Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019
Υγεία

Υγεία (160)

Παιδιατρική εσπερίδα διοργανώθηκε χθες το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας, με θέμα «Διαταραχές λόγου και ύπνου, πρόληψη ατυχημάτων, εμβολιασμοί, μύθοι και αλήθειες».

Οι ομιλητές που πήραν μέρος ήταν:

Ο κ. Αθανάσιος Κουρκούλης, παιδίατρος, με θέμα:  «Εμβόλια Αντιεμβολιαστικό κίνημα»

Η κ. Κατερίνα Καρβέλα, λογοθεραπεύτρια, με θέμα: « Δυσκολίες λόγου και γλώσσας στην προσχολική ηλικία- ο ρόλος του περιβάλλοντος στη θεραπευτική παρέμβαση» 

Ο κ. Νίκος Σκεντέρης, Καθηγητής Παιδιατρικής- Κοινωνικής Παιδιατρικής της Παιδιατρικής Κλινικής Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θέμα : «Ατυχήματα παιδικής ηλικίας- Πρόληψη και Αντιμετώπιση», και

Ο κ  Κώστας Παναγιώτης, καθηγητής Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Αναπτυξιολογίας της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής Θες/νίκης του Α.Π.Θ., με θέμα : «Διαταραχές ύπνου βρεφικής και παιδικής ηλικίας»

Η επικεφαλής του νομικού προσώπου του δήμου Καβάλας Ευαγγελία Δρακονάκη, χαιρετίζοντας την εκδήλωση, είπε πως "Το πρώτο μας βήμα ήταν η πρόσληψη ενός παιδιάτρου -όπως επιτάσσει η νομοθεσία στους παιδικούς σταθμούς-, ενός επιστήμονα που έχει καλύψει τις ανάγκες των παιδιών που φιλοξενούμε σε συνεργασία με το προσωπικό και τους γονείς . Με βάση την συνεργασία που έχουμε αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την παιδιατρική εσπερίδα με θέματα εκείνα που απασχολούν όλους τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν ότι πολυτιμότερο στην ζωή, τα μικρά παιδιά, 8 και 9 ώρες υπό την προστασία τους."

Ο κ. Κουρκούλης εξέφρασε την ικανοποίησή του για αυτή την ιδέα και ευχήθηκε να έχει συνέχεια σε μεγάλο αριθμό μελλοντικά, ενώ συμπλήρωσε ότι "τα θέματα που επελέγησαν να παρουσιαστούν προέκυψαν μέσα από την καθημερινή μας πράξη και από τις αγωνίες και ερωτήσεις των γονέων. Φυσικά τα εμβόλια ήταν αυτά που μονοπωλούν το ενδιαφέρον"

Posted On Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016 14:07 Γράφτηκε από τον

Εγκύκλιο για το πώς γίνεται η έκδοση βιβλιαρίων για ανασφάλιστους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μετά τη δημοσίευση του ν. 4368/2016, εξέδωσε η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, μέχρι την έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) συνεχίζεται η διαδικασία έκδοσης βιβλιαρίων ανασφαλίστων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πλαίσιο της ΚΥΑ 139491/2006

Όπως ορίζει ο νόμος του 2006, δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι ανασφάλιστοι που το οικογενειακό ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 Ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό το εισόδημα δεν προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που να του παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης.

«Το καθορισθέν αυτό εισόδημα, αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο», σημειώνεται στην ΚΥΑ. Το βιβλιάριο ανασφαλίστου χορηγείται για ένα έτος.

Δικαιολογητικά

Σύμφωνα με το νόμο για την έκδοση του συγκεκριμένου βιβλιαρίου απαιτούνται τα παρακάτω γενικά δικαιολογητικά:
1. Αίτηση επί εντύπου που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της Ν.Α., στην οποία θα επισυνάπτεται φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ταυτότητα ανιθαγενούς, δύο (2) φωτογραφίες του μέλους για το οποίο θα εκδοθεί βιβλιάριο και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα βεβαιώνεται ότι όλα τα στοιχεία που προσκομίζονται είναι αληθή, ότι ο αιτών είναι ανασφάλιστος και δεν δικαιούται ασφάλιση άμεσα ή έμμεσα από άλλο μέλος της οικογένειας και ότι σε περίπτωση που αλλάξει η ασφαλιστική του κατάσταση θα δηλωθεί αμέσως και θα παραδοθεί το βιβλιάριο στην υπηρεσία έκδοσής του. Επιπλέον στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν εισοδήματα από συντάξεις ή άλλες πηγές του εξωτερικού.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας όπου δε απαιτείται απόδειξη (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), όταν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση ή υπάρχει νέα εγκατάσταση κ.λπ.

