης Θόδωρος Μαρκόπουλος όσο και ο διοικητής του Νοσοκομείου Καβάλας Τάσος Καρασαββόγλου.

Και το ερώτημά μας είναι το εξής: Πολύ καλά έκαναν και έδωσαν το παρόν οι προαναφερθέντες στην εν λόγω εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Καβάλα. Άραγε, όμως, πήγαν ποτέ τους οι προαναφερθέντες για να δουν από κοντά τους απολυμένους (οι οποίοι, εξ όσων θυμόμαστε, προέρχονται και αυτοί από την Καβάλα);

Posted On Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016 17:52 Γράφτηκε από τον

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe Network-Hellas, σας ενημερώνει ότι μετά το πετυχημένο πέρασμα από την Πελοπόννησο, το 1ο Roadshow Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας StartingUP έρχεται στην Μακεδονία και την Καβάλα.

Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου στις 18:30 στο Επιμελητήριο Καβάλας, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών (ΕΣΥΝΕ) σε συνεργασία με το Επιμελητήριο – Enterprise Europe Network, παρουσιάζει τα χρηματοδοτικά εργαλεία που περιλαμβάνονται στο νέο Αναπτυξιακό Πακέτο Γιούνκερ για την ενίσχυση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί ανοιχτός διάλογος μεταξύ εκπροσώπων του Ελληνικού Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών (ΕΣΥΝΕ), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Επιμελητηρίου Καβάλας και του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με θέμα το: Πώς η Καινοτομία μπορεί να ενισχύσει την Τοπική Επιχειρηματικότητα.

Η εκδήλωση διοργανώνεται με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και της νέας μηχανής αναζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες, FindUP.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο startingup.eu/roadshow

Πληροφορίες για την εκδήλωση:
Πότε: Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 – 18:30
Που: Επιμελητήριο Καβάλας (Ομονοίας 50, Καβάλα)
Website: Startingup.eu
Τηλέφωνο: 211 40989884
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Περισσότερες πληροφορίες: Επιμελητήριο Καβάλας – Enterprise Europe Network τηλ. επικοινωνίας κα Σούζη Μαυρομμάτη τηλ. 2510 222212 (εσωτ. 4), ιστοσελίδα www.kcci.gr .

Το υπόλοιπο πρόγραμμα για την περιφέρεια ΑΜΘ έχει ως εξής:

Ξάνθη - Τρίτη 13 Δεκεμβρίου στο Επιμελητήριο Ξάνθης (17:30)
Κομοτηνή - Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης (17:30)
Αλεξανδρούπολη - Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου στο Επιμελητήριο Έβρου (17:30)

Posted On Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016 20:22 Γράφτηκε από τον
Σελίδα 1 από 22

16114682 10210200379559111 1431936449427511636 N

Kreka

Odeio

Vitrokosmos

 

Hellasnet

1174612 371849632918150 1744395463 N

Card Dj Curves 1

Ελάτε στην παρέα μαςDhmh

Lemonidis

Kokoriko

Logo

Το Kavala-Portal αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για την καθημερινή σας ενημέρωση για όλα τα νέα στο νομό Καβάλας. Όλα τα κείμενα και οι φωτογραφίες αυτού του ιστότοπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του "Kavala-Portal.gr". Μπορείτε να χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε υλικό εφόσον αναφέρετε ως πηγή το "www.kavala-portal.gr".