Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018
Εργασία

Εργασία (223)

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ( 6 ) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2017-2018) στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ», που εδρεύει στο Δήμο Θάσου - και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

1 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ/ΙΣΣΩΝ
3 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2 του Παραρτήματος αυτού.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» που εδρεύει στο Δήμο Θάσου στην οδό Πιέρ Ντε Βαμπεζ (στο κτήριο του παλιού ΙΚΑ ) απευθύνοντάς την υπόψη κ Βλαχογιάννη Ιωάννας (τηλ. επικοινωνίας: 25930 24020 ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Ο φάκελος πρέπει να έχει την επισήμανση για «Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018».

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Θάσου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες — Έντυπα -Διαδικασίες — Διαγωνισμών Φορέων — Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι — Ανεξάρτητες και άλλες αρχές — ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες — Έντυπα -Διαδικασίες — Διαγωνισμών Φορέων — Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Η προκηρυξη εδω

Posted On Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018 19:47 Γράφτηκε από τον

Ήταν που ήταν, ουσιαστικά, "νεκρό" και χωρίς νόημα ύπαρξης το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καβάλας -ήδη από τις ημέρες της διοίκησης Τιάκα, το "φάντασμα" του οποίου συνεχίζει ακόμα να πλανάται μέσα στο κτίριο της Δαγκλή 19-, ήρθε ο φετινός Ιανουάριος και "έδεσε" το γλυκό...

Οι σκηνές που αντικρίσαμε τον τελευταίο μήνα, στις 2 Γενικές Συνελεύσεις που έλαβαν χώρα στις 14 και στις 28 Ιανουαρίου, με τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ να προσπαθούν να μπουν στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου και τη διοίκηση του ΕΥΚ να επιστρατεύει ιδιωτική εταιρεία security (!) για να αποτρέψει την είσοδο, είναι -και ας μην αρέσει σε κανέναν- είναι σκηνές που μας γυρίζουν σε εποχές χούντας (και έλλειψης δημοκρατικών ελευθεριών) και υποβαθμίζουν τον συνδικαλισμό στο επίπεδο του κουτσομπολιού!

Απλά κοιτάμε για λίγο τις εικόνες αυτές και, στη συνέχεια, τις προσπερνάμε αδιάφορα...

Και επειδή κάποιοι βγήκαν αρχικά και είπαν ότι δεν υπήρχε security έξω από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο -ασχέτως αν, μετά, τα "μάζεψαν"-, το ΠΑΜΕ έδωσε στη δημοσιότητα το παρακάτω ιδιωτικό συμφωνητικό:

Simfonitiko Security Eyk Kavalas

Και το χειρότερο είναι ότι τόσο το ΠΑΜΕ όσο και το ίδιο το ΕΥΚ Καβάλας συνεχίζουν να ασχολούνται "με το πάπλωμα" και, αντί να ασχολούνται με την ουσία, προσπαθούν να "διεκδικήσουν" τα ηνία του "εργατικού αγώνα" και της "εργατικής πάλης" ενάντια στα "αντιλαϊκά μέτρα" που "επιβάλλονται" από την κυβέρνηση, την Ε.Ε. και την εργοδοσία. Από τη μια βλέπουμε "τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ και τα ταξικά σωματεία να οργανώνουν τον αγώνα των εργαζομένων, να μετατρέπουν την αγανάκτηση σε αγώνα για δουλειά με δικαιώματα" και από την άλλη βλέπουμε το Εργατικό Κέντρο (ή την ΠΑΣΚΕ Καβάλας) να μιλάει για "κομματικές φιέστες" και "για τραμπουκισμούς, βία, προπηλακισμούς και τσαμπουκάδες"

Χωρίς φυσικά να βλέπουν ότι οχι μόνο η συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις είναι πλέον μηδαμινή, αλλά και ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν πλέον τους συνδικαλιστές με "στραβό μάτι" (είδαμε και το πώς αντιμετώπισε η τοπική κοινωνία τους απολυμένους της ΒΦΛ)...