3. Άδεια διαμονής για τους υπηκόους των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας τους.

Για την κατηγορία 1Α εκτός των γενικών δικαιολογητικών, απαιτείται ακόμη:

− Αντίγραφο εντύπων Ε1, Ε2, Ε9 από την εφορία.

−Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στη υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.

− Βεβαίωση:
i. Αποδεικτικό πληρωμής Προνοιακού επιδόματος και
ii. Του ΟΓΑ προκειμένου για δικαιούχο που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2459/1997 (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα ή σύνταξη ή ισόβια πολυτεκνική σύνταξη).
iii. Για τους ομογενείς, επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς. Για τους ομογενείς, αλλοδαπούς ή πρόσφυγες, γίνεται έλεγχος του διαβατηρίου για την είσοδο και έξοδο από τη χώρα και κρατούνται επικυρωμένα φωτοαντίγραφα στο σχετικό φάκελο.

Εγγραφή στο Μητρώο Ανασφάλιστων και Οικονομικά Αδυνάτων

Οι δικαιούχοι που εφοδιάζονται με βιβλιάριο ανασφαλίστου, εγγράφονται στο Μητρώο Ανασφαλίστων και Οικονομικά Αδυνάτων που τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία Υγείας ή Πρόνοιας κάθε Νομαρχίας.

Σύμφωνα με το νόμο ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:
α) Κατάθεση από τον αιτούντα (ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του) των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία Πρόνοιας ή Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας του

β) Έλεγχος των δικαιολογητικών από την υπηρεσία ως προς την πληρότητα και γνησιότητα.

γ) Διαβίβαση των δικαιολογητικών σε ειδική Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής η οποία συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη κατά Νομ/κή Αυτοδ/ση ή Νομ/κό Διαμέρισμα ή Νομ/κό Τομέα και αποτελείται από έναν υπάλληλο της ΔΟΥ κατηγορίας ΠΕ, έναν υπάλληλο (κατά προτίμηση Κοινωνικό Λειτουργό) της αρμόδιας Δ/νσης Πρόνοιας και έναν υπάλληλο της Δ/νσης Υγείας (κατά προτίμηση ιατρικής ειδικότητας ή παραιατρικού επαγγέλματος) με τους αναπληρωτές τους.

Μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος του βιβλιαρίου, η ανανέωσή του γίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία εκδίδεται. Δεν προσκομίζονται εκ νέου δικαιολογητικά που σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας υπάρχουν στο φάκελο του αιτούντα. Άλλωστε η νομοθεσία προβλέπει να τηρείται και ηλεκτρονικός φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία των αιτούντων, στα οποία το Υπουργείο έχει επίσης δυνατότητα άμεσης πρόσβασης.

Παροχές

Στους δικαιούχους βιβλιαρίου δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης παρέχεται:
1. Δωρεάν πλήρης νοσηλεία σε κλίνες Γ’ θέσης.

2. Εξέταση και δωρεάν χορήγηση φαρμάκων (λίστας) στα ιδρύματα που αναφέρονται στην Απόφαση και διενέργεια παρακλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων.

