Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017
Εργασία

Εργασία (140)

Φθίνουσα πορεία έχει από το 2010 το εργατικό δυναμικό της χώρας ακολουθώντας τη μείωση του πληθυσμού των ατόμων ηλικίας άνω των 15 ετών. Μάλιστα, από το συγκεκριμένο έτος και μετά, μειώνεται και ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού, ενώ από το 1981 έως και το 2009, το εργατικό δυναμικό αυξανόταν.

Αυτό προκύπτει από την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ για την περίοδο 1981- 2015, από την οποία συνάγονται επίσης τα εξής:

Έως και το 2009, οι ετήσιες μεταβολές στο πλήθος των απασχολουμένων και των ανέργων κυμαίνονται σε επίπεδα κάτω των 100.000 ατόμων. Από το 2010, οι μεταβολές είναι μεγαλύτερες, με έντονη αύξηση των ανέργων και αντίστοιχη μείωση του απασχολουμένων. Η τάση αυτή κορυφώνεται το 2013, ενώ τα επόμενα δύο χρόνια, η κατάσταση στην αγορά εργασίας παρουσιάζει μικρή βελτίωση.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της περιόδου 1981- 2015 είναι η διευρυνόμενη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και η συνεπακόλουθη αύξηση της συμμετοχής τους στην απασχόληση. Αντίθετα, η συμμετοχή των ανδρών μειώνεται, με αποτέλεσμα τη συνεχή συρρίκνωση των διαφορών μεταξύ τους. Από αυτή την άποψη, η οικονομική κρίση είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο στους άνδρες, καθώς κατά την περίοδο 2009- 2015 το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών υποχώρησε κατά 13% έναντι 6% των γυναικών.

Πολύ σημαντική είναι η άνοδος του επιπέδου εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού. Το 1981, το 67% του εργατικού δυναμικού ήταν, το πολύ, απόφοιτοι δημοτικού, ενώ μόλις το 8% κατείχε τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το 2015, η κατάσταση έχει αντιστραφεί και τα ποσοστά διαμορφώνονται στο 13% και 32%, αντίστοιχα. Παρόμοια αύξηση παρατηρείται και στο ποσοστό των ατόμων που έχουν ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια ή μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ειδικότερα:

• Η διαφορά στο ποσοστό συμμετοχής των δύο φύλων στη σύνθεση του εργατικού δυναμικού μειώνεται σταθερά. Το 1981, το 70% του εργατικού δυναμικού ήταν άνδρες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2015 είναι 55%.

• Η μέση ηλικία του εργατικού δυναμικού αυξάνεται. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στο ότι αυξάνεται το ποσοστό συμμετοχής των ατόμων ηλικίας 45- 64 στη σύνθεση του εργατικού δυναμικού ενώ, αντίθετα, μειώνεται αυτό των ατόμων ηλικίας 15- 29 ετών.

• Οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξάνονται σταθερά και πλέον ξεπερνούν το 30%.

Ανά τομέα της οικονομίας, ο πρωτογενής είναι αυτός με τη μεγαλύτερη πτώση, ωστόσο τα τελευταία χρόνια υπήρξε συγκράτηση του σχετικού ποσοστού και το τελευταίο έτος μια μικρή αύξηση. Αντίθετα, το μερίδιο του δευτερογενούς τομέα στην απασχόληση, τόσο της βιομηχανίας- ενέργειας όσο και των κατασκευών, μειώνεται σταθερά. Από την άλλη πλευρά, αυξήθηκε η απασχόληση στον τριτογενή τομέα: οι χρηματοπιστωτικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες σχεδόν τετραπλασιάστηκαν, ενώ οι «άλλες υπηρεσίες», δηλαδή, κατά κύριο λόγο, η δημόσια διοίκηση, η εκπαίδευση και η υγεία, σχεδόν διπλασιάστηκαν. Αξίζει να αναφερθεί ότι, ενώ το 1981 στον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα απασχολούνταν περισσότεροι από τους μισούς εργαζομένους, το 2015 απασχολούνταν περίπου ένας στους τέσσερις (24%).

Εξίσου σημαντικές αλλαγές παρατηρούνται στην κατανομή της απασχόλησης κατά κατηγορίες επαγγελμάτων. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η μετατόπιση της απασχόλησης από τα χειρωνακτικά στα μη χειρωνακτικά επαγγέλματα. Ενώ το 1983 στα πρώτα αντιστοιχούσε το περίπου 62% των απασχολουμένων, το 2015 το αντίστοιχο ποσοστό πέφτει στο 34%.

Η περίοδος 1981- 2015 χαρακτηρίζεται από σημαντική αύξηση των μισθωτών, σχετική σταθερότητα των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό και μείωση των αυτοαπασχολουμένων με προσωπικό, καθώς και των βοηθών στην οικογενειακή επιχείρηση. Οι μεταβολές αυτές διαφέρουν ανάμεσα στα δύο φύλα: α) οι άνδρες αυτοαπασχολούμενοι μειώνονται, ενώ οι γυναίκες αυξάνονται ελαφρά, β) οι γυναίκες μισθωτοί αυξάνονται με μεγαλύτερο ρυθμό, και γ) μειώνεται ραγδαία το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται ως βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση.

Η μερική απασχόληση6 είναι ένα φαινόμενο που εντείνεται τα τελευταία χρόνια. Ενώ το ποσοστό απασχολούμενων που εργάζονται με μερική απασχόληση κυμαινόταν γύρω στο 5% έως το 2005, από το 2006 αυξάνεται σταθερά φτάνοντας τελικά στο 9,5% κατά το 2015.

Επίσης, παρατηρούνται τα εξής:

• Η μερική απασχόληση είναι πιο συχνή στις γυναίκες ενώ η διαφορά των ποσοστών τους με τους άνδρες κυμαίνεται, σε γενικές γραμμές, μεταξύ 5% και 7%.

• Οι απασχολούμενοι ηλικίας από 30 έως 64 ετών παρουσιάζουν τα χαμηλότερα ποσοστά μερικής απασχόλησης, ωστόσο, όχι πολύ διαφορετικά από το σύνολο καθώς αποτελούν και τον κύριο όγκο των απασχολούμενων. Αντίθετα, οι απασχολούμενοι ηλικίας 15-24 ετών έχουν πάντα υψηλότερα ποσοστά από το σύνολο.