Χωρίς φυσικά να λογαριάζουν ότι οι άνεργοι (που καθημερινά αυξάνονται) δεν θα κάτσουν να διαμαρτυρηθούν και να αγωνιστούν για δουλειά με δικαιώματα -διότι, πολύ απλά, δεν δουλεύουν...

Χωρίς φυσικά να βλέπουν ότι η λέξη "συνδικαλιστής", ενώ κάποτε έδινε σε έναν άνθρωπο κύρος και δυναμική, πλέον ισοδυναμεί με ύβρη και έχει λάβει προσβλητικό χαρακτήρα (αν αυτή η εικόνα τιμά τόσο τους εμπλεκόμενους με τον συνδικαλισμό, τότε μάλλον "κοιμούνται ύπνον βαθύν...")

Δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε έτι περαιτέρω με τις αλλεπάλληλες ανακοινώσεις και των 2 πλευρών, άλλωστε έχουμε διαπιστώσει στην πράξη πως ούτε οι αναγνώστες μας μπαίνουν στη διαδικασία να τις διαβάσουν. Το ξαναλέμε, για να μην παρεξηγηθούμε: αν αυτή η εικόνα τιμά τόσο τους εμπλεκόμενους με τον συνδικαλισμό, τότε μάλλον "κοιμούνται ύπνον βαθύν..."

Posted On Παρασκευή, 02 Φεβρουαρίου 2018 06:44 Γράφτηκε από τον

Πάνω από 18 μήνες πέρασαν από τη χρονική περίοδο που 180 και πλέον εργαζόμενοι της ELFE ΑΒΕΕ (πρώην ΒΦΛ) εκδιώχθηκαν από τους χώρους εργασίας τους και ξεκίνησαν έναν μακρύ αγώνα για να αποδείξουν ότι οι απολύσεις τους είχαν στηριχτεί σε ψευδή στοιχεία (κάτι που απεφάνθη και η δικαιοσύνη, στην οποία προσέφυγαν οι απολυμένοι). Η μακρά αυτή περίοδος έφτασε στις 11 σήμερα το πρωί στο τέλος της, με περίπου 156 εξ αυτών να περνάνε την πύλη του εργοστασίου και να μεταβαίνουν στον χώρο του διοικητηρίου για μια πρώτη συνάντηση, ενημερωτικού χαρακτήρα, με τη διοίκηση της εργολαβικής "Λιπάσματα Νέας Καρβάλης".

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου 1 ώρα, με το κλίμα να χαρακτηρίζεται από τους εργαζόμενους ως "θετικό", ενώ αμέσως μετά οι πρώην (πλέον) απολυμένοι αποχώρησαν. Από αύριο ξεκινάει σταδιακά η επιστροφή τους στις θέσεις εργασίας, με τους πρώτους 22 να πιάνουν δουλειά το πρωί και τους υπόλοιπους να "μπαίνουν" σταδιακά ως και τις 31 Ιανουαρίου.

Την προσεχή Τετάρτη, εξάλλου, αναμένεται στην Καβάλα και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εργασίας Ανδρέας Νεφελούδης, προκειμένου να επισκεφθεί το εργοστάσιο Λιπασμάτων «Ελληνικά Λιπάσματα και Χημικά ELFE ABEE» και να παρευρεθεί σε συναντήσεις στο Εργατικό Κέντρο Καβάλας.

Posted On Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018 21:17 Γράφτηκε από τον

Στις 11 το πρωί της Δευτέρας αναμένεται, μετά από 18 μήνες, η είσοδος στις εγκαταστάσεις της ΒΦΛ των εργαζόμενων στην ELFE ΑΒΕΕ που απολύθηκαν πριν από 18 μήνες και έδωσαν το δικό τους αγώνα προκειμένου να δικαιωθούν και να επιστρέψουν στους χώρους εργασίας τους. Η ώρα εισόδου στο εργοστάσιο γνωστοποιήθηκε στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου τους, η οποία διεξήχθη το απόγευμα της Κυριακής στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καβάλας.