3. Μεταφορά ασθενών με πλωτό ή αεροπορικό μέσο.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Posted On Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016 10:39 Γράφτηκε από τον

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην παιδιατρική εσπερίδα με θέμα «Διαταραχές λόγου και ύπνου, πρόληψη ατυχημάτων, εμβολιασμοί, μύθοι και αλήθειες» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016 και ώρα 17:45 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας.
Το Πρόγραμμα και οι ομιλητές που θα συμμετέχουν είναι οι παρακάτω:
• 17:45-18:00 : Προσέλευση-Χαιρετισμοί
• 18:00-18:45 : Α. Κουρκούλης, παιδίατρος, με θέμα: «Εμβόλια Αντιεμβολιαστικό κίνημα»
• 18:45-19:30 : Κ. Καρβέλα, λογοθεραπεύτρια, με θέμα: « Δυσκολίες λόγου και γλώσσας στην προσχολική ηλικία- ο ρόλος του περιβάλλοντος στη θεραπευτική παρέμβαση»
• 19:30-19:45 : Διάλλειμα
• 19:45-20:30 :Ν.Σκεντέρης, Καθηγητής Παιδιατρικής- Κοινωνικής Παιδιατρικής της Παιδιατρικής Κλινικής Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θέμα : «Ατυχήματα παιδικής ηλικίας- Πρόληψη και Αντιμετώπιση»
• 20:30-21:15 : Π. Καρδάρας , καθηγητής Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Αναπτυξιολογίας της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής Θες/νίκης του Α.Π.Θ., με θέμα : «Διαταραχές ύπνου βρεφικής και παιδικής ηλικίας»

Posted On Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016 21:21 Γράφτηκε από τον

Κατατέθηκε από το υπουργείο Εργασίας η σχετική τροπολογία, με την οποία παρατείνεται για ένα ακόμα έτος, από 1/3/2016 μέχρι την 28/2/2017, η ευνοϊκή ρύθμιση, δυνάμει της οποίας ασφαλισμένοι του ΙΚΑ και τα μέλη των οικογενειών τους, δικαιούνται παροχών ασθένειας σε είδος, εφόσον συμπληρώσουν πενήντα ημέρες ασφάλισης.

Η τροπολογία, που είχε προαναγγελθεί πριν από ένα 24ωρο, με εγκύκλιο που είχε αποστείλει το υπουργείο Εργασίας, προς τα ενδιαφερόμενα Ασφαλιστικά Ταμεία, ενσωματώθηκε στο σχέδιο νόμου «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια - Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)»

Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τις διατάξεις της τροπολογίας, τονίζεται ότι προβλέπεται, επίσης, παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και για περιπτώσεις ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ (μηχανικοί, δικηγόροι), ανασφάλιστους υπερήλικες, μακροχρόνια ανέργους, καθώς επίσης και σε εργαζόμενους από τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Ελευσίνας, από την Εταιρία Τροχαίου Υλικού Ελλάδος, από τη Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος και πωλητές Λαϊκού Λαχείου, που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ποιοι καλύπτονται

Ειδικότερα στην τροπολογία τονίζεται ότι την παράταση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από 1/3/2016 μέχρι την 28/2/2017 δικαιούνται οι εξής κατηγορίες:

• Ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα μέλη οικογενειών αυτών, δικαιούνται παροχών ασθένειας σε είδος, εφόσον συμπληρώσουν 50 ημέρες ασφάλισης.

• Ασφαλισμένοι που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη ΔΟΥ, ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα, να δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, παροχές ασθένειας σε είδος, μέχρι 28/2/2015, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος για τα ανωτέρω έτη δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.

• Ασφαλισμένοι του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, να δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών παροχές ασθένειας σε είδος μέχρι 28/2/2015 εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος για τα ανωτέρω έτη δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.

• Ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης Νομικών και του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του ΕΤΑΑ, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, παρατείνεται για ένα έτος και μέχρι την 29/2/2016 για τους ίδιους και τα προστατευόμενα μέλη τους η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος για τα ανωτέρω έτη δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.

• Σε όσους ανασφάλιστους υπερήλικες έγινε διακοπή της σύνταξης με τις διατάξεις της υποπ. A3 περ. Γ άρθρου πρώτου του ν.4254/201. Επειδή μέχρι τις 29/2/2016, που ίσχυε η προηγούμενη παράταση, δεν έχει επανεξεταστεί το δικαίωμά τους για επαναχορήγηση της σύνταξης και προκειμένου οι υπερήλικες και τα προστατευόμενα μέλη τους να μην μένουν ανασφάλιστοι για παροχές ασθένειας, παρατείνεται η ισχύς της παραπάνω διάταξης έτσι ώστε οι ανωτέρω υπερήλικες να καλύπτονται από τον ΟΓΑ για παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, για το χρονικό διάστημα από 1/3/2016 έως 28/2/2017.

• Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, ηλικίας 30 – 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, για 2 έτη από τη διακοπή της ασφάλισης, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού 600 ημέρες εργασίας ή δύο χρόνια. Το κατώτατο όριο των 600 ημερών εργασίας αυξάνεται ανά εκατόν είκοσι 120 ημέρες ή τέσσερις μήνες κάθε χρόνο μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού (30ου) έτους της ηλικίας και μέχρι τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ή 15 ετών ασφάλισης.

• Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας από 29 έως 55 ετών, που έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού 600 ημέρες εργασίας.

• Το κατώτατο όριο των 600 ημερών εργασίας, αυξάνεται ανά 100 ημέρες κάθε έτος μετά τη συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας και μέχρι το 54° έτος της ηλικίας.

• Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ. Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι στις ανωτέρω επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συμπληρώσουν τις ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και η παράταση στην ασφαλιστική τους κάλυψη δόθηκε προκειμένου να μην μείνουν ανασφάλιστοι οι ίδιοι και τα μέλη οικογενείας τους.

• Οι εργαζόμενοι στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας καθώς και τα μέλη της οικογενείας τους που καλύφθηκαν από το ΙΚΑ για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος χωρίς προϋποθέσεις ημερών ασφάλισης για το διάστημα από 1/3/2009 έως 28/2/2013, ενώ για το διάστημα από 1/3/2013 έως 29/2/2015 εφόσον συμπλήρωναν 50 ημέρες ασφάλισης. Για το διάστημα από 1/3/2015 έως 29/2/2016 οι ανωτέρω καλύφθηκαν για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος χωρίς προϋποθέσεις ημερών ασφάλισης.

• Οι πωλητές Λαϊκού Λαχείου υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΙΚΑ, που είχαν μείνει ουσιαστικά ανασφάλιστοι το 2015. Επειδή δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές για την ασφάλιση τους στο έτος 2015 και δεν συμπληρώνουν τις ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας (50 ημέρες ασφάλισης) προτείνεται διάταξη νόμου ώστε να καλυφθούν για υγειονομική περίθαλψη τα εν λόγω πρόσωπα και τα μέλη οικογενείας τους χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης ημερών ασφάλισης.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Posted On Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016 11:03 Γράφτηκε από τον

 Εκδήλωση για το κοινό με θέμα το Σακχαρώδη Διαβήτη πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρία σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας το πρωί της Κυριακής στο ξενοδοχείο «Lucy». Εγνωσμένου κύρους γιατροί διαβητολόγοι, ειδικοί παθολόγοι  και πανεπιστημιακοί καθηγητές μίλησαν το πολυάριθμο κοινό για θέματα που αφορούν την «παγκόσμια επιδημία», τον  διαβήτη . Ομιλητές ήταν, ο κ. Χ. Δημοσθενόπουλος , Κλινικός Διαιτολόγος – Βιολόγος , ο κ. Ι. Ντούπης, διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,  Παθολόγος – Διαβητολόγος, η κ. Δ. Παπαδοπούλου , Παθολόγος – Διαβητολόγος, ο κ. Ν. Παπάνας, αν. καθηγητής Παθολογίας – Διαβητολόγος του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και ο κ. Σ. Παπαντωνίου , παθολόγος , υπεύθυνος του Διαβητολογικού- Ηπατολογικού και Ιατρείου Ποδιού του νοσοκομείου Καβάλας.