Μετά από μια σχετικά απότομη άνοδο από το 1981 έως το 1983, το ποσοστό ανεργίας εμφανίζει μικρές μεταβολές καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Η επόμενη δεκαετία, όμως, είναι διαφορετική: η ανεργία αυξάνεται σταθερά, ξεπερνώντας το 10% για πρώτη φορά το 1998. Η τάση αντιστρέφεται το 2001 και η ανεργία ακολουθεί ελαφρά πτωτική πορεία έως το 2008. Τα επόμενα χρόνια σηματοδοτούν την έκρηξη της ανεργίας, η οποία κορυφώνεται το 2013 αγγίζοντας το 27,5%. Έκτοτε ακολουθεί ελαφρά πτωτική πορεία.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της ανεργίας είναι η διάρκεια του χρόνου αναζήτησης εργασίας, η οποία μεταβάλλεται διαχρονικά. Οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί των οποίων η διάρκεια ανεργίας ξεπερνά τους 12 μήνες), αυξάνονται από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και λίγο πριν το τέλος της δεκαετίας το ποσοστό τους αγγίζει το 50%, επίπεδο γύρω από το οποίο θα κυμαίνεται έως το 2007. Ακολουθεί διετής πτωτική πορεία, η οποία αντιστρέφεται καταλήγοντας στη γιγάντωση του ποσοστού: δύο στους τρεις άνεργους είναι μακροχρόνια άνεργοι.

Αντίθετα, οι «νέοι» άνεργοι, δηλαδή αυτοί που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν, μειώνονται σταθερά από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Από το 2009, παρατηρείται αντίστροφη σχέση μεταξύ του ποσοστού των μακροχρόνια ανέργων και του ποσοστού των «νέων» ανέργων. Αυτό οφείλεται στον μεγάλο αριθμό απολύσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, που είχε ως αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην ανεργία ένα μεγάλο πλήθος ατόμων που προηγουμένως εργάζονταν και, κατά συνέπεια, να μειωθεί το ποσοστό των «νέων» ανέργων.

Οι κατηγορίες του πληθυσμού που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία είναι οι γυναίκες και οι νεότερες ηλικίες. Όσον αφορά στην ηλικία, η νεότερη ομάδα ηλικιών 15- 24 ετών εμφανίζει διαχρονικά τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και έπεται η αμέσως επόμενη κατηγορία, 25- 29 ετών. Μάλιστα, οι δύο προαναφερθείσες ομάδες ηλικιών επλήγησαν περισσότερο από την οικονομική κρίση. Διαχρονικά, ο μεγαλύτερος αριθμός ανέργων περιλαμβάνεται στην ομάδα ηλικιών 30- 44 ετών.

Πηγή: news247.gr

Posted On Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017 10:49 Γράφτηκε από τον

Οι δηλώσεις του εκπροσώπου των εργαζομένων στις εργολαβικές εταιρείες της ΒΦΛ Γιώργου Θεοφυλακτίδη, στη διάρκεια της χτεσινής πορείας των εργαζόμενων στο κέντρο της πόλης και της παρουσίας τους στον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρο Μαρκόπουλο, δεν θα μπορούσαν να μείνουν ασχολίαστες από τους απολυμένους της βιομηχανίας. Οι τελευταίοι απάντησαν το πρωί της Πέμπτης μέσα από την παρακάτω ανάρτηση στην σελίδα τους στο FaceBook:

Κατά την δήλωση του Θεοφυλακτίδη:

«Είναι σημαντικό γιατί μέσα από την άδεια θα έρθουν οι επενδύσεις 20 εκ. ευρώ μέσα από το πακέτο Γιούνκερ».

Καλά έρχεται μια νέα εταιρία υπολογίζοντας σε επενδυτικό κεφάλαιο βασισμένο στα 20 εκ. ευρώ από το πακέτο Γιούνκερ; Δεν έχει δικό της ενεργητικό κεφάλαιο;

Γνωρίζει άραγε σε ποιες επιχειρήσεις και πως θα κατανεμηθούν τα ποσά του πακέτου Γιούνκερ;

Το πακέτο λοιπόν αυτό όσον αφορά την Ελλάδα, εμπεριέχει 42 έργα συνολικού προϋπολογισμού 5,5 δις ευρώ για την υλοποίηση ενεργειακών επενδύσεων, υποδομών και μεταφορών, καθώς και έργα στον τομέα του τουρισμού. Αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για το επόμενο διάστημα.

Ακόμη ποσά που θα διανεμηθούν από το Ευρωπαϊκό ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (μέσω αυτού υλοποιείται το πακέτο Γιούνκερ) και φορείς υλοποίησης τις ελληνικές τράπεζες, αφορά τις μικρές εταιρίες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και πάντα για την υλοποίηση νέων έργων.

Σε ποια κατηγορία εντάσσεται λοιπόν αυτή η «υποψήφια για χρηματοδότηση» νέα εταιρία; Εφόσον δεν έχει παρελθόν, με ποίον κύκλο εργασιών η ακόμη με ποιον ετήσιο ισολογισμό θα καταταχθεί ως μεσαία, μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση;

Γνωρίζει ο κ. Θεοφυλακτίδης ότι χρηματοδοτούνται εταιρίες που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης; Με ποιο κριτήριο επιλεξιμότητας θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 20 εκ. ευρώ;

Από τα 700 εκ. ευρώ συνολικής χρηματοδότησης για 1.400 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (μέσω τραπεζών)θα πάρει η νέα εταιρία τα 20 εκ. δηλ. ένα αρκετά μεγάλο μερίδιο;

Τέλος, ποια τράπεζα θα αναλάβει τις διαδικασίες έγκρισης, εγγύησης και τιτλοποίησης των δανείων, όταν όλες μαθαίνουν σιγά-σιγά ότι πίσω από την νέα εταιρία κρύβεται ο γνωστός, ο μοναδικός, ταχυδακτυλουργός κ. Λαυρεντιάδης; Έτσι στα κριτήρια επιλογής η εταιρία Λιπάσματα Νέας Καρβάλης όχι μονάχα δεν θα κερδίσει μία χρηματοδότηση αλλά δεν θα είναι ούτε καν επιλαχούσα.

