Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017
Χρήσιμες Πληροφορίες

Χρήσιμες Πληροφορίες (107)

Το ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

που υλοποιεί η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

 

Τις Γυναίκες, που είναι μητέρες βρεφών και νηπίων και επιθυμούν να εγγράψουν ΔΩΡΕΑΝ τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας, ώστε να διευκολυνθούν να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, να προβούν στην υποβολή αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και άτομα (γυναίκες και άνδρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους καθώς και άτομα που βρίσκονται σε χηρεία.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).

 

Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ 24/05/2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 09/06/2017 ώρα 24:00 ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr, paidikoi@eetaa.gr ΚΑΙ Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ, ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ, ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ  24/05/2017- 09/06/2017.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 1. Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) σε ισχύ ή μετάφρασή του αν δεν είναι με λατινική γραφή.

Για αλλοδαπές τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε. απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής, καθώς και αίτηση ανανέωσής της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία της Πρόσκλησης (23/05/2017).
 • Σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής της δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο επίσημο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την οικογενειακή κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση εάν δεν είναι στην ελληνική γλώσσα.
 • Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται και η προσκόμισή του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα για το φορολογικό έτος 2016 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2016 έως 31/12/2016) και των δύο μερών.
 • Σε περίπτωση ανύπαντρης μητέρας (μονογονεϊκή οικογένεια), απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν το παιδί δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της αιτούσας.
 • Σε περίπτωση που η/ο ενδιαφερόμενη/νος είναι χήρα/χήρος, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν η χηρεία δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 • Σε περίπτωση διάζευξης απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου (από Μητρόπολη για θρησκευτικό γάμο ή από Δήμο για πολιτικό γάμο), εάν η διάζευξη δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου, καθώς και έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. (Μ1). Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.
 • Σε περίπτωση ανάδοχης μητέρας, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου.
 • Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος άνδρας έχει την επιμέλεια των παιδιών του, απαιτείται και δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας.
 1. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το φορολογικό έτος 2016 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2016 έως 31/12/2016). Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες, που έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€.

Για τον υπολογισμό του δηλωθέντος εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ετήσιο εισόδημα, όπως αναγράφεται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα). Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.

 
   


Από το συνολικό ετήσιο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη, το επίδομα μητρότητας από τον ΟΑΕΔ, το επίδομα μητρότητας του ΙΚΑ, τα πάσης φύσεως αφορολόγητα επιδόματα αναπηρίας (πχ τυφλότητας κλπ) και η αποζημίωση απόλυσης. Τα παραπάνω ποσά αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα μόνο στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί και εμφανίζονται στα αντίστοιχα πεδία της φορολογικής δήλωσης Για τα ανωτέρω και προκειμένου να μην υπολογιστούν, θα πρέπει να προσκομιστούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων.

Επίσης, δεν λαμβάνεται υπόψη το Επίδομα Ανεργίας, για το οποίο δεν απαιτείται αντίστοιχη βεβαίωση, καθώς εγγράφεται σε ξεχωριστό πεδίο στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου.

 

Δεδομένου ότι οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους και ως εκ τούτου εκδίδεται κοινό εκκαθαριστικό σημείωμα (εκτός των περιπτώσεων που προβλέπει ο νόμος την υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης, ήτοι λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή όταν ο ένας από τους δύο είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή όταν ο ένας από τους δύο έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση), οι έγγαμες μητέρες που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και προσκομίζουν ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα, θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά και την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του συζύγου τους. Εάν όμως η μητέρα εμπίπτει στις περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει την υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, τότε μαζί με το εκκαθαριστικό της σημείωμα θα πρέπει να προσκομίσει και το αντίστοιχο δικαιολογητικό που επιτρέπει την κατάθεση της χωριστής φορολογικής δήλωσης.

Αντί «συζύγων» ανάλογη εφαρμογή γίνεται και για άτομα που έχουν συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης και υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν. 3719/2008 ή Ν. 4356/2015.

Σημειώνεται ότι για τα στοιχεία εργασίας, ανεργίας κ.λπ. η Ε.Ε.Τ.Α.Α. δύναται να συνεργαστεί με άλλους φορείς του Δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα προκειμένου να αντλήσει στοιχεία των ωφελούμενων τηρώντας τις απαιτήσεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

Δικαιολογητικά απασχόλησης

 1. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:

Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της πρόσκλησης (23/05/2017) και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στην θέση εξαρτημένης εργασίας, που η ενδιαφερόμενη κατέχει.

Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή πρόσφατο αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4 ή αντίγραφο ισχύουσας σύμβασης, όπου θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η διάρκεια και το είδος της σύμβασης.

 1. Εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται με εργόσημο (περιστασιακή απασχόληση), απαιτείται :
 • Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης) και το είδος απασχόλησης ΚΑΙ
 • Εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα του τελευταίου 12μηνου, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον δύο (2) μηνών)
 • Σε περίπτωση αυτασφάλισης, 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών.
 1. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτούνται:
 • Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ΚΑΙ
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα ή περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
 1. Σε περιπτώσεις συμμετοχής σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή I.K.E. ή Ε.Π.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 • Το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του.
 • Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα ή περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος.
 • Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα ότι είναι ασφαλισμένη/ος.
 • Ειδικότερα σε περίπτωση εταίρου Ι.Κ.Ε., Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του Διαχειριστή της εταιρείας ΙΚΕ ότι η/ο ενδιαφερόμενη/ος απασχολείται στην επιχείρηση.
 1. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:
 • Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ασφαλιστικό φορέα ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη/ος ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές.

Δικαιολογητικά Ανεργίας

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη/άνεργος, απαιτούνται:

 • Δελτίο ανεργίας ΟΕΑΔ σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο στο οποίο να βεβαιώνεται η ανεργία

Σε περίπτωση που η αιτούσα έχει σύζυγο ή σύντροφο (σύμφωνο συμβίωσης) άνεργο, απαιτείται Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ.

Δικαιολογητικά αναπηρίας

Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος,

 • με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας εν ισχύ (βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο,με την χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας),

-          με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της, απαιτείται Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας εν ισχύ (βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με την χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  : ΛΟΓΩ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ, ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ) ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ.

Posted On Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017 08:58 Γράφτηκε από τον

Οι επαγγελματίες που επιθυμούν να αναπτύξουν ομπρέλες-ξαπλώστρες εντός παραλίας παρακαλούνται να υποβάλουν σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπ’ αριθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/Β/2017) ΚΥΑ αίτηση συνοδευόμενη από απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος του χώρου στο Δήμο Καβάλας (Τμ. Εσόδων & Περιουσίας Γρ. 3).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και την Τρίτη 30/5/2017 κατά τις εργάσιμες ώρες.

Posted On Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017 11:53 Γράφτηκε από τον

Με απόφαση που έλαβε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής ο υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής, θα εκτελεστούν στη γραμμή Κεραμωτής-Λιμένα 2 επιπλέον ακτοπλοϊκά δρομολόγια το Σάββατο και άλλα 2 την Κυριακή. Η σημασία της απόφασης αυτής έγκειται στο ότι οι ώρες εκτέλεσης των δρομολογίων είναι ακριβώς αυτές που είχαν ζητήσει πρόσφατα οι ΑΝΕΘ και ΝΕΚ -και για τις οποίες το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών γνωμοδότησε ότι εφόσον δεν είχε κατατεθεί αντίστοιχο αίτημα από την εταιρεία "Όσιος Δαυίδ" (του "Στέλιος Φιλιάγκος") δε θα έπρεπε να γίνει αποδεκτό το εν λόγω αίτημα.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα των δρομολογίων έχει ως εξής:

από Λιμένα Θάσου προς Κεραμωτή στις 20:30
από Κεραμωτή προς Λιμένα Θάσου στις 21:30

Αξίζει να αναφερθεί ότι η απόφαση Κουρουμπλή συμπεριελάμβανε και την Παρασκευή 12 Μαΐου, ωστόσο λόγω καθυστερημένης ενημέρωσης δεν κατέστη δυνατό να προγραμματιστούν τα δρομολόγια.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό ποιες εταιρείες θα εκτελέσουν τα δρομολόγια και με ποια σειρά.

Posted On Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017 20:13 Γράφτηκε από τον

Η ΔΕΔΔΗΕ Περιοχής Καβάλας σας ενημερώνει: Λόγω εκτέλεσης απαραίτητων τεχνικών εργασίων θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στις 11/5/2017 ημέρα Πέμπτη στα παρακάτω Τμήματα και Περιοχές της Νήσου Θάσου.