Στους ασθενείς δόθηκαν κατευθύνσεις για τον έλεγχο του διαβήτη , τη διατροφή του διαβητικού ατόμου, τον  έλεγχο της γλυκόζης, την υπέρταση και υπερλιπιδαιμία, το διαβητικό πόδι. Σε απλά ελληνικά,  ο πρώτος εισηγητής,  ο κ. Δημσοθενόπουλος μίλησε κυρίως για την πρόληψη του διαβήτη, τονίζοντας ότι η παχυσαρκία, η έλλειψη άσκησης και η κληρονομικότητα,  αποτελούν τους κύριους παράγοντες για την εκδήλωση της νόσου, που,  όπως είπε χαρακτηριστικά,  έλαβε διαστάσεις παγκόσμιας επιδημίας. «Αν αθροίσουμε τους διαβητικούς παγκοσμίως, μπορούν να αποτελέσουν μια ανεξάρτητη χώρα στον κόσμο» είπε πιο συγκεκριμένα. Ο καβαλιώτης βιολόγος – διαιτολόγος σύστησε στους διαβητικούς να ακολουθούν μια συγκεκριμένη δίαιτα, όχι εξαντλητική, δίχως σε αυτήν να αποκλείονται οι υδατάνθρακες , όπως πρότειναν παλαιότερα οι γιατροί, όταν ακόμη η ιατρική έρευνα δεν είχε προχωρήσει πολύ.  Άσκηση, απώλεια βάρους, αποφυγή ζάχαρης και αλατιού, κόκκινου κρέατος και επεξεργασμένων τροφών, κατανάλωση άφθονων φρούτων, λαχανικών και οσπρίων, διασφαλίζουν στους διαβητικούς μια καλή ποιότητα ζωής, με έλεγχο του σακχάρου τους, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κ. Δημοσθενόπουλος.

Posted On Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016 23:06 Γράφτηκε από τον

Τη δυνατότητα στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και των οικείων ΟΤΑ να οδηγεί ασθενοφόρα των κέντρων Υγείας της περιοχής τους, προβλέπει τροπολογία του κυβερνητικού «παράλληλου προγράμματος». Η προσθήκη αυτή, όμως γίνεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με την διάταξη, αυτές είναι:

-Επαγγελματική άδεια οδήγησης

-Εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών

-Συνοδεία υγειονομικού προσωπικού

Η παραπάνω πρόβλεψη αφορά περιοχές όπου δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί το προσωπικό για την μεταφορά ασθενών. Η διάταξη δεν αφορά ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Με νεότερη εγκύκλιο του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) θα ρυθμιστούν λεπτομέρειες για την εκπαίδευση του προσωπικού.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Posted On Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016 12:02 Γράφτηκε από τον

Ξεπέρασαν, κατά πως φαίνεται, τις 250 οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο Υγείας για το χρίσμα των διοικητών των Νοσοκομείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του XanthiPress.gr, κύκλοι του Υπουργείου Υγείας ανέφεραν ότι οι 250 αιτήσεις δεν αφορούν μόνο τις θέσεις του Διοικητή αλλά και αυτές του Υποδιοικητή και των 5 μεγάλων νοσοκομείων της περιφέρειας ΑΜΘ (Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης). Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό πόσες αιτήσεις αφορούν το Νοσοκομείο Καβάλας.

Υπενθυμίζεται ότι η πλήρωση των θέσεων των διοικητών και των υποδιοικητών αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο στις αρχές Μαρτίου.

Posted On Τρίτη, 09 Φεβρουαρίου 2016 10:02 Γράφτηκε από τον

Την περασμένη Τετάρτη είχε προκαλέσει αίσθηση η αναγγελία του θανάτου μιας 64χρονης Καβαλιώτισσας που νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με βαριά λοίμωξη του αναπνευστικού, και για την οποία υπήρχαν υποψίες ότι είχε πεθάνει εξαιτίας του ιού Η1Ν1. Τα οριστικά αίτια θανάτου της άτυχης Καβαλιώτισσας δεν είχαν, βέβαια, γίνει γνωστά μιας και αναμένονταν τα αποτελέσματα των εξετάσεων που επρόκειτο να πραγματοποιήσει το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας, ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά έγιναν ήδη γνωστά και επιβεβαιώνουν τους αρχικούς φόβους περί θανάτου από τον ιό Η1Ν1.

Αυτός είναι μέχρι στιγμής ο 27ος θάνατος στην Ελλάδα εξαιτίας του Η1Ν1 και ο πρώτος στον νομό Καβάλας.