Όπως έγινε γνωστό, αρχικά θα γίνει μια συνάντηση -στο Διοικητήριο- μεταξύ της διοίκησης του εργοστασίου και των περίπου 156 εργαζόμενων που επικύρωσαν και υπέγραψαν τη συμφωνία του περασμένου Δεκεμβρίου, ενώ ακολούθως οι τελευταίοι θα μεταβούν στους χώρους εργασίας τους.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, ενώ αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι μαζί τους θα βρισκόταν και ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εργασίας Ανδρέας Νεφελούδης, τελικά κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό.

Posted On Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018 21:40 Γράφτηκε από τον

Από το beach bar Paralia Nouveau στη Σκάλα Ποταμιάς Θάσου ζητούνται άτομα για εργασία.

Σερβιτόρες και βοηθοί σερβιτόρων.
Τηλέφωνο για πληροφοριες : 6976908097
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Posted On Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018 23:48 Γράφτηκε από τον

Πρόσφατα έτυχε να διαβάσουμε ένα μυθιστόρημα που έγραψε ένας υπερ-αιωνόβιος (104 ετών), πολυβραβευμένος Σλοβένος συγγραφέας, ονόματι Μπόρις Πάχορ. Ο τίτλος του βιβλίου ήταν..."Απαγορεύεται το ομιλείν" (και σχετιζόταν με τις διώξεις που υπέστησαν οι Σλοβένοι που ζούσαν στην Τεργέστη μετά την προσάρτησή της στην Ιταλία, λίγο μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο).

Αυτός ακριβώς ο τίτλος μάς ήρθε στο μυαλό μόλις λάβαμε στο email μας ένα έγγραφο που απέστειλε ο διευθυντής του ΕΚΑΒ Καβάλας Θωμάς Αγγελόπουλος στους εργαζόμενους, με το οποίο απαγορεύει ("αυστηρά", όπως τονίζεται με σαφήνεια στο έγγραφο) αναφορές, κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια και σχολιασμούς που γίνονται δημόσια σε κοινωνικά δίκτυα ενημέρωσης από τους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ και αφορούν υπηρεσιακά θέματα και προβλήματα!

Λίγο πιο κάτω διευκρινίζεται το τι ακριβώς απαγορεύεται με την εντολή αυτή ("διεκδικήσεις, αιτήματα, προβλήματα ή παράπονα"), ενώ στο ίδιο έγγραφο υπογραμμίζεται ότι εφόσον στο μέλλον εντοπιστούν παρόμοια φαινόμενα θα κινείται άμεσα πειθαρχική διαδικασία!

Ενδιαφέρον, πάντως, παρουσιάζει το γεγονός ότι, ενώ στον τίτλο του εγγράφου τονίζεται ο όρος "κοινωνικά μέσα δικτύωσης", λίγο πιο κάτω ο όρος μετατρέπεται σε "κοινωνικά μέσα ενημέρωσης" (χωρίς περαιτέρω επεξήγηση).

Το έγγραφο έχει ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο ekabnews.gr.

Aggelopoulos Ekav Kavala Eggrafo

Λόγω του περασμένου της ώρας, δεν κατέστη δυνατόν να εντοπίσουμε τον κ. Αγγελόπουλο (ο οποίος αξίζει να σημειωθεί ότι κατά καιρούς έχει αναδείξει, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Κέντρο Υγείας Πρίνου (του οποίου είναι διευθυντής) και οι διακομιδές ασθενών από τη Θάσο στην Καβάλα -με τα προβλήματα με τα πλοία επιφυλακής) προκειμένου να καταθέσει τις δικές του εξηγήσεις. Επιφυλασσόμαστε, όμως, να το κάνουμε εντός της ημέρας.

Posted On Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018 22:24 Γράφτηκε από τον

Ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων στην Καβάλα ζητεί προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε βιογραφικό στο email sales@bomoclub.gr

Posted On Τρίτη, 09 Ιανουαρίου 2018 19:55 Γράφτηκε από τον

Χαμόγελα, ικανοποίηση, αναμονή για την επιστροφή στο εργοστάσιο.