A. Από 07.00 έως 08.00 ΟΛΑ ΤΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ.
Β. Από 07.00 έως 11.00 ΑΠΟ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ ΚΟΡΔΕΛΗ ΜΕΧΡΙ ΤΡΥΠΗΤΗ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ.
Γ. Από 07.00 έως 08.30 Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης που αναφέρεται πιο πάνω. Γι” αυτό το λόγο οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφάλειας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Posted On Τρίτη, 09 Μαΐου 2017 14:59 Γράφτηκε από τον

Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, απαγορεύεται η αλιεία με κάθε αλιευτικό εργαλείο από 1η έως 31η Μαΐου 2017, στα νότια παράλια της νήσου Θάσου.

Η απόφαση απαγόρευσης εκδόθηκε κατόπιν της ανάγκης λήψης πρόσθετων εθνικών μέτρων, που θα ισχύουν για το έτος 2017 για την προστασία νεαρών ατόμων μπακαλιάρου (Merluccius merluccius, Μερλούκιος ο γνήσιος), σε περιοχή του θρακικού πελάγους, όπου έχει εντοπιστεί νηπιοτροφείο του είδους και στο πλαίσιο συμμόρφωσης με ενωσιακές υποχρεώσεις.

Η περιοχή απαγόρευσης απεικονίζεται ενδεικτικά στο χάρτη που συνοδεύει την υ.α. και περιλαμβάνει τη θαλάσσια περιοχή που οριοθετείται: από δυτικά, ξεκινώντας από την ευθεία που ορίζεται από τα στίγματα Α και Α΄ και κατευθυνόμενοι περιμετρικά νοτίως της νήσου Θάσου και σε απόσταση 6 ν.μ. από την ακτογραμμή, έως την ευθεία μεταξύ των στιγμάτων Β και Β΄, στα ανατολικά.
Όπου: Α: 40,636347 ή 40ο 38΄10,8 Ν / 24,513459 ή 24ο 30΄48,5 Ε
Α΄: 40,691549 ή 40ο 41΄29,6 Ν / 24,404509 ή 24ο 24΄16,2 Ε
Β: 40,625510 ή 40ο 37΄31,8 Ν / 24,782801 ή 24ο 46΄56,1 Ε
Β΄: 40,570700 ή 40ο 34΄14,6 Ν / 24,891820 ή 24ο 53΄ 30,6 Ε

Για τους παραβάτες της απαγόρευσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 420/1970 (27 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1740/1987 (Α΄ 221) και την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 (70 Α΄) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2332/1995 (181 Α΄), και της απόφασης ΥπΑΑΤ αριθμ. 3866/78486/14.7.2015 ( ΦΕΚ 1587 Β΄/28.7.2015) “Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων του συστήμα- τος επιβολής μορίων για σοβαρές παραβάσεις στον τομέα της αλιείας’’.

Posted On Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017 16:59 Γράφτηκε από τον

Από την Διεύθυνση Δασών Ν. Καβάλας, ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθ. 7467/24-4-2017 απόφασή μας (ΑΔΑ: Ω7Η3ΟΡ1Υ-Η6Χ) τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 241/13-1-2017 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΤ3ΚΟΡ1Υ-ΡΩΘ),  με την οποία αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες της δημοτικής κοινότητας Καβάλας, του δήμου Καβάλας καθώς και των δημοτικών κοινοτήτων Ελευθερούπολης και Ν. Περάμου και των τοπικών κοινοτήτων Ελευθερών, Αγ. Ανδρέα και Ν. Ηρακλείτσας, του δήμου Παγγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ως προς το τμήμα που αναφέρονται οι προθεσμίες και οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων.

Κατόπιν τούτων, η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την 30η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και λήγει την 12η Ιουνίου 2017 ημέρα Δευτέρα. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στη αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 3η Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα.

Υπενθυμίζουμε ότι οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε..

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης που βρίσκεται στην έδρα της Υπηρεσίας μας (Κτίριο Δασικών Υπηρεσιών) στην οδό Τέρμα Αργυροκάστρου, Τ.Κ.65404, τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ., καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων και στο τηλέφωνο 2313309974.