Κι εμείς ως εργαζόμενοι, πιστεύαμε ότι με την απαλλαγή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αερίου θα ελαφρυνθεί οικονομικά η εταιρία η οποία μάλιστα δεσμεύτηκε για την διατήρηση των θέσεων εργασίας έναντι της κυβέρνησης και σε λίγες ημέρες μετά την ψήφιση της τροπολογίας χάσαμε την δουλειά μας.

Όσο ταυτίζουμε το συμφέρον του εργοδότη με το δικό μας (που δεν είναι κοινό), αυτά παθαίνουμε. Το ίδιο «έργο» παρακολουθούμε και τώρα, βέβαια προς το παρόν ως θεατές.

Την ίδια ώρα, ακόμα και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, στην καθημερινή του ηλεκτρονική ενημέρωση (διατίθεται πατώντας εδώ) φιλοξένησε την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας-Ανάπτυξης που φέρει την υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Αλέξη Χαρίτση και αναφέρεται στις παρατυπίες που εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία μεταβίβασης της άδειας λειτουργίας της ELFE ΑΒΕΕ στην εταιρία Λιπάσματα Νέας Καρβάλης ΑΕ. Αν και στον ιστότοπο του ΤΕΕ υπογραμμίζεται με σαφήνεια πως "αυτή η προσπάθεια δεν αφορά τις επίσημες θέσεις του ΤΕΕ. Παρουσιάζονται απόψεις που μπορεί να είναι σύμφωνες ή αντίθετες ή αδιάφορες σε σχέση με τις θέσεις του ΤΕΕ.", το γεγονός της κοινοποίησης της ανακοίνωσης Χαρίτση δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστο από τους απολυμένους της ΒΦΛ -οι οποίοι και άφησαν αιχμές κατά του παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, θέτοντας το ερώτημα "αν το τοπικό παράρτημα εκδώσει ανακοίνωση εναντίον του κεντρικού Επιμελητηρίου".

16640769 848679845270536 2631136281642129824 N

Posted On Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017 10:32 Γράφτηκε από τον

Για μια ακόμα φορά το ζήτημα της ταλαιπωρημένης Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων απασχόλησε την τοπική επικαιρότητα. Αυτή την φορά, όμως, δεν βρέθηκαν στο προσκήνιο οι απολυμένοι της βιομηχανίας αλλά οι εργαζόμενοι σε αυτήν.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 9:30 το πρωί της Τετάρτης περίπου 200 εργαζόμενοι στις εργολαβικές εταιρείες CENTROFARO και PFIC, καθώς και μέλη του σωματείου ιδιοκτητών φορτηγών δημόσιας χρήσης νομού Καβάλας -υπό τον πρόεδρό τους και δημοτικό σύμβουλο Καβάλας Ανέστη Τσουρουκίδη-, συγκεντρώθηκαν (άλλοι με 3 λεωφορεία και άλλοι με ΙΧ επιβατικά οχήματα) μπροστά από την Λέσχη Αξιωματικών και κατευθύνθηκαν -μέσω του κτιρίου του ΕΟΠΥΥ και της παραλιακής λεωφόρου- στην αντιπεριφέρεια Καβάλας.

Η πορεία εξελίχτηκε ομαλά, υπό την διακριτική παρακολούθηση της αστυνομίας -σημειώθηκε, πάντως, ένα απρόοπτο με οδηγό που ήθελε να σταθμεύσει το όχημά του προκειμένου να μεταβεί στον ΕΟΠΥΥ για ιατρικούς λόγους και, μη θέλοντας να υπακούσει στα κελεύσματα των αστυνομικών, λίγο έλειψε να παρασύρει έναν εξ αυτών- και με μια ελάχιστη μερίδα απολυμένων της βιομηχανίας να παρακολουθούν την πορεία από τις καφετέριες της παραλιακής. Οι συγκεντρωθέντες σταμάτησαν έξω από την είσοδο του κτιρίου της αντιπεριφέρειας, ενώ αντιπροσωπεία τους μετέβη στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Θόδωρου Μαρκόπουλου για να απευθύνει για πολλοστή φορά έκκληση για την αδειοδότηση της νεοσύστατης εταιρείας "ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ Α.Ε.".

Μεταξύ άλλων, ο βασικότερος εκπρόσωπος των εργαζόμενων Γιώργος Θεοφυλακτίδης ανέφερε ότι "ζούμε δύσκολες ώρες, και η λογική του ότι δεν θα κλείσει το εργοστάσιο δεν έχει πλέον βάση. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει δουλειά και να παράγουμε λίπασμα"  και υπογράμμισε με νόημα πως "η διοίκηση της βιομηχανίας μάς έχει διαμηνύσει ότι αν δεν δοθεί άδεια δεν μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους μονάδες όπως αυτές της παραγωγής αμμωνίας και θειικού οξέος. Η διοίκηση, επίσης, έχει διαμηνύσει ότι σε περίπτωση που δοθεί άδεια θα υπάρξουν επενδύσεις στον περιβαλλοντικό τομέα

Επιπλέον ο κ. Θεοφυλακτίδης άφησε αιχμές για όσους παρέσυραν, όπως τόνισε, τους απολυμένους της βιομηχανίας σε μια τακτική διχόνοιας μεταξύ αυτών που είναι έξω από το εργοστάσιο και αυτών που είναι μέσα σε αυτό (αναφερόμενος τόσο στους κυβερνητικούς βουλευτές Καβάλας όσο και σε υπουργούς και άλλους βουλευτές που επισκέφτηκαν κατά καιρούς τους απολυμένους, όπως η Θεανώ Φωτίου και ο Ηλίας Κασιδιάρης -από το στόχαστρό του δεν ξέφυγαν ούτε οι εργαζόμενοι της Kavala Oil) και κατηγόρησε τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για "χρήση γλώσσας πεζοδρομίου στη χτεσινή του ανακοίνωση. Δεν μπορεί να μιλάει αορίστως πλην σαφώς, χωρίς να διευκρινίζει τι ακριβώς εννοείς". Παράλληλα υπογράμμισε ότι "ναι μεν το εργοστάσιο συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, αλλά τα μηχανήματα του εργοστασίου δεν αντέχουν περαιτέρω αύξηση της παραγωγής" και άφησε να εννοηθεί ότι "από τους απολυμένους της βιομηχανίας κάποιοι έχουν ήδη βρει άλλη δουλειά, ενώ κάποιοι άλλοι δεν επιθυμούν να γυρίσουν πίσω. Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε έναν αριθμό απολυμένων -περίπου 100 είναι αυτοί που πραγματικά θέλουν-, τους υπόλοιπους ας τους αναλάβουν αυτοί που τους έφεραν σε αυτή τη θέση"

Στο τέλος της συνάντησης με τον κ. Μαρκόπουλο επιδόθηκε το παρακάτω υπόμνημα:

Σήμερα Τετάρτη 15/2/2017 εμείς, οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο Λιπασμάτων σε μια ειρηνική πορεία, ζητάμε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του εργοστασίου από την καινούρια εταιρεία "ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ Α.Ε."