Αυτά ήταν τα κυριότερα συναισθήματα που επικράτησαν στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των απολυμένων της ELFE ΑΒΕΕ (πρώην ΒΦΛ), η οποία διεξήχθη το βράδυ του Σαββάτου στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καβάλας με μοναδικό θέμα συζήτησης τη συμφωνία που επετεύχθη την Παρασκευή μεταξύ των εκπροσώπων του Σωματείου Εργαζομένων της ELFE με τη διοίκηση της εταιρείας. Οι όροι της συμφωνίας αναλύθηκαν από τον πρόεδρο του σωματείου Νίκο Βογιατζίδη και εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους απολυμένους -οι οποίοι, πλέον, περιμένουν να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα και να επιστρέψουν στις 22 Ιανουαρίου, όπως ορίστηκε την Παρασκευή.

Αμέσως μετά την ομόφωνη έγκριση της συμφωνίας, ο κ. Βογιατζίδης μίλησε στους απολυμένους και ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν στο να δικαιωθεί ο αγώνας τους και να πετύχουν την επιστροφή τους στους χώρους από τους οποίους εκδιώχθηκαν πριν από 18 μήνες. Μεταξύ αυτών ευχαρίστησε τη διοίκηση του ΕΥΚ Καβάλας, τη δικηγόρο του σωματείου Τάνια Ελευθεριάδου αλλά και τον πρόεδρο του σωματείου εργαζόμενων στην Kavala Oil Μανώλη Κελαϊδάκη για τη συνεισφορά των συναδέλφων του στον αγώνα των απολυμένων. Ο τελευταίος, με τη σειρά του, έλαβε τον λόγο και υπογράμμισε ότι η Καβάλα αποτελεί, πλέον, παράδειγμα επανάστασης και δικαίωσης για τους εργαζόμενους.

Ο κ. Βογιατζίδης, παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί σε όσους ήδη εργάζονται στη βιομηχανία, τονίζοντας (για μια ακόμα φορά) ότι "δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτούς -ίσα ίσα, ορισμένοι από αυτούς θα έχουν από εδώ και στο εξής το πρόβλημα. Δεν πρέπει να προκαλέσουμε με τη συμπεριφορά τους, ούτε να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ενέργεια εις βάρος μας."

Posted On Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2017 11:13 Γράφτηκε από τον

Ολοκληρώθηκε αργά το μεσημέρι της Παρασκευής η μαραθώνια -ξεκίνησε την Πέμπτη και συνεχίστηκε και σήμερα- τριμερής σύσκεψη που έλαβε χώρα στο υπουργείο Εργασίας μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου, εκπροσώπων των απολυμένων της ELFE ΑΕ (πρώην ΒΦΛ) και των εκπροσώπων της επιχείρησης. Το αποτέλεσμα της σύσκεψης αυτής ήταν μια "καταρχήν" -όπως την χαρακτήρισε ο πρόεδρος των απολυμένων της ΒΦΛ Νίκος Βογιατζίδης, μιλώντας στο Kavala Portal- συμφωνία μεταξύ της εργοδοσίας και των απολυμένων, την οποία καλείται ννα συζητήσει το σωματείο σε Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Βογιατζίδης, "οι όροι της συμφωνίας αυτής μάς ικανοποιούν -και αυτό διαπιστώνεται και από συναδέλφους μου, με τους οποίους έχω ήδη επικοινωνήσει. Προβλέπεται επιστροφή ΟΛΩΝ των απολυμένων στις 22 Ιανουαρίου, με συμβάσεις αορίστου χρόνου και με τους μισθούς που λαμβάναμε προτού εκδιωχθούμε και ξεκινήσει ο αγώνας μας. Παράλληλα, θα ξεκινήσει ένας κύκλος διαβουλεύσεων για την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας, ενώ όσον αφορά τα οφειλόμενα προς τους απολυμένους, αυτά αναμένεται να καταβληθούν σε δόσεις -το πλήθος των οποίων δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί.