Posted On Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016 16:42 Γράφτηκε από τον

Ολοένα και περισσότερες θετικές ειδήσεις έρχονται τον τελευταίο καιρό για τον τομέα της πρωτοβάθμιας παροχής υγείας στην Θάσο, καθώς μετά την απόφαση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας για την δημιουργία τομέα ΕΚΑΒ στην Θάσο δημοσιεύτηκε η αναμενόμενη από καιρό προκήρυξη για την πλήρωση 6 κενών θέσεων ιατρικού προσωπικού τόσο στο Κέντρο Υγείας Πρίνου όσο και στα αγροτικά ιατρεία του νησιού. Σύμφωνα με την σχετική Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Γενικών Νοσοκομείων - Κέντρων Υγείας, ΠΕΔΥ - Κέντρων Υγείας,ΠΕΔΥ – Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ- Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ - Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων και πλοίων, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 12 Φεβρουαρίου.

Αρχεία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ος 2016 _2_.pdf
Αίτηση ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ.pdf
Αίτηση ΥΠΟΧΡΕΟΥ.pdf
Αίτηση επί ΘΗΤΕΙΑ.pdf

Εξάλλου, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η προκήρυξη για την πλήρωση των κενών θέσεων που θα απαιτηθούν για την λειτουργία του ΕΚΑΒ Θάσου. Σύμφωνα με τα όσα έχει αναφέρει σε δηλώσεις του σε τοπικά ΜΜΕ ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων του ΕΚΑΒ Καβάλας Δημήτρης Πουλόπουλος, θα πρέπει να προκηρυχθούν 10 θέσεις διασωστών για την εύρυθμη λειτουργία του τομέα.

Posted On Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016 18:13 Γράφτηκε από τον

Εδώ και πολύ καιρό το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας βρίσκεται επί ποδός για να αντιμετωπίσει τα αυξημένα σε αριθμό κρούσματα γρίπης που έχουν προκύψει από τις απότομες μεταβολές του καιρού. Καθημερινά η προσέλευση ασθενών κάθε ηλικίας με συμπτώματα παρόμοια με αυτά της κοινής γρίπης είναι μεγάλη, με τους γιατρούς ωστόσο να μην αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα στην αντιμετώπισή τους -παρά το μειωμένο ιατρικό προσωπικό.

Από χτες, ωστόσο, η εικόνα αυτή φαίνεται να έχει αλλάξει, καθώς μια 64χρονη που νοσηλευόταν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με βαριά λοίμωξη του αναπνευστικού άφησε την τελευταία της πνοή. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία κάνουν λόγο για το πρώτο θανατηφόρο κρούσμα του ιού Η1Ν1 στον νομό Καβάλας, ωστόσο η τελική διάγνωση θα γίνει γνωστή την επόμενη εβδομάδα -οπότε και αναμένονται τα αποτελέσματα των ερευνών του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Μέχρι σήμερα οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι από την γρίπη Η1Ν1 στην Ελλάδα ανέρχονται σε 22, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα καταγεγραμμένα μέχρι σήμερα κρούσματα είναι πολύ λιγότερα από τα πραγματικά, αφού καταγράφονται και ανακοινώνονται μόνο τα εργαστηριακά και κλινικά διαπιστωμένα περιστατικά.

Παράλληλα, η ενημέρωση του κοινού είναι σχεδόν ανύπαρκτη, με αποτέλεσμα οι πολίτες και οι ασθενείς να μην προβαίνουν καν στα απαραίτητα τεστ, ακόμη κι αν έχουν τα συμπτώματα, αλλά επιλέγουν να αντιμετωπίσουν την ασθένειά τους με αντιβιοτικά ή άλλες μη αποτελεσματικές για την περίσταση μεθόδους.

Posted On Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016 13:26 Γράφτηκε από τον
Σελίδα 9 από 12

Winterun Poster

Nautical Club Of Kavala Logo

 44493438 1978268539139579 1920803640713412608 N

Konstantinos Jewellery Banner  

Tetrakopterakias

OLKLOGO

18411 1597428757160899 3262623372867792020 N

Kreka

Odeio

Vitrokosmos

Dhmh

DeltaTV Logo

Star Dramas

1174612 371849632918150 1744395463 N

Logo

Το Kavala-Portal αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για την καθημερινή σας ενημέρωση για όλα τα νέα στο νομό Καβάλας. Όλα τα κείμενα και οι φωτογραφίες αυτού του ιστότοπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του "Kavala-Portal.gr". Μπορείτε να χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε υλικό εφόσον αναφέρετε ως πηγή το "www.kavala-portal.gr".

Ελάτε στην παρέα μας