Posted On Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017 16:15 Γράφτηκε από τον

Με απόφαση που υπέγραψε ο αστυνομικός διευθυντής Καβάλας Γιώργος Γκράνας, επιβάλλονται παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (λόγω της κατάρρευσης του τοίχου αντιστήριξης στις "Γλάστρες"):

1) απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Επ.Ο.Καβάλας-Ν.Περάμου, από Χ/Θ 7,500 μέχρι Χ/Θ 7,700,  στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την πόλη της Καβάλας, καθώς και την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών στο πεζοδρόμιο που εφάπτεται της οδού στο προαναφερόμενο τμήμα, μέχρι αποκαταστάσεως της ζημίας από τον υπεύθυνο εργολάβο και τον επανέλεγχο από τους αρμόδιους μηχανικούς της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας.

-Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εκ περιτροπής μέσω του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας.

Β. Την απαγόρευση διέλευσης των φορτηγών και λοιπών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, στην Επ.Ο.Καβάλας-Ν.Περάμου, από Χ/Θ 4,150 (δ/ση ΜΟΜΑ) μέχρι Χ/Θ 14,480 (Δ/ση Ν.Ηρακλείτσας-φωτεινοί σηματοδότες).

-Από την απαγόρευση αυτήν εξαιρούνται τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των Δ.Δ.Παληού και Ν.Ηρακλείτσας, τα οποία όμως θα κατευθύνονται στις εν λόγω περιοχές από τη δυτική πλευρά (μέσω της Ν.Ηρακλείτσας), ενώ σε καμία περίπτωση δε θα διέρχονται από το τμήμα του εδαφίου Α΄της εν λόγω παραγράφου.

2) Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση του έργου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους οδηγούς και πεζούς, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄) και τις υποδείξεις του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας.

-Επισημαίνεται ότι με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας να τοποθετηθούν προσωρινά, πέραν της προβλεπόμενης σήμανσης, φωτεινοί σηματοδότες στις Χ/Θ 7,500 7,700, προκειμένου να επιτρέπουν την εκ περιτροπή κίνηση των οχημάτων.

3) Σε περίπτωση περάτωσης των εργασιών η οδός να δοθεί στην κυκλοφορία μόνο μετά τον επανέλεγχο των αρμοδίων μηχανικών του Δήμου Καβάλας και τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας.

Posted On Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017 17:41 Γράφτηκε από τον

Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας του Μουσείου Καπνού του Δήμου Καβάλας για τις ημέρες του Πάσχα διαμορφώνεται ως εξής:

 • Μ. Παρασκευή: 12:00 - 15:30.
 • Μ. Σάββατο: 09:00-13:00
 • Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα θα παραμείνει κλειστό.

Από την Τρίτη 18 Απριλίου το νέο ωράριο λειτουργίας  του Δημοτικού Μουσείου Καπνού είναι το εξής:

Ημέρες και ώρες  λειτουργίας:

Χειμερινό ωράριο (Οκτώβριος – Μάιος)

Δευτέρα- Παρασκευή : 08:00-16:00

Σάββατο: 10:00- 14:00

Θερινό ωράριο (Ιούνιος- Σεπτέμβριος)

Δευτέρα- Παρασκευή : 08:00-16:00

Πέμπτη: 17:00-21:00

Σάββατο- Κυριακή : 10:00- 14:00

Posted On Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017 12:20 Γράφτηκε από τον

Για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης και κυκλοφορίας, που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων ωφελίμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου ως κατωτέρω :

1. Τη Μεγάλη Πέμπτη 13 Απριλίου 2017 για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 15:00 έως 22:00 και την Μ. Παρασκευή 14 Απριλίου 2017 για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 06:00 έως 16:00, θα ισχύουν οι απαγορεύσεις:

 • Στη Νέα Εθνική Οδό (Ν.Ε.Ο.) και στην Παλιά Εθνική Οδό (Π.Ε.Ο.) Αθηνών – Κορίνθου – Πατρών, από τα Διόδια Ελευσίνας μέχρι τα Διόδια Ρίου.
 • Στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, από τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) μέχρι τη διασταύρωση του Μπράλου, από τον κόμβο Λαμίας μέχρι τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας και από τη Λάρισα (Χ.Θ. 365+400) μέχρι την κάτω διάβαση περιοχής Σκοτίνας (Χ.Θ. 410+000).
 • Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, από την αερογέφυρα Θέρμης μέχρι το 34ο χλμ.
 • Στην Εθνική Οδό Σχηματαρίου – Χαλκίδας, από τη διασταύρωσή της με τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης μέχρι την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (Χ.Θ. 12+300).
 • Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης –Καβάλας από το 11ο χλμ (Χ.Θ. 11+340) μέχρι τη γέφυρα του Στρυμόνα (Χ.Θ. 97+650) .