Ζητάμε από τους αρμόδιους να σταματήσουν να κωλυσιεργούν στην αλλαγή φορέα της άδειας λειτουργίας στην "ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ Α.Ε.", διότι κινδυνεύουμε να μείνουμε στο δρόμο. Αύριο ίσως είναι αργά για όλους. Δεν έχετε δικαίωμα να στείλετε 520 οικογένειες στην ανεργία.

Επιτέλους φτάνει!

Εις ένδειξη συμπαράστασης συμμετέχουν οι εργαζόμενοι των εταιρειών CENTROFARO και PFIC, καθώς και το σωματείο ιδιοκτητών φορτηγών δημόσιας χρήσης νομού Καβάλας.

Ακολούθως, και αφού ο κ. Μαρκόπουλος κατέβηκε στην είσοδο της αντιπεριφέρειας για να μιλήσει στους συγκεντρωθέντες, η πορεία κατευθύνθηκε στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ -με τους εκπροσώπους των εργαζόμενων να καταθέτουν το προαναφερθέν υπόμνημα στους υπαλλήλους που βρήκαν εκεί- και ολοκληρώθηκε με τους εργαζόμενους να επιστρέφουν στις μονάδες τους.

View the embedded image gallery online at:
http://www.kavala-portal.gr/entheta/ergasia#sigProId2bb8da6f55

Posted On Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017 11:09 Γράφτηκε από τον

Ζητείται Καθαρίστρια για εργασία, με αγάπη και φροντίδα για τα παιδιά.

Ευγενική και εχέμυθη.
Απαραίτητα: προϋπηρεσία σε χώρους με παιδιά και απολυτήριο Λυκείου.

Περιοχή: Καβάλα

Αποστείλατε βιογραφικό στο φαξ: 2310 270306 ή μέσω του συνδέσμου:
[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

αναγράφοντας τον κωδικό 276.


Ζητείται Διερμηνέας Φαρσί

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση διαλέκτου Φαρσί.
 • Επιθυμητή προσκόμιση πτυχίου.
 • Υπευθυνότητα και αγάπη για τα παιδιά.

Περιοχή εργασίας: Καβάλα

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

αναγράφοντας τον κωδικό 282.

 


Ζητείται Oδηγός με απαραίτητη επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄/Δ΄ κατηγορίας, απόφοιτος Λυκείου, με υπευθυνότητα και αγάπη για τα παιδιά για πλήρη απασχόληση.

Απαραίτητα: Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και συστάσεις.
Αποστείλατε βιογραφικό στο φαξ: 2310 270306 ή μέσω του συνδέσμου:
[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]
αναγράφοντας τον κωδικό 278.
Περιοχή: Καβάλα.


Ζητείται Διερμηνέας Αραβικών από μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Αραβικών
 • Επιθυμητή προσκόμιση πτυχίου
 • Υπευθυνότητα
 • Αγάπη για τα παιδιά

Περιοχή εργασίας: Καβάλα

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Αναγράφοντας τον κωδικό 284.

 


Ζητείται Ψυχολόγος

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ψυχολογίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο της ψυχολογίας που σχετίζεται με παιδιά
 • Προϋπηρεσία
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης

Περιοχή εργασίας: Καβάλα

Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail:
[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.] 
αναγράφοντας τον κωδικό 280.


Ζητείται

Μαγείρισσα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Σοβαρή, εχέμυθη και ευγενική
 • Εμπειρία σε χώρους με παιδιά (παιδικούς σταθμούς κτλ.)
 • Υπευθυνότητα και αγάπη για τα παιδιά

Περιοχή εργασίας: Καβάλα

Αποστείλατε βιογραφικό στο φαξ: 2310 270306 ή μέσω του συνδέσμου:
[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.] 
αναγράφοντας τον κωδικό 277.

Posted On Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017 23:53 Γράφτηκε από τον

Επιδότηση του 50% του μισθού και έως 500 ευρώ τον μήνα, χωρίς τις δεσμεύσεις που ισχύουν για τις προσλήψεις άλλων ανέργων (όπως υποχρέωση διατήρησης του προσωπικού για ένα χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της επιχορήγησης ή τη μη απόλυση προσωπικού για κάποιους μήνες πριν από την υπαγωγή στο πρόγραμμα) θα προσφέρει ο ΟΑΕΔ σε όσες επιχειρήσεις προσλάβουν μακροχρόνια άνεργους άνω των 50 ετών. Σύμφωνα με την απόφαση του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 342/8-2-17) η διάρκεια της επιδότησης και οι δεσμεύσεις διαμορφώνονται ανάλογα με τη διάρκεια της ανεργίας του 50άρη και το μέγεθος της επιχείρησης:

• Το πρώτο πρόγραμμα προϋπολογισμού 25 εκατ. για 5.000 ανέργους, έχει προϋπολογισμό 25 εκατ. (2017 - 2019), απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 20 άτομα και προβλέπει 12μηνη επιδότηση μισθού χωρίς δέσμευση διατήρησης του προσωπικού τρεις μήνες μετά αν προσληφθεί μακροχρόνια άνεργος. Αν η επιχείρηση ζητήσει επέκταση της επιχορήγησης, αυτή θα είναι για επιπλέον 9 μήνες με υποχρέωση διατήρησης του προσωπικού για ακόμη 3 μήνες. Για την πρόσληψη ατόμου άνω των 50 ετών - άνεργου για 6 μήνες, η επιχορήγηση θα είναι για 9 μήνες με υποχρέωση διατήρησης του προσωπικού για άλλους 3 μήνες.