Τυπικά θα πρέπει να συζητηθεί το περιεχόμενο της συμφωνίας στη Γενική Συνέλευση -η οποία ενδεχομένως να συγκληθεί και το βράδυ του Σαββάτου. Ωστόσο, με δεδομένες και τις αντιδράσεις των συναδέλφων μου, μπορούμε να μιλήσουμε για 'δικαίωση' και για 'Χαρούμενα Χριστούγεννα', μετά από πολλούς μήνες αγωνίας και διεκδικήσεων"

Posted On Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017 17:12 Γράφτηκε από τον

Στασιμότητα επικρατεί στο ζήτημα των απολυμένων της ELFE ΑΒΕΕ (πρώην ΒΦΛ), καθώς οι μέρες και οι εβδομάδες περνούν και, πέρα από κάποιες αόριστες φήμες, πολιτικές εξαγγελίες -όπως αυτή του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο πρόσφατο περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο που διεξήχθη στην Κομοτηνή- και από τις προσφυγές στις δικαστικές αίθουσες, δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα το ενδεχόμενο εξεύρεσης μιας οριστικής λύσης. Τον τελευταίο καιρό, βέβαια, έχει ξεκινήσει μια σειρά επαφών μεταξύ της πλευράς των απολυμένων και των δικηγόρων της ELFE σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια λύση που θα ικανοποιεί τους πλέον των 180 πρώην εργαζόμενους της βιομηχανίας, ενώ την προσεχή Πέμπτη έχει προγραμματιστεί νέα τριμερής συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας, με τον γενικό γραμματέα Ανδρέα Νεφελούδη να συμμετέχει...μέσω Skype (λόγω της πρόσφατης νοσηλείας του στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Αλεξάνδρα", όντας σε προεμφραγματικό στάδιο). Ωστόσο ουδείς είναι σε θέση να πει με σαφήνεια αν θα προκύψει κάποια είδηση από την σύσκεψη αυτή.

Όλη αυτή η αναμονή, όπως είναι φυσικό, εντείνει την αγωνία των απολυμένων της ΒΦΛ για την επόμενη ημέρα, από τη στιγμή μάλιστα που βλέπουν ότι ναι μεν έχουν στα χέρια τους δικαστικές αποφάσεις που τους δικαιώνουν αλλά δεν τις βλέπουν να εκτελούνται -την ώρα, μάλιστα, που και η υπόλοιπη τοπική κοινωνία εμφανίζεται απαθής μπροστά στο όλο θέμα. Σε μια προσπάθεια, πάντως, να δοθεί μια -έστω και προσωρινή- διέξοδος, οι εργαζόμενοι στην Καβάλα Oil προσκαλούν τα παιδιά των απολυμένων στη γιορτή που διοργανώνεται την προσεχή Παρασκευή -στο ξενοδοχείο "Ωκεανίς"- για τα παιδιά των εργαζόμενων στα πετρέλαια.

25353794 1578500908883146 5255015021649051088 N

Posted On Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017 06:25 Γράφτηκε από τον
Σελίδα 1 από 16

Keelpno Banner 300 250

Dipethe Kavalas Ianouarios Aprilios 2018

Tetrakopterakias

OLKLOGO

18411 1597428757160899 3262623372867792020 N

Banner Istoria Festival

Kreka


Odeio

Vitrokosmos

Dhmh

Lemonidis

Kokoriko

Ape Mpe

Hellasnet

1174612 371849632918150 1744395463 N

Logo

Το Kavala-Portal αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για την καθημερινή σας ενημέρωση για όλα τα νέα στο νομό Καβάλας. Όλα τα κείμενα και οι φωτογραφίες αυτού του ιστότοπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του "Kavala-Portal.gr". Μπορείτε να χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε υλικό εφόσον αναφέρετε ως πηγή το "www.kavala-portal.gr".

Ελάτε στην παρέα μας