2. Τη Δευτέρα 17 Απριλίου 2017 για το ρεύμα εισόδου και από ώρα 12:00 έως 22:00, θα ισχύουν οι απαγορεύσεις:

 • Στη Ν.Ε.Ο. και στην Π.Ε.Ο. Πατρών – Κορίνθου – Αθηνών, από τα Διόδια Ρίου μέχρι τα Διόδια Ελευσίνας.
 • Στη Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα, από την κάτω διάβαση περιοχής Σκοτίνας (Χ.Θ. 410+000) μέχρι τη Λάρισα (Χ.Θ. 365+400), από τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας μέχρι τον κόμβο Λαμίας και από τη διασταύρωση του Μπράλου μέχρι τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι).
 • Στην Εθνική Οδό Ν. Μουδανιών – Θεσσαλονίκης, από το 34ο χλμ. μέχρι την αερογέφυρα Θέρμης.
 • Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου, από την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (Χ.Θ. 12+300) μέχρι τη διασταύρωσή της με τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης.
 • Στην Εθνική Οδό Καβάλας- Θεσσαλονίκης από τη γέφυρα Στρυμόνα μέχρι το 11ο χλμ (Χ.Θ. 11+340) αυτής.

3. Την Τρίτη 18 Απριλίου 2017 για το ρεύμα εισόδου και από ώρα 11:00 έως 23:00,  θα ισχύουν απαγορεύσεις: 

 • Στη Ν.Ε.Ο. και στην Π.Ε.Ο. Πατρών – Κορίνθου – Αθηνών, από τα Διόδια Ρίου μέχρι τα Διόδια Ελευσίνας.
 • Στη Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα, από την κάτω διάβαση περιοχής Σκοτίνας (Χ.Θ. 410+000) μέχρι τη Λάρισα (Χ.Θ. 365+400), από τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας μέχρι τον κόμβο Λαμίας και από τη διασταύρωση του Μπράλου μέχρι τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι).

4. Την Κυριακή 16 Απριλίου 2017 δεν θα ισχύουν απαγορεύσεις.

5. Εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας:

 • Τα οχήματα που προσφέρουν οδική βοήθεια, σύμφωνα με ν. 3651/2008, τα φορτηγά αυτοκίνητα των ΕΛ.ΤΑ, τα φορτηγά αυτοκίνητα των εταιρειών διανομής τύπου, τα φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας (Φ.Δ.Χ.) και ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) που μεταφέρουν ζώντα ζώα, ευπαθή τρόφιμα όπως αυτά αναφέρονται στη διεθνή συμφωνία ΑΤΡ (άρθρο 3 του Κεφαλαίου ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης 50786/3319/2014 (Β΄ 2418), εφόσον το ποσοστό του φορτίου των παραπάνω προϊόντων που μεταφέρονται είναι τουλάχιστον το 10% του ωφέλιμου φορτίου.
 • Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς νερού (υδροφόρα) όταν αυτά κινούνται για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.
 • Τα φορτηγά οχήματα (ψυγεία) δημοσίας (Φ.Δ.Χ.) και ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) που μεταφέρουν νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα.
 • Τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης για αδρανοποίηση, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 1069/2009, εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας και συνοδεύονται από το προβλεπόμενο εμπορικό έγγραφο.
 • Τα φορτηγά σιλοφόρα οχήματα δημοσίας χρήσεως (Φ.Δ.Χ.) που μεταφέρουν έτοιμο σκυρόδεμα, στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Πατρών από τα διόδια Ρίου έως το Δρέπανο, στο ρεύμα προς Αθήνα.
 • Τα φορτηγά οχήματα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε, Φυσικό Αέριο κ.λπ) όταν κινούνται για αποκατάσταση έκτακτων βλαβών των δικτύων τους και μόνο εφόσον συνοδεύονται από έγγραφη εντολή του οικείου οργανισμού.
 • Τα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν καύσιμα για τον ανεφοδιασμό μέσων πυρόσβεσης, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από κατάλληλα έγγραφα ή παραστατικά.
 • Τα φορτηγά οχήματα του εθελοντικού Οργανισμού « Το χαμόγελο του Παιδιού».
 • Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού μουσικών και θεατρικών παραστάσεων και τα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση και μεταφορά εξοπλισμού για την κάλυψη τηλεοπτικών και κινηματογραφικών γεγονότων.
 • Τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν οξυγόνο για ιατρικούς σκοπούς.
 • Τα μηχανήματα έργου της ΔΕΣΕ και τα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, μετά από αίτημα της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και με σχετική απόφαση της κατά τόπου αρμόδιας Διεύθυνσης Τροχαίας.
 • Τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν εμπορεύματα τα οποία προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων γραμμών εξωτερικού, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από κατάλληλα έγγραφα ή παραστατικά (συνήθη εμπορικά και τελωνειακά έγγραφα) στα οποία αναφέρεται το όνομα του πλοίου για το οποίο προορίζονται καθώς και το λιμάνι ελλιμενισμού του.
 • Τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.
Posted On Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017 15:49 Γράφτηκε από τον