• Το δεύτερο πρόγραμμα, προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, είναι για 10.000 θέσεις ανέργων σε επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 20 ατόμων. Οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να έχουν κάνει απολύσεις μόνο ένα τρίμηνο πριν από την υποβολή αίτησης και θα μπορούν να επιδοτηθούν για 12 μήνες χωρίς καμία δέσμευση αν προσλάβουν μακροχρόνια άνεργο (αν ζητήσουν επέκταση, αυτή θα είναι για ακόμη 9 μήνες δηλ, συνολικά για 21 μήνες αλλά με υποχρέωση διατήρησης του προσωπικού για άλλους 3 μήνες). Αν προσλάβουν μη μακροχρόνια (αλλά άνω των 3 μηνών) άνεργο θα επιδοτούνται για 9 μήνες με υποχρέωση δέσμευσης διατήρησης του προσωπικού χωρίς επιχορήγηση για άλλους 3 μήνες. Εφόσον, όμως, ζητήσουν επέκταση του προγράμματος για άλλους 9 μήνες (δηλαδή συνολικά για 18 μήνες) θα πρέπει να μην απολύσουν κανέναν για 6 ακόμη μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Posted On Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017 23:56 Γράφτηκε από τον

Στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρου Μαρκόπουλου βρέθηκαν, το πρωί, εργαζόμενοι των εργολαβικών εταιρειών στις οποίες έχει παραχωρηθεί το σύνολο των εγκαταστάσεων της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων, με σκοπό να ζητήσουν από τον κ. Μαρκόπουλο την επιτάχυνση των διαδικασιών για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της "Λιπάσματα Νέας Καρβάλης Α.Ε." (της επιχείρησης στην οποία η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ έχε εκχωρήσει το σύνολο των δραστηριοτήτων της).

Την ίδια ώρα, οι απολυμένοι της βιομηχανίας βρέθηκαν για μια ακόμα φορά στο δικαστήριο, αυτή την φορά για την εξέταση των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε η PFIC σε βάρος τους, ζητώντας την απομάκρυνσή τους από την είσοδο της βιομηχανίας (από την πλευρά της παλαιάς εθνικής οδού Καβάλας-Ξάνθης). Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί τον επόμενο μήνα, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι η ίδια υπόθεση είχε εξεταστεί και στις αρχές Δεκεμβρίου -υπό την μορφή αίτησης προσωρινής διαταγής που είχε καταθέσει η PFIC-, με το δικαστήριο να αποφασίζει υπέρ της παραμονής των απολυμένων στην πύλη εφόσον δεν παρεμποδίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Την ίδια ώρα, εκνευρισμό έχει προκαλέσει στους κατοίκους του Χαλκερού η δημοσιοποίηση από την δημοτική αρχή Καβάλας των αποτελεσμάτων από τις μετρήσεις των ρύπων που εκλύονται από τις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας, μετά και την σχετική επιστολή που απέστειλε στην διοίκηση της αντιπεριφέρειας Καβάλας η δήμαρχος Δήμητρα Τσανάκα. Όπως ανέφερε στο Kavala Portal ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Σάββας Χατζηβασιλειάδης "ακόμα και αν δεχτούμε ότι τα αποτελέσματα είναι έγκυρα, μας προξενεί τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι ενώ εμείς είχαμε καταθέσει τις υπογραφές των 200 κατοίκων τον Νοέμβριο -και στην δημοτική αρχή και στην αντιπεριφέρεια και στους βουλευτές του νομού- δεν έγινε καμία μέτρηση εκείνη την περίοδο και δεν δημοσιοποιήθηκε κανένα αποτέλεσμα."

 

Posted On Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2017 00:13 Γράφτηκε από τον

Σε "αναμμένα κάρβουνα" κάθονται, εδώ και λίγες ημέρες, οι πυροσβέστες πενταετούς θητείας και οι συμβασιούχοι συνάδελφοί τους σε ολόκληρη στην Ελλάδα, εξαιτίας της αβεβαιότητας που επικρατεί σχετικά με το αν θα ανανεωθεί ή όχι η σύμβασή τους ή αν θα μονιμοποιηθούν. Η θητεία τόσο των πυροσβεστών πενταετούς υποχρεώσεως όσο και των συμβασιούχων λήγει την προσεχή Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου, αλλά από εκεί και πέρα ουδείς γνωρίζει τι μέλλει γενέσθαι.

Στον νομό Καβάλας το σύνολο των πυροσβεστών πενταετούς θητείας και των συμβασιούχων συνάδελφών τους αντιστοιχεί στο 50% του έμψυχου δυναμικού όλων των πυροσβεστικών υπηρεσιών και σταθμών του νομού (περίπου 100 πυροσβέστες επί συνολικού έμψυχου δυναμικού περίπου 200 πυροσβεστών), με το εργασιακό τους καθεστώς να εξηγεί, μιλώντας στο Kavala Portal, ο πρόεδρος του Σωματείου Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Μακεδονίας-Θράκης και Βορείου Αιγαίου Γιάννης Παπαναστασίου:

PyrosvΜέχρι και το 2011 όλοι μας ήμασταν συμβασιούχοι -ορισμένοι, μάλιστα, από εμάς απασχολούμασταν ως συμβασιούχοι για 10 ή ακόμα και 20 χρόνια. Το 2011 ψηφίστηκε ένας νόμος, και βάση αυτού εκδόθηκε μια προκήρυξη με την οποία μπορούσαν να καταθέσουν αίτηση για πρόσληψη με συμβάσεις πενταετούς θητείας όσοι διέθεταν μια σειρά προσόντων.

Από τους 5500 συμβασιούχους που απασχολούντο εκείνη την εποχή κατέθεσαν αίτηση οι 4400, και από αυτούς προσελήφθησαν οι 3400 -με τους υπόλοιπους 1000 να είναι επιλαχόντες. Παράλληλα, για να μην κριθεί ο σχετικός νόμος αντισυνταγματικός, η προκήρυξη συμπεριέλαβε και ιδιώτες που μέχρι εκείνη την εποχή δεν απασχολούντο στο Πυροσβεστικό Σώμα, με συνέπεια να προσληφθούν επιπλέον 600 πυροσβέστες.