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ΑΝΕΘ ανακοίνωσε ότι από την Τετάρτη 5 Απριλίου ξεκινάνε και πάλι τα δρομολόγια στην ακτοπλοϊκή γραμμή Καβάλας-Πρίνου, με το πλοίο "Άγιος Παντελεήμονας" (το οποίο δεν είχε εκτελέσει δρομολόγια τις προηγούμενες ημέρες λόγω μηχανικής βλάβης).

Σε ερωτήσεις χρηστών του Facebook, οι διαχειριστές του προφίλ της ΑΝΕΘ απάντησαν ότι το πρόγραμμα των δρομολογίων για το Σάββατο είναι ίδιο με τις καθημερινές, ενώ για την Κυριακή θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση. Παράλληλα, οι διαχειριστές τόνισαν ότι έχει κατατεθεί αίτημα στο Υπουργείο Ναυτιλίας για τη διεξαγωγή, το Μεγάλο Σάββατο, ενός δρομολογίου από Κεραμωτή για Θάσο μετά τις 19:30 το απόγευμα.

17523200 605840486285943 7684730794146710345 N

Σε ανακοίνωσή του ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος επεσήμανε ότι:

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Ναυτιλιακής Εταιρείας, του Κεν. Λιμεναρχείου Καβάλας, των αρμόδιων επιθεωρητών και των υπηρεσιών του Υ.Ε.Ν., η συγκοινωνία στην "πολύπαθη" γραμμή Καβάλα - Πρίνος επανέρχεται από αύριο. Ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν στην αποκατάσταση της συγκοινωνίας. Η γραμμή Καβάλα -- Πρίνος χρειάζεται περισσότερα δρομολόγια αλλά και σταθερότητα στην εκτέλεσή τους για να μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες. Επιπλέον η μεταφορά της αρμοδιότητας καθορισμού των δρομολογίων στην ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας θα συμβάλει καθοριστικά στην εξυπηρέτηση του κοινού, όπως δεσμεύθηκε και ο αρμόδιος Υπουργός

Posted On Τρίτη, 04 Απριλίου 2017 19:35 Γράφτηκε από τον
Σελίδα 1 από 8

18274718 1341764845914000 5766178157548163906 N

Bloque

Tetrakopterakias

OLKLOGO

18411 1597428757160899 3262623372867792020 N

Kreka

Odeio

Vitrokosmos

Ape Mpe

Hellasnet

1174612 371849632918150 1744395463 N

Card Dj Curves 1

Dhmh

Lemonidis

Kokoriko

Logo

Το Kavala-Portal αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για την καθημερινή σας ενημέρωση για όλα τα νέα στο νομό Καβάλας. Όλα τα κείμενα και οι φωτογραφίες αυτού του ιστότοπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του "Kavala-Portal.gr". Μπορείτε να χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε υλικό εφόσον αναφέρετε ως πηγή το "www.kavala-portal.gr".

Ελάτε στην παρέα μας