Συνολικά, λοιπόν, μετά και την προκήρυξη αυτή υπήρχαν:

- 3400+600 = 4000 πυροσβέστες πενταετούς θητείας
- 1000 επιλαχόντες, οι οποίοι παρέμειναν συμβασιούχοι, και
- οι 1100 συνάδελφοι που δεν είχαν δικαίωμα κατάθεσης αιτήσεως για την προκήρυξη, οι οποίοι και παρέμειναν συμβασιούχοι.

Σε λίγες ημέρες (στις 9 Φεβρουαρίου) λήγει η θητεία όλων μας και, βάση των δεδομένων που θα έπρεπε να ισχύσουν:

- 2100 πυροσβέστες από τους 4000 πενταετούς θητείας πρέπει να μονιμοποιηθούν (μιας και έχουν γραμματικές γνώσεις επιπέδου λυκείου και, όταν κατέθεσαν τις σχετικές αιτήσεις το 2011, δεν είχαν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους),
- 1900 πυροσβέστες από τους 4000 πενταετούς θητείας θα συνεχίσουν να εργάζονται ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης
- οι επιλαχόντες της προκήρυξης του 2011 θα παραμείνουν συμβασιούχοι, και
- οι συνάδελφοι που δεν είχαν δικαίωμα κατάθεσης αιτήσεως για την προκήρυξη, θα παραμείνουν συμβασιούχοι μέχρι το τέλος του 2017 -οπότε και θα βρεθούν και αυτοί στον "αέρα"

Ωστόσο, προφανώς λόγω του ότι αυτή την στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας, το μέλλον όλων μας (όπως, φυσικά, και πολλών άλλων εργαζόμενων) παραμένει αβέβαιο. Οι επιλαχόντες, δε, περίμεναν την ανανέωση του πίνακα ως και τις 12 Δεκεμβρίου, κάτι όμως που δεν έγινε από την κυβέρνηση, με συνέπεια να παραμένουν και αυτοί στον αέρα περιμένοντας ακόμα την τροπολογία που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση. Αν και, θεωρητικά, υπάρχει η πιθανότητα όλοι μας να χάσουμε την δουλειά μας, κάτι τέτοιο έχει αποκλειστεί εδώ και καιρό από την διοίκηση του Πυροσβεστικού Σώματος και την κυβέρνηση.

Το Σωματείο Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Μακεδονίας-Θράκης και Βορείου Αιγαίου, μετά και από αυτές τις εξελίξεις, αποφάσισε -σε συνεργασία με άλλα σωματεία στην υπόλοιπη Ελλάδα- να ξεκινήσει σειρά κινητοποιήσεων, αρχίζοντας από μια πορεία διαμαρτυρίας στην Αθήνα την προσεχή Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου. Το Σάββατο, μάλιστα, απέστειλαν και την παρακάτω ανακοίνωση:

Λίγες ημέρες πριν την εκπνοή  της Πενταετούς Θητείας παρά τις διαβεβαιώσεις  σε όλους τους τόνους πολιτικής και φυσικής ηγεσίας ότι, όλα κυλούν ομαλά όσων αφορά την διαδικασία μονιμοποίησης και ανανέωσης …  Διαπιστώνουμε στο παρά ένα, ότι δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα μονιμοποίησης των συναδέλφων, λόγο κωλυμάτων που προέκυψαν, καθώς έλλειψης προγραμματισμού, μνημονιακών υποχρεώσεων και απαιτήσεων  … 
 
Pyrosbestiki 10 14Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης είναι Δημοσίου Δικαίου επί θητεία και κατέχουν Οργανική Θέση, όπως αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και τις ΕΛ.ΑΣ. , οι οποίες εξαιρέθηκαν από την τήρηση της  αναλογίας (1 πρόσληψη σε κάθε 4 αποχωρήσεις)  που ισχύει  .
Οι διαδικασίες ένταξης στο τακτικό ή επί θητεία προσωπικό έπρεπε να προηγηθούν και να τακτοποιηθούν από πριν και όχι την τελευταία στιγμή .
 
Μεγάλος αριθμός συναδέλφων λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί προσβάλλεται με την απαξίωση που επέδειξαν για τον κλάδο μας , οι ιθύνοντες  της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας .
 
Η μόνη φωνή που μας έμεινε για να εισακουστούμε, επιδιώκοντας τη διαλλακτικότητα  σε όλα τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί και χρήζουν άμεσης επίλυσης,  είναι ο δρόμος. Είναι οι κινητοποιήσεις και η κλιμάκωση αυτών έως ότου αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασης . 
 
Τόσα χρόνια ως Συμβασιούχοι Πυροσβέστες … στο δρόμο κερδίσαμε την 8μηνη εργασία…
Στο δρόμο κερδίσαμε τη δημιουργία του  θεσμού του Πενταετή Πυροσβέστη …  
…Και τώρα επιβάλλεται ο δρόμος , γιατί πολύ απλά, η ανοχή μας , δίνει έδαφος  να χάνονται κεκτημένα …   
 
Η υπομονή εξαντλήθηκε  δίνοντας στις εκάστοτε κυβερνήσεις το χρόνο να προσαρμοστούν  και να μελετήσουν τα ζητήματά μας ένα προς ένα …  Εκμεταλλευόμενοι την ανοχή μας και την υπομονή μας, επιδιώκουν την εξάλειψή μας .. Στο βωμό όμως της οικονομικής κρίσης και του μνημονίου , δεν θα τους δώσουμε άλλο την ευχαρίστηση να θυσιάζουν την επιβίωσή μας …
 
 Οι υπηρεσιακές ανάγκες , πίσω από τις οποίες στην ουσία εξυπηρετούν τις ανάγκες τους κατά καιρούς , στύβοντας και την τελευταία αντοχή που μας απομένει , εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία μας  και χρησιμοποιώντας την αδυναμία που γνωρίζουν πολύ καλά ότι έχουμε στη δουλειά μας, έχει δημιουργήσει ένα πέπλο αδιαφορίας και αναλγησίας στην άλλη πλευρά μας … αυτή της  ανθρώπινης  οντότητας. Αδυνατούν να αντιληφθούν ότι δεν είμαστε ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ αλλά κάθε χρόνο στα δύσκολα γινόμαστε όλοι «συνάδελφοι» με κοινό στόχο την καταστολή πυρκαγιών και την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων
 
ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ … !!!!
 
Τελείωσε η περίοδος χάριτος…
 
Τελείωσαν οι έγγραφες δεσμεύσεις … εφόσον η πολιτική ηγεσία , δεν αποδέχεται , ως όφειλε τις έγγραφες προεκλογικές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης  … 
 
Καλούνται λοιπόν…. ΟΛΟΙ οι Συνάδελφοι ΕΝΣΤΟΛΟΙ  να συμμετάσχουν ενεργά στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο  την ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2017 στην Αθήνα . Πλέον ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ  ΟΛΟΙ  να είμαστε παρόντες  για να διατηρήσουμε , να επαναφέρουμε και να διεκδικήσουμε, όλα όσα μας στερούν και που δικαιωματικά μας ανήκουν…
 
Παρακαλούνται τα μέλη του Σωματείου να επικοινωνήσουν με τα μέλη του Δ.Σ. δηλώνοντας τη συμμετοχή τους μέχρι την Κυριακή 5  Φεβρουαρίου , ώστε να ρυθμιστεί η μετακίνηση τους με μισθωμένα λεωφορεία τους στην Αθήνα .

WP 001758Το Σάββατο, μάλιστα, εκπρόσωποι της διοίκησης του σωματείου συναντήθηκαν με τους κυβερνητικούς βουλευτές Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ, στους οποίους και εξήγησαν το ιστορικό τους και τις ανησυχίες τους, και από τους οποίους ζήτησαν την παρέμβασή τους για τη διευθέτηση του προβλήματος και την ανάληψη άμεσων πρωτοβουλιών νομοθέτησης σε συνεννόηση με τους  εμπλεκόμενους Υπουργούς.

Ωστόσο η απάντηση που πήραν, την επομένη, από τον βουλευτή Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Παπαφιλίππου κάθε άλλο παρά τους ικανοποίησε, καθώς παρά τις διαβεβαιώσεις του υπουργείου Οικονομικών για την άμεση υπογραφή των πιστώσεων για την μισθοδοσία τους, από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης -ακριβώς λόγω της αξιολόγησης- προτάθηκαν 2 εναλλακτικές λύσεις: 

 • Βραχυπρόθεσμη (μικρού χρονικού διαστήματος) ανανέωση για όσους κατέθεσαν αίτηση μονιμοποίησης μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης - οπότε και θα ακολουθήσει η μονιμοποίησή τους.
 • Ανανέωση 5ετίας και να δοθούν καθήκοντα και ειδικό μισθολόγιο.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαναστασίου "ούτε η μία αλλά ούτε και η άλλη πρόταση μας ικανοποιεί. Αυτή την στιγμή, μάλιστα, οι συνάδελφοι που έχουν δικαίωμα μονιμοποίησης είναι αντίθετοι και στις 2 προτάσεις και προτίθενται να διεκδικήσουν δικαστικά την μονιμοποίησή τους"

Τι σημαίνει, όμως, πρακτικά αυτή η δικαστική διεκδίκηση;

Σε αυτό το ερώτημα ο κ. Παπαναστασίου ήταν κάθετος:

Σε αυτή την περίπτωση όλοι αυτοί οι συνάδελφοι χάνουν τις θέσεις εργασίας τους! Οι πυροσβέστες που έχουν το δικαίωμα μονιμοποίησης και απασχολούνται σε όλο τον νομό Καβάλας είναι περίπου 30 - άρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτή την στιγμή το ενδεχόμενο απώλειας 30 πυροσβεστών από το σύνολο της δύναμης στον νομό Καβάλας είναι κάτι παραπάνω από ορατό. Αν λάβετε, μάλιστα, υπόψη ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες 29 μόνιμοι πυροσβέστες θα πρέπει να μετακινηθούν από την Καβάλα, την Χρυσούπολη και την Ελευθερούπολη στον νέο πυροσβεστικό σταθμό στο αεροδρόμιο "Μέγας Αλέξανδρος" της Χρυσούπολης, καταλαβαίνετε ότι από τους 200 πυροσβέστες περίπου οι 60 "απενεργοποιούνται"! Το τι συνέπειες θα έχει αυτή η "απενεργοποίηση" για την κάλυψη των πυροσβεστικών αναγκών του νομού είναι κάτι παραπάνω από προφανές.

Posted On Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2017 16:11 Γράφτηκε από τον

Συνεχίζεται -και, όπως αναμένεται, θα συνεχίζεται για πολύ καιρό ακόμα- η "ανάβαση στον Γολγοθά" για τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ σε ολόκληρη την χώρα, καθώς τα χρόνια προβλήματά τους -όπως η έλλειψη προσωπικού και τα πεπαλαιωμένα ασθενοφόρα- δεν φαίνεται να βρίσκουν λύση -ή η οποιαδήποτε λύση "κολλάει" στα γρανάζια της ελληνικής γραφειοκρατίας.

Έτσι, από την προσεχή Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ ξεκινάνε μια νέα επ' αόριστον επίσχεση εργασίας, με τα βασικότερά τους αιτήματα να είναι τα εξής:

- Καταβολή εκτός έδρας μετακινήσεων (Δεδουλευμένες Αποδοχές), οι οποίες έχουν καθυστερήσει εδώ και 14 μήνες (από το 2016),
- Καταβολή της Δαπάνης για την αγορά των ατομικών μέσων προστασίας (όπως η στολή),
- Εφαρμογή Της Νομοθεσίας για την Υγιεινή και Ασφάλεια για όλα τα παραρτήματα και τους τομείς του ΕΚΑΒ

Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Καβάλας Κώστας Τσιτσιλικάκης, μιλώντας στο Kavala Portal, υπογράμμισε ότι "πέραν των γνωστών προβλημάτων με την έλλειψη προσωπικού και τα κωλύματα με τις προκηρύξεις για την πρόσληψη προσωπικού -είτε προσωρινού, όπως με την κοινωφελή εργασία ή το ΚΕΕΛΠΝΟ, είτε μόνιμου-, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα όσον αφορά την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, τόσο για το παλιό όσο και για το καινούριο κτίριο του παραρτήματος Καβάλας του ΕΚΑΒ. Σκεφτείτε πως ούτε ένα από τα 2 αυτά κτίρια είναι ενεργειακά πιστοποιημένο. Το καλοκαίρι οι εργαζόμενοι δουλεύουν υπό αφόρητες συνθήκες, καθώς δεν υπάρχει επαρκής κλιματισμός -έχουμε μια ανταπόκριση από ιδιώτες χορηγούς, αλλά και οι ίδιοι τους έχουν μπλέξει με την γραφειοκρατία"

Όσον αφορά, δε, την κάλυψη των περιστατικών, ο κ. Τσιτσιλικάκης διεμήνυσε πως "από τα 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Καβάλας το ένα θα είναι σε κίνηση και τα άλλα 2 όχι. Αυτό σημαίνει πως κανένα επείγον περιστατικό δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση."

Posted On Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2017 14:36 Γράφτηκε από τον

Είναι διαπιστωμένο από καιρό ότι τα νεόκοπα "σωματεία εργαζομένων" στις εργολαβικές εταιρείες που διαχειρίζονται το σύνολο των εγκαταστάσεων της ELFE ΑΕ (πρώην ΒΦΛ) έχουν μια "ιδιαίτερη" σχέση με την παράταξη της "Νέας Δημοκρατίας". Η διαπίστωση αυτή δεν έχει να κάνει τόσο με τις πολιτικές τους πεποιθήσεις (δικαίωμά τους είναι, άλλωστε, να ψηφίζουν όποιο κόμμα θέλουν) όσο με το ότι κατά καιρούς έχουν καταγραφεί διάφορες συναντήσεις των τοπικών στελεχών της ΝΔ με τις διοικήσεις των σωματείων αυτών -αλλά καμία με την διοίκηση των 180 απολυμένων της βιομηχανίας!

Μια τέτοια ακριβώς συνάντηση είχαμε και το βράδυ της Παρασκευής, στο περιθώριο της επίσκεψης του αντιπροέδρου της ΝΔ Άδωνι Γεωργιάδη και του διευθυντή του γραφείου τύπου της ΝΔ (και φέρελπι υποψήφιου βουλευτή στον νομό μας) Μακάριου Λαζαρίδη στην Καβάλα για την κοπή της πίτας της ΝΟΔΕ Καβάλας. Η συνάντηση αυτή έγινε γνωστή μέσα από την παρακάτω ανάρτηση (στην σελίδα που διατηρούν οι "Εργαζόμενοι Λιπασμάτων Καβάλας" στο facebook):

Η απάντηση στην συνάντηση αυτή ήρθε μέσα από την Ομοσπονδία Εργαζόμενων Χημικών Βιομηχανιών Ελλάδος, μέσα από το παρακάτω κείμενο:

Πραγματικά απορούμε για τη συμπεριφορά των τοπικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στην Καβάλα υπάρχουν 180 απολυμένοι αδίκως και με την καταστρατήγηση κάθε εργασιακού δικαιώματος , (αζημίως χωρίς δικαίωμα εγγραφής στον ΟΑΕΔ λόγω ψεύτικων μηνύσεων που ουδεμία σχέση είχε με την εργασία τους) απολύθηκαν από τον πιο αφερέγγυο εργοδότη που υπήρξε ποτέ στα χρονικά....Η Νέα Δημοκρατία που ευαγγελίζεται σύντομα να είναι Κυβέρνηση, πιστεύοντας όπως λέει στην υγιή επιχειρηματικότητα και στις υγιείς εργασιακές σχέσεις. Τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Καβάλα αντί να προστατέψουν τον Αντιπρόεδρο του Κόμματος τον αφήνουν να εκτίθεται βγάζοντας φωτογραφία με τους δύο διορισμένους προέδρους "σωματείων" "πουλέν" του κ. Λαυρεντιάδη .Παράδοξο επίσης είναι ότι κανείς από τη Νέα Δημοκρατία δεν έχει συναντήσει το Σωματείο των απολυμένων.... κανείς δεν έχει συναντήσει τους εργαζόμενους απολυμένους... Όσο για το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ Παναγιωτόπουλο η όλη του συμπεριφορά είναι μία πλήρης ταύτιση με τον Λαυρεντιάδη. Επιτέλους εκεί στη Νέα Δημοκρατία θα υπάρξει κάνεις έμπρακτα να καταδικάσει τις πρακτικές Λαυρεντιάδη;;; Γιατί αν συνεχίσουν να κωφεύουν θα πρέπει να σταματήσουν να αναφέρονται σε υγιείς επιχειρηματίες...και σε υγιείς εργασιακές σχέσεις... και θα έχουν ταυτιστεί με την πλήρη ανομία που εκφράζει ο κύριος Λαυρεντιάδης!!!

Posted On Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017 22:10 Γράφτηκε από τον

Οι δομές του Κ.Κ.Π. – Π.Α.Μ.Θ. θα στελεχωθούν με 18 ειδικότητες μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ και πιο συγκεκριμένα:

 • Παραρτήματα Δράμας: (1) ΥΕ βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό, (2) ΥΕ βοηθητικών εργασιών καθαριότητας, (1) ΥΕ βοηθών μαγείρων, (2) ΔΕ κοινωνικών επιμελητών και (1) ΠΕ δασκάλων.
 • Παραρτήματα Καβάλας: (2) ΥΕ γενικών καθηκόντων, (1) ΤΕ διοικητικού, (1) ΠΕ δασκάλων ειδικής αγωγής και (1) ΠΕ φυσικής αγωγής.
 • Παράρτημα Ξάνθης: (1) ΔΕ κοινωνικών επιμελητών, (1) ΠΕ δασκάλων ειδικής αγωγης και (1) ΠΕ ψυχολόγων.
 • Παράρτημα Κομοτηνής: (1) ΔΕ κοινωνικών επιμελητών, (1) ΔΕ μαγείρων και (1) ΠΕ ψυχολόγων.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έως και Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή. Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, παρακαλούμε επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr

Posted On Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017 17:04 Γράφτηκε από τον
Σελίδα 1 από 10

Wedding Presentation Event 2017

OLKLOGO

Kreka

Odeio

Vitrokosmos

 

Hellasnet

1174612 371849632918150 1744395463 N

Card Dj Curves 1

Ελάτε στην παρέα μαςDhmh

Lemonidis

Kokoriko

Logo

Το Kavala-Portal αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για την καθημερινή σας ενημέρωση για όλα τα νέα στο νομό Καβάλας. Όλα τα κείμενα και οι φωτογραφίες αυτού του ιστότοπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του "Kavala-Portal.gr". Μπορείτε να χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε υλικό εφόσον αναφέρετε ως πηγή το "www.kavala-portal.